CẤP PHÁT BÍT SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐA LỚP CHO CHUẨN NÉN VIDEO HIỆU QUẢ CAO NHIỀU LỚP SHVC

Võ Phương Bình

Tóm tắt


Cấp phát bít rất cần thiết cho một chuẩn nén video để kiểm soát các bít được tạo ra một cách chính xác, và do đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng video. Trong bài báo này, thuật toán cấp phát bít được đề xuất ở cấp độ khung ảnh (frame) cho chuẩn nén video hiệu quả cao nhiều lớp SHVC (Scalable High-efficiency Video Coding). Lượng bít được cấp phát dựa trên cấp độ khung ảnh và độ phức tạp của khung ảnh hiện tại, trong đó độ phúc tạp khung ảnh được đo bằng MAD (Mean Absolute Difference). MAD của các lớp nâng cao được xác định dựa trên thông tin đa lớp giữa lớp nâng cao và cơ sở. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng phương pháp đề xuất đạt được các tỉ lệ bít (bit-rate) chính xác hơn, chất lượng video tốt hơn với PSNR trung bình cao hơn 1.40dB, và kiểm soát vùng đệm hiệu quả hơn trong việc phòng tránh hiện tượng tràn và lãng phí vùng đệm, so với các phương pháp tiếp cận khác hiện nay cho chuẩn nén video hiệu quả cao nhiều lớp SHVC.


Từ khóa


Cấp phát bít; Hiệu tuyệt đối trung bình (MAD); Kiểm soát tỉ lệ bít; Nén video hiệu quả cao nhiều lớp (SHVC); Nén video nhiều lớp (SVC).

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


G. J. Sullivan, J. Ohm, H. Woo-Jin, and T. Wiegand, "Overview of the high efficiency video coding (HEVC) standard," IEEE Trans. on Circuits Syst. Video Technol., vol. 22, pp. 1649-1668 (2012).

H. Schwarz, D. Marpe, and T. Wiegand, "Overview of the scalable video coding extension of the H.264/AVC standard," IEEE Trans. on Circuits Syst. Video Technol., vol. 17, pp. 1103-1120 (2007).

G. J. Sullivan, J. M. Boyce, C. Ying, J. R. Ohm, C. A. Segall, and A. Vetro, "Standardized extensions of high efficiency video coding (HEVC)," IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 7, pp. 1001-1016 (2013).

I. E. G. Richardson, "H.264 and MPEG-4 video compression: video coding for next-generation multimedia," 1st edn. ed: NewYork:Wiley, pp. 256 – 265, (2003).

H. Choi, J. Yoo, J. Nam, D. Sim, and I. V. Bajic, "Pixel-wise unified rate-quantization model for multi-level rate control," IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 7, pp. 1112-1123 (2013).

B. Lee, M. Kim, and T. Q. Nguyen, "A frame-level rate control scheme based on texture and nontexture rate models for high efficiency video coding," IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 24, pp. 465-479 (2014).

S. Wang, S. Ma, S. Wang, D. Zhao, and W. Gao, "Rate-GOP based rate control for high efficiency video coding," IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 7, pp. 1101-1111 (2013).

SHM9.0 sofware package [Online]. Available: https://hevc.hhi.fraunhofer.de/svn/ svn_SHVCSoftware/tags/SHM-9.0/.(Sep. 2015)

B. Li, H. Li, L. Li, and J. Zhang, "Rate control by R-lambda model for HEVC," document JCTVC-K0103, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC, 11th Meeting: Shanghai, China, 10-19 Oct. (2012).

B. Li, H. Li, and L. Li, "Adaptive bit allocation for R-lambda model rate control in HM," document JCTVC-M0036, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC, 13th Meeting: Incheon, Korea, 18-26 Apr. (2013).

V. P. Binh and S. H. Yang, "A better bit-allocation algorithm for H.264/SVC," The Fourth International Symposium on Information and Communication Technology, pp. 18-26, Dec. (2013).

Z.-G. Li, F. Pan, K.-P. Lim, G. Feng, X. Lin, and S. Rahardja, "Adaptive basic unit layer rate control for JVT," document JVT-GO12, Joint Video Team (JVT) of ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG, 7th Meeting: Pattaya II, Thailand, 7-14 March, (2003).

H.-J. Lee, T.-H. Chiang, and Y.-Q. Zhang, "Scalable rate control for MPEG-4 video," IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 10, pp. 878-894 (2000).

B. Li, H.-Q. Li, L. Li, and J.-L. Zhang, "(lambda) Domain rate control algorithm for high efficiency video coding," IEEE Trans. on Image Process., vol. 23, pp. 3841-3854 (2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.43(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Võ Phương Bình

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin