DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ

Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Lương, Lê Văn Phượng, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Viết Tuấn

Tóm tắt


Một ứng dụng dịch tự động (Machine Translation – MT) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc K’Ho được trình bày. Ứng dụng nhằm mục đích giới thiệu phương pháp dịch tự động dựa vào thống kê (Statistics Machine Translation - STMT). Do tiếng Việt và tiếng dân tộc K’Ho cùng ngữ hệ Nam Á, nhưng lại thuộc nhóm ngôn ngữ khác nhau, nên phần chuyển ngữ thường được xử lý bằng cách sử dụng từ vựng, cụm từ và câu, thay vì bằng quy tắc cú pháp tổng quát. Các nguyên tắc thiết kế của ứng dụng được mô tả chi tiết, cùng với giao diện của hệ thống. Một số kết quả dịch tự động cũng được trình bày để minh họa cho khả năng ứng dụng phương pháp STMT.

Từ khóa


Dịch máy; Dịch tự động dựa vào thống kê; Dịch tự động; MT; STMT.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Adam, L. (2008). Statistical machine translation. ACM Computing Surveys, 40(3), 1-49.

Antal, V. D. B., & Peter, B. (2009). Memory-based machine translation and language modelling. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, (91), 17-26.

Đào, N. T. (2007). Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và thử nghiệm với cặp ngôn ngữ Anh - Việt. (Luận văn Thạc sĩ), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam.

Nguyễn, V. T. (2001). Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Pushpak, B. (2006). Machine translation. Florida, USA: CRC Press.

Satoshi, S., & Makoto, N. (1990). Toward memory-based translation. Paper presented at The 13th Conference on Computational Linguistics, Finland.

Trần, L. Q. (2006). Kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không. (Luận văn Thạc sĩ), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

Trần, S. T. (1999). Dân tộc - dân cư Lâm Đồng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thống kê.

Trần, V. L. (2014). Từ điển K’Ho - Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.398(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Lương, Lê Văn Phượng, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Viết Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin