NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VỀ THỦY ÂM VÀ MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ CÁC THAM SỐ CHÍNH

Phan Thanh Minh, Nguyễn Ngọc Bình

Tóm tắt


Thông tin dưới nước cùng với các ứng dụng của nó là một lĩnh vực nghiên cứu đã và đang được phát triển nhanh chóng, mở rộng trong nhiều lĩnh vực như: Điều khiển xa trong ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ ở ngoài biển; Tính toán ô nhiễm môi trường trong các hệ thống thuộc về môi trường; Truyền tiếng nói giữa các người nhái; Vẽ đáy đại dương để tìm ra các nguồn tài nguyên mới; Thông tin liên lạc giữa các thiết bị ngầm;… Có hai cách thiết lập việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị dưới nước: Cách thứ nhất là kết nối bằng cáp giữa máy phát và máy thu, cách này bảo đảm chất lượng tín hiệu tốt và giảm thiểu những tác động không mong muốn của môi trường. Tuy nhiên, chi phí cho việc triển khai bảo đảm liên lạc cao, công tác bảo quản và bảo dưỡng khó khăn, đặc biệt nếu việc trao đổi thông tin diễn ra ở độ sâu lớn, trong điều kiện cơ động thì đảm bảo thông tin theo kiểu này rất phức tạp. Cách thứ hai là thiết lập thông tin giữa các thiết bị bằng cách sử dụng nước như một môi trường truyền dẫn tín hiệu và kênh thông tin vô tuyến dưới nước như vậy được gọi là kênh thủy âm. Bài báo nghiên cứu những vấn đề cơ bản để thực hiện truyền tin dưới nước bằng thủy âm, trong đó trình bày cơ sở chung để thực hiện thông tin dưới nước, mô phỏng hệ thống thông tin thủy âm sử dụng kỹ thuật điều chế QPSK, kết luận đánh giá và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.


Từ khóa


QPSK; Thủy âm; Truyền dẫn.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Brekhovskikh, L. M., & Lysanov, Y. P. (2003). Fundamentals of ocean acoustics (3rd ed.). Berlin, Germany: Springer Press.

Chengsheng, P., Liangchen, J., Ruiyan, C., & Yuanming, D. (2012). Modeling and simulation of channel for underwater communication network. International Journal of Innovative Computing, 8(3B), 2149-2156.

Jensen, F. B., Kuperman, W. A., Porter, M. B., & Schmidt, H. (2000). Computational ocean acoustics. Berlin, Germany: Springer Press.

John, G. P. (2001). Digital communications (4th ed.). New York, USA: McGraw-Hill.

Johnny, R. J. (1996). Introduction to digital signal processing. New Delhi, India: Prentice-Hall of India.

Kaya, A., & Yauchi, S. (2002). An acoustic communication system for subsea robot. Paper presented at The IEEE OCEANS Conference, USA.

Kilfoyle, D., Preisig, J., & Baggeroer, A. (2005). Spatial modulation experiments in the underwater acoustic channel. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 30(2), 406-415.

Kumar, R., Thakur, N., & Thakur, V. (2013). An overview of sonar and acoustic underwater communication. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 2(5), 1997-2003.

Medwin, H., & Clay, C. S. (1998). Fundamentals of acoustical oceanography. Massachusetts, USA: Academic Press.

Phùng, B. T. (2012). Nghiên cứu kênh thông tin dưới nước sử dụng kỹ thuật điều chế pha QPSK. (Luận văn Thạc sĩ), Học viện Bưu chính Viễn thông, Việt Nam.

Stojanovic, M. (1996). Recent advances in high rate underwater acoustic communications. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 21(2), 125-136.

Stojanovic, M., Catipovic, J. A., & Proakis, J. G. (1993). Adaptive multichannel combining and equalization for underwater acoustic communications. The Journal of the Acoustical Society of America, 94(3), 1621-1631.

Stojanovic, M. (2008). OFDM for underwater acoustic communications: Adaptive synchronization and sparse channel estimation. Paper presented at The IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, USA.

Suzuki, M., Sasaki, T., & Tsuchiya, T. (1992). Digital acoustic image transmission system for deep-sea research submersible. Paper presented at The Mastering the Oceans Through Technology Conference, USA.

Urban, H. G. (2006). Handbook of underwater acoustic engineering. The Journal of the Acoustical Society of America, 120(5), 2393-2410.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.423(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phan Thanh Minh, Nguyễn Ngọc Bình

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin