ĐA TÁC VỤ TIẾN HÓA: KỸ THUẬT TỐI ƯU HÓA MỚI

Lại Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Văn Hạnh, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh

Tóm tắt


Trong vài thập kỷ vừa qua, các thuật toán tiến hóa (Evolutionary Algorithms - EA) đã được áp dụng thành công để giải các bài toán tối ưu khác nhau trong khoa học và kỹ thuật. Các vấn đề này thường được phân loại vào hai nhóm: i) Tối ưu hóa đơn mục tiêu (single-objective optimization - SOO), trong đó mỗi điểm trong không gian tìm kiếm của bài toán được ánh xạ thành một giá trị mục tiêu vô hướng; và ii) Tối ưu hóa đa mục tiêu (multi-objective optimization-MOO), trong đó mỗi một điểm trong không gian tìm kiếm của bài toán được ánh xạ thành một vec-tơ (các giá trị) mục tiêu. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu một loại thứ ba hoàn toàn mới đó là đa tác vụ tiến hóa (evolutionary multitasking), cho phép giải đồng thời nhiều bài toán tối ưu khác nhau trên một quần thể duy nhất và được gọi là tối ưu hóa đa nhân tố (multifactorial optimization - MFO).


Từ khóa


Các thuật toán tiến hoá; Đa tác vụ tiến hoá.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Back, T., Hammel, U., & Schwefel, H. P. (1997). Evolutionary computation: Comments on the history and current state. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 1(1), 3-17.

Cloninger, C. R., Rice, J., & Reich, T. (1979). Multifactorial inheritance with cultural transmission and assortative mating. II. A general model of combined polygenic and cultural inheritance. American Journal of Human Genetics, 31(2), 176-198.

Coello, C. A. C. (2006). Evolutionary multi-objective optimization: A historical view of the field. IEEE Computational Intelligence Magazine,1(1), 28-36.

Fonseca, C. M., & Fleming, P. J. (2007). An overview of evolutionary algorithms in multi-objective optimization. Evolution Computing, 3(1), 1-6.

Gupta, E., Ong, Y. S., & Feng, L. (2017). Multifactorial evolution: Towards evolutionary multitasking. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 20(3), 343-357.

Rice, J., Cloninger, C. R., & Reich, T. (1978). Multifactorial inheritance with cultural transmission and assortative mating. I. Description and basic properties of the unitary models. American Journal of Human Genetics, 30(6), 618-643.

Tayarani, N. M. H., & Bennett, P. A. (2013). On the landscape of combinatorial optimization problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(3), 420-434.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.428(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Lại Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Văn Hạnh, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin