MỘT ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG LƯỚI 3D KHÉP KÍN ĐỂ GIẤU TIN

Thái Duy Quý

Tóm tắt


Kỹ thuật giấu tin trong đối tượng lưới 3D được đưa ra trong [4], [5] là phương pháp giấu tin trên các đỉnh của một tập các tam giác Theo chuỗi bit khóa sinh ra trong quá trình giấu. Các phương pháp này, trong một số trường hợp, nếu gặp phải lưới hở thì không thực hiện được. Bài báo trình bày phương pháp xác định lưới 3D khép kín, từ đó đề xuất áp dụng các phương pháp giấu tin trong [4], [5] trên kiểu lưới kín đề xuất. Với kỹ thuật này, người nhận chỉ cần biết quy tắc của chuỗi khóa bí mật là có thể giải mã thông tin, sẽ làm tăng tính bảo mật cho các kỹ thuật giấu tin. Thực nghiệm với phương pháp MEP [4] trên các lưới 3D kín cho thấy kỹ thuật này đáp ứng được các yêu cầu giấu tin, có tính bảo mật cao và không cần gửi theo chuỗi bít khóa.

Từ khóa


Giấu tin; Giấu tin mật; Lưới 3D kín; VRML.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


W.Bender, D.Gruhl, N.Morimoto and A.Lu, Techniques for data hidding, IBM Systems Journal, Vol 35, Nos 3&4, (1996).

Min Wu, Multimedia Data Hiding, Princeton University, USA,( 2001).

Jingliang Peng, Chang-Su Kim and C.-C. Jay Kuo, Technologies for 3D mesh compression: A survey, Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume 16, Issue 6, December 2005, Pages 688-733, (2005).

François Cayre and Benoît Macq, Data Hiding on 3-D Triangle Meshes, IEEE Transaction on signal processing, (2003).

Yu-Ming Cheng, Chung-Ming Wang, A high-capacity steganographic approach for 3D polygonalmeshes, Visual Comput, (2006).

Min-Wen Chao, Chao-hung Lin, Cheng-Wei Yu, and Tong-Yee Lee, A High Capacity 3D Steganography Algorithm, IEEE Transactions on Visualizations and Computer Graphics, (2009).
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.39(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Thái Duy Quý

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin