KHẢO SÁT CÁC NỀN TẢNG VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ LOG TRUY CẬP DỊCH VỤ MẠNG CHO PHÁT HIỆN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN THÔNG TIN

Phạm Duy Lộc, Hoàng Xuân Dậu

Tóm tắt


Trong hệ thống lớp các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp giám sát phát hiện bất thường và các nguy cơ mất an toàn trong hệ thống mạng được xem là lớp phòng vệ thứ hai, sau lớp tường lửa và các biện pháp kiểm soát truy nhập. Lớp giải pháp này gồm các hệ thống giám sát, phát hiện và ngăn chặn tấn công, xâm nhập cho các host và mạng. Bài báo này khảo sát, đánh giá các nền tảng, công cụ và các kỹ thuật xử lý, phân tích log truy cập các máy chủ dịch vụ phục vụ phát hiện các hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất mô hình kiến trúc hệ thống giám sát, hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho các tổ chức có quy mô hệ thống mạng và nguồn lực hạn chế.

Từ khóa


Phát hiện bất thường; Phát hiện xâm nhập; Quản lý thông tin và sự cố an ninh.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Antonakakis, M., Perdisci, R., Lee, W., Vasiloglou, N. I. I., & Dagon, D. (2011). Detecting malware domains at the upper DNS hierarchy. Retrieved from http://astrolavos.gatech.edu/articles/kopis.pdf.

Bilge, L., Kirda, E., Kruegel, C., & Balduzzi, M. (2011). EXPOSURE: Finding malicious domains using passive DNS analysis. Paper presented at The Network and Distributed System Security Symposium, USA.

Cho, S., & Cha, S. (2004). SAD: Web session anomaly detection based on parameter estimation. Journal of Computers & Security, 23(4), 312-319.

Cục An toàn Thông tin. (2016). Báo cáo An toàn thông tin Việt Nam 2016. Hà Nội, Việt Nam: Cục An toàn Thông tin.

Faradzhullaev, R. (2008). Analysis of Web server log files and attack detection. Journal of Automatic Control and Computer Sciences, 42(1), 50-54.

Graylog. (2017). Enterprise log management for all. Retrieved from https://www.graylog.org.

IBM QRadar. (2017). How QRadar SIEM can help your business. Retrieved from https://www.ibm.com/ms-en/marketplace/ibm-qradar-siem.

Jiang, N., Cao, J., Jin, Y., Li, L., & Zhang, Z. L. (2010). Identifying suspicious activities through DNS failure graph analysis. Paper presented at The IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP), Japan.

Kheir, N., Tran, F., Caron, P., & Deschamps, N. (2014). Mentor: Positive DNS reputation to skim-off benign domains in botnet C&C blacklists. Paper presented at The ICT Systems Security and Privacy Protection Conference, Morocco.

Kruegel, C., & Giovanni, V. (2003). Anomaly detection of Web-based attacks. Paper presented at The ACM Conference on Computer and Communications Security, USA.

LOGalyze. (2017). Free unlimited log management tool for everyone. Retrieved from http://www.logalyze.com.

Logstash. (2017). Centralize, transform, & stash your data. Retrieved from http://logstash.net.

Ma, X., Zhang, J., Li, Z., Li, J., Tao, J., Guan, X., Lui, J. C., & Towsley, D. (2015). Accurate DNS query characteristics estimation via active probing. Journal of Network Computing Applications, 47, 72-84.

Meyer, R. (2008). Detecting attacks on Web applications from log files. Retrieved from https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/logging/detecting-attacks-web-applications-log-files-2074.

Moh, M., Pininti, S., Doddapaneni, S., & Moh, T. S. (2016). Detecting Web attacks using multi-stage log analysis. Paper presented at The International Conference on Advanced Computing (IACC), India.

Perdisci, R., Corona, I., Dagon, D., & Lee, W. (2009). Detecting malicious flux service networks through passive analysis of recursive DNS traces. Paper presented at The Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC), USA.

Ramachandran, A., Feamster, N., & Dagon, D. (2006). Revealing botnet membership using DNSBL counter-intelligence. Retrieved from https://www.usenix.org/legacy/event/sruti06/tech/full_papers/ramachandran/ramachandran_html/index.html.

Salama, S. E., Marie, M. I., El-fangary, L. M., & Helmy, Y. K. (2011). Web server logs preprocessing for Web intrusion detection. Journal of Computer and Information Science, 4(4), 123-133.

Snort. (2017). Snort IDS. Retrieved from http://www.snort.org.

Splunk. (2017). Hyatt innovates and ensures seamless customer experience with Splunk. Retrieved from http://www.splunk.com.

Stalmans, E., & Irwin, B. (2011). A framework for DNS based detection and mitigation of malware infections on a network. Paper presented at The Information Security South Africa (ISSA), South Africa.

Sumo Logic. (2017). Delight your customers with modern analytics. Retrieved from http://www.sumologic.com.

Villamari, S. R., & Brustoloni, J. C. (2008). Identifying botnets using anomaly detection techniques applied to DNS traffic. Paper presented at The Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), USA.

VNCS. (2017). Giải pháp giám sát Website tập trung. Retrieved from http://vncs.vn/portfolio/giai-phap-giam-sat-websites-tap-trung.

Webalizer. (2017). The Webalizer. Retrieved from http://www.webalizer.org.

Yadav, S., Reddy, A. K. K., Reddy, A., & Ranjan, S. (2010). Detecting algorithmically generated malicious domain names. Paper presented at The ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement, Australia.

Yen, T. F., Oprea, A., Onarlioglu, K., Leetham, T., Robertson, W., Juels, A., & Kirda, E. (2013). Beehive: Large-scale log analysis detecting suspicious activity in enterprise networks. Paper presented at The Annual Computer Security Applications Conference, USA.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.405(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phạm Duy Lộc, Hoàng Xuân Dậu.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin