TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Lại Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Lê Đăng Nguyên, Nguyễn Gia Như, Đặng Thanh Hải

Tóm tắt


Trong mạng cảm biến không dây, các cảm biến được triển khai nhằm mục đích thu thập thông tin từ khu vực mục tiêu. Các thông tin thu thập của các cảm biến sẽ được chuyển đến trạm cơ sở bằng sóng vô tuyến. Từ đây, dữ liệu được phân tích, xử lý để đưa ra các quyết định. Một trong các vấn đề của mạng cảm biến không dây là cần phải tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, kéo dài tuổi thọ của mạng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp triển khai mạng cảm biến bằng cách phân cụm và kết hợp chọn nút chủ cụm để tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và kéo dài tuổi thọ của mạng. Việc phân tích so sánh thuật toán đề xuất với thuật toán phân cụm truyền thống LEACH, LEACH-C, K-Mean và FCM sẽ khẳng định tính hiệu quả của giải pháp đã đề xuất.

Từ khóa


Mạng cảm biến không dây; Năng lượng; Nút chủ; Phân cụm.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Akbarzadeh, V., Gagné, C., Parizeau, M., Argany, M., & Mostafavi, M. A. (2013). Probabilistic sensing model for sensor placement optimization based on line-of-sight coverage. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62(2), 293-303.

Bezdek, J. C., Ehrlich, R., & Full, W. (1984). FCM: The Fuzzy C-means clustering algorithm. Computers & Geosciences, 10(2-3), 191-203.

Hoang, D. C., Kumar, R., & Panda, S. K. (2010). Fuzzy C-means clustering protocol for wireless sensor networks. Paper presented at The IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Italy.

Huang, C. F., & Tseng, Y. C. (2005). A survey of solutions to the coverage problems in wireless sensor networks. Journal of Internet Technology, 6(1), 1-8.

Kaur, E. S., & Gupta, E. R. (2015). Deploying an optimized LEACH-C protocol for wireless sensor network. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 5(7), 25-30.

Mostafa, B., Abderrahmane, H., & Saad, C. (2015). Low energy adaptive clustering hierarchy for three-dimensional wireless sensor network. Recent Advances in Communications, 15, 214-218.

Nguyen, T. T., Dang, T. H., Le, H. S., & Le, T. V. (2015). Optimization for the sensor placement problem in 3D environments. Paper presented at The IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC15), Taiwan (China).

Tan, L., Gong, Y., & Chen, G. (2008). A balanced parallel clustering protocol for wireless sensor networks using K-means techniques. Paper presented at The IEEE International Conference on Sensor Technologies and Applications, France.

Yick, J., Mukherjee, B., & Ghosal, D. (2008). Wireless sensor network survey. Computer Networks, 52(12), 2292-2330.

Yin, Y., Shi, J., Li, Y., & Zhang, P. (2006). Cluster head selection using analytical hierarchy process for wireless sensor networks. Paper presented at The IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Finland.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.430(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Lại Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Lê Đăng Nguyên, Nguyễn Gia Như, Đặng Thanh Hải.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin