THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY GIỮA BẠN BÈ TRÊN MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO ONTOLOGY

Phạm Thị Thu Thúy

Tóm tắt


Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), ngày càng có nhiều người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để xây dựng và mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, với sự đa dạng và lượng người sử dụng đông đảo, độ tin cậy của những người bạn trên Facebook là mối quan tâm lớn của nhiều người sử dụng. Bài báo này tổng hợp và phân tích các thuật toán tính độ tin cậy giữa những người dùng trên mạng xã hội Facebook, đồng thời cài đặt thuật toán tính độ tin cậy phổ biến. Công việc này đưa ra một đánh giá chung về các thuật toán khác nhau để tin cậy máy tính giữa những người dùng trong mạng xã hội Facebook. Nó đặt trọng tâm lớn vào các thuật toán tính toán tin cậy ngang hàng mà một số đã được điều chỉnh cho môi trường mạng xã hội. Một ứng dụng thu thập dữ liệu người dùng từ Facebook và tính toán các thuật toán tin cậy khác nhau đã được phát triển nhằm mục đích đánh giá các thuật toán tin cậy khác nhau.

Từ khóa


Độ tin cậy; Facebook; Ontology

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Antoniou, G., & van Harmelen, F. (2004). A Semantic Web primer. Massachusetts, USA: MIT Press.

Brickley, D., & Miller, L. (2007). FOAF specification. Retrieved from http://xmlns.com/FOAF/spec.

Gray, E., Seigneur, J. M., Yong, C., & Christian, J. (2003). Trust propagation in small worlds. Paper presented at The First International Conference on Trust Management, Germany.

Manasa, S. M., Manjula, S. H., & Venugopal, K. R. (2017). Trust aware system for social networks: A comprehensive survey. International Journal of Computer Applications, 162(5), 34-43.

Sana, H., Alda, L. G., Amel, B., & Sadok, B. Y. (2012). IRIS: A novel method of direct trust computation for generating trusted social networks. Paper presented at The International Conference on Trust, Security, and Privacy in Computing and Communications, UK.

Staab, S., Domingos, P., Mike, P., Golbeck, J., Ding, L., Finin, T., Joshi, A., Nowak, A., & Vallacher, R. R. (2005). Social networks applied. Intelligent Systems, 20(1), 80-93.

Stefania, G. (2006). WSTO: A classification-based Ontology for managing trust in Semantic Web services. Computer Science, 4011, 697-711.

Sztompka, P. (1999). Trust: A sociological theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

UMBC. (2018). UMBC ebiquity research group. Retrieved from https://ebiquity.umbc.edu.

W3C. (2001). The Semantic Web activity. Retrieved from https://www.w3.org/2001/sw.

W3C. (2004). Resource description framework (RDF). Retrieved from https://www.w3.org/RDF.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.413(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phạm Thị Thu Thúy

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin