MỘT KỸ THUẬT PHÂN CỤM CHO TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT

Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Minh Huyền, Ngô Thế Quyền, Trần Thị Phương Linh

Tóm tắt


Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, gán nhãn từ loại (POS tagging) đóng một vai trò quan trọng, là đầu ra, đầu vào của nhiều nhiệm vụ khác (phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa...). Một trong những vấn đề liên quan đến việc gán nhãn từ loại là xác định tập từ loại (POS). Điều này có thể được giải quyết bằng các phương pháp học máy không giám sát. Bài viết này trình bày một ứng dụng của thuật toán phân cụm DBSCAN để phân loại từ tiếng Việt từ kho ngữ liệu lớn. Các đặt trưng được sử dụng để mô tả từng từ được định nghĩa một cách tự nhiên bởi ngữ cảnh của từ đó trong câu. Chúng tôi sử dụng một kho ngữ liệu lớn chứa câu được trích tự động từ báo Nhân Dân.

Từ khóa


Corpus; DBSCAN; Gán nhãn từ loại; Phân cụm; Từ loại; Tập từ loạị.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Hong, C.N.: “Vấn đề phân định từ loại trong tiếng Việt”. T/c Ngôn ngữ số 2(1) (2003)

Ester, M., Kriegel, H.P., Sander, J., Xu, X.: A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In: in Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data mining, Germany (1996).

Rosenberg, A., Hirschberg, J.: V-measure: A conditional entropy-based external cluster evaluation measure. In: Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning, Prague, June (2007).
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.40(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Minh Huyền, Ngô Thế Quyền, Trần Thị Phương Linh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin