KHÁI NIỆM TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Lê Thị Bích Chi

Tóm tắt


Tranh chấp đất đai hiện nay diễn ra rất phổ biến, có nhiều yếu tố phức tạp, phát sinh trong nhiều quan hệ pháp luật có liên quan như thừa kế, ly hôn, hợp đồng… nhưng trình tự, thủ tục giải quyết còn chưa thống nhất, do có nhiều quan điểm về khái niệm tranh chấp đất đai. Vì vậy, việc làm rõ nội hàm của khái niệm này cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, có tính quyết định trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu khái quát tình hình thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai những năm gần đây, quy định pháp luật qua các thời kỳ cũng như quan điểm của nhiều nhà khoa học về khái niệm tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất… chúng tôi đưa ra quan điểm cá nhân về các khái niệm này.

Từ khóa


Khái niệm tranh chấp đất đai; Tranh chấp quyền sử dụng đất; Tranh chấp tài sản gắn liền với đất.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Lưu, Q. T. (2006). Bàn về khái niệm “tranh chấp đất đai” trong Luật Đất đai năm 2003. Tạp chí Khoa học pháp lý, 2(33), 3-6.

Nguyễn, T. H. & Thảo, T. (2014). Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Được truy lục từ http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201404/mot-so-van-de-ve-khieu-nai-to-cao-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-linh-vuc-dat-dai-294276.

Quốc hội. (1987). Luật Đất đai. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-1987-3-LCT-HDNN8-37467.aspx.

Quốc hội. (1993). Luật Đất đai. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-1993-24-L-CTN-38481.aspx.

Quốc hội. (1998). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-1998-sua-doi-10-1998-QH10-44855.aspx.

Quốc hội. (2001). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2001-sua-doi-25-2001-QH10-47927.aspx.

Quốc hội. (2003). Luật Đất đai. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2003-13-2003-QH11-51685.aspx.

Quốc hội. (2005). Bộ luật Dân sự. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/ van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-2005-33-2005-QH11-2463.aspx.

Quốc hội. (2013) Luật Đất đai. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx.

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2011). Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. [Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng], Lâm Đồng, Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2012). Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. [Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng], Lâm Đồng, Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2013). Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. [Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng], Lâm Đồng, Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2014). Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. [Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng], Lâm Đồng, Việt Nam.

Trần, A. T. (2009). Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất. Được truy lục từ https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/ 2009/04/24/2741.

Trương, T. C. (2013). Những bất cập trong quy định của pháp luật về tranh chấp và giải quyết tranh chấp đất đai. Được truy lục từ http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/ tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=21

Trường Đại học Luật Hà Nội. (2008). Giáo trình Luật Đất đai. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Công an Nhân dân.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. (2012). Giáo trình Luật Đất đai. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Viện Ngôn ngữ học. (2002). Từ điển tiếng Việt phổ thông. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.388(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Lê Thị Bích Chi

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin