ĐƯỜNG CHUYỂN PHA DÍNH ƯỚT ANTONOV CỦA NGƯNG TỤ BOSE-EINSTEIN HAI THÀNH PHẦN VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN ROBIN

Nguyễn Văn Thụ, Hoàng Văn Quyết

Tóm tắt


Sử dụng gần đúng Parabol kép, trong bài báo này, sau khi tìm được hàm sóng cho trạng thái cơ bản, chúng tôi tìm được biểu thức giải tích cho đường chuyển pha ướt Antonov của hệ ngưng tụ Bose-Einstein hai thành phần. Điều kiện biên được sử dụng cho hệ là điều kiện biên Robin, trên cơ sở đó chúng tôi cũng thu lại được kết quả tương ứng cho hệ với điều kiện biên Dirichlet.

Từ khóa


Chuyển pha ướt; Điều kiện biên Robin; Đường chuyển pha Antonov; Gần đúng parabol kép; Ngưng tụ Bose-Einstein; Trạng thái cơ bản.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


de Genns, P. G. (1985). Wetting: Statics and dynamics. Review of Modern Physics, 57(3), 827-863.

Indekeu, J. O., Lin, C. Y., Nguyen, V. T., Schaeybroeck, B. V., & Tran, H. P. (2015). Statistical interfacial properties of Bose-Einstein condensate mixtures. Physical Review A, 91(033615), 1-24.

Indekeu, J. O., & Schaeybroeck, B. V. (2004). Extraordinary phase diagram for mixtures of Bose-Einstein condensates. Physical Review Letters, 93(21), 1-4.

Indekeu, J. O., & Schaeybroeck, B. V. (2015). Critical wetting, first-order wetting, and prewetting phase transition in binary mixtures of Bose-Einstein condensates. Physical Review A, 91(013626), 1-18.

Nguyen, V. T. (2016). Static properties of Bose-Einstein condensate mixtures in semi-infinite space. Physics Letters A, 380(37), 2920-2924.

Nguyen, V. T., Tran, H. P., & Pham, T. S. (2016). Wetting phase transition of two segregated Bose-Einstein condensates restricted by a hard wall. Physics Letters A, 380(16), 1487-1492.

Pethick, C. J., & Smith, H. (2008). Bose-Einstein condensation in dilute gases. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.401(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Văn Thụ, Hoàng Văn Quyết

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin