CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nguyễn Cao Quỳnh Tú, Lưu Tiến Dũng

Tóm tắt


Khái niệm và tầm quan trọng của thương hiệu doanh nghiệp luôn được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn không ý thức được về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, đặc biệt trong ngành dược phẩm nơi mà sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, thì việc mua sản phẩm của các thương hiệu dược nổi tiếng giúp đảm bảo nguy cơ thấp nhất đang dần trở thành thói quen của người tiêu dùng. Mục đích của bài báo này là tìm ra các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu dựa trên người tiêu dùng của các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp khuôn khổ khái niệm trong đó nhận thức thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành của thương hiệu có liên quan đến giá trị thương hiệu. Cuộc khảo sát được thực hiện trên 328 khách hàng tại các nhà thuốc và bệnh viện ở Việt Nam có kiến thức cơ bản về thương hiệu của các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam. Công cụ nghiên cứu bao gồm 18 mục hỏi về giá trị thương hiệu, cộng với việc khảo sát nhân khẩu học. Kết quả tìm ra bốn yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam, bao gồm nhận thức thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu và sự tương quan giữa chúng.


Từ khóa


Chất lượng cảm nhận; Doanh nghiệp dược phẩm; Giá trị thương hiệu; Liên tưởng thương hiệu; Lòng trung thành thương hiệu; Nhận thức thương hiệu.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York, USA: The Free Press.

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York, USA: The Free Press.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.

Atilgan, E., Aksoy, Ş., & Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence & Planning, 23(3), 237-248.

Bentler, P. M., & Chou, C. P. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78-117.

Business Monitor International. (2018). Vietnamp pharmaceuticals and healthcare report. London, UK: Business Monitor International Research.

Business Sweden. (2015). Opportunities in Vietnam’s healthcare sector. Hanoi, Vietnam: Business Sweden in Vietnam.

Chen, A. C. H. (2001). Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and brand equity. Journal of Product & Brand Management, 10(7), 439-451.

Christodoulides, G., Cadogan, J. W., & Veloutsou, C. (2015). Consumer-based brand equity measurement: Lessons learned from an international study. International Marketing Review, 32(3/4), 307-328.

Dlacic, J., & Kezman, E. (2014). Exploring relationship between brand equity and customer loyalty on pharmaceutical market. Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, 16(2), 121-131.

Farquhar, P. H. (1989). Managing brand equity. Marketing Research, 1(3), 24-33.

Fatema, M., Azad, M. A. K., & Masum, A. K. M. (2015). Impact of brand image and brand loyalty in measuring brand equity of Islami Bank Bangladesh Ltd. Asian Business Review, 2(1), 42-46.

Ferrell, O. C., & Hartline, M. (2011). Marketing strategy (5th ed.). Mason, USA: South-Western Cengage Learning.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.

Hoang, T. A. T. (2016). The impact of advertising and promotion on brand equity: The case of the FMCG supermarket industry in Hue. VNU Journal of Science: Economics and Business, 32(4), 49-58.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

Keller, K. L. (2013). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (4th ed.). New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.

Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 11-19.

MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130-149.

Musekiwa, A., Chiguvi, D., & Hogo, H. (2013). Customer-based retail brand equity (RBE) dimensions effect on retail brand equity for OK supermarket in Bindura. International Journal of Business and Management, 8(19), 45-52.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York, USA: McGraw-Hill.

Ngo, T. N. H., Nguyen, V. B., & Dinh, T. M. (2014). Components of brand equity: The case of Binhthuan dragon fruit. Journal of Economic Development, (222), 142-160.

Nguyen, T. D., Barrett, N. J., & Miller, K. E. (2011). Brand loyalty in emerging markets. Marketing Intelligence & Planning, 29(3), 222-232.

O'Rourke, N., & Hatcher, L. (2013). A step-by-step approach to using SAS for factor analysis and structural equation modeling (2nd ed.). North Carolina, USA: SAS Institute.

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? The Journal of Marketing, 63(special), 33-44.

Panchal, S. K., Khan, B. M., & Ramesh, S. (2012). Importance of ‘brand loyalty, brand awareness and perceived quality parameters’ in building brand equity in the Indian pharmaceutical industry. Journal of Medical Marketing, 12(2), 81-92.

Pappu, R., Quester, P. G., & Cooksey, R. W. (2005). Consumer-based brand equity: Improving the measurement - empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 143-154.

Río, A. B. D., Vázquez, R., & Iglesias, V. (2001). The effects of brand associations on consumer response. Journal of Consumer Marketing, 18(5), 410-425.

Sanyal, S. N., & Datta, S. K. (2011). The effect of perceived quality on brand equity: An empirical study on generic drugs. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(5), 604-625.

Segars, A. H., & Grover, V. (1993). Re-examining perceived ease of use and usefulness: A confirmatory factor analysis. MIS Quarterly, 17(4), 517-525.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.

Vázquez, R., Del Rio, A. B., & Iglesias, V. (2002). Consumer-based brand equity: Development and validation of a measurement instrument. Journal of Marketing Management, 18(1-2), 27-48.

Wang, L., & Finn, A. (2013). Heterogeneous sources of customer-based brand equity within a product category. Marketing Intelligence & Planning, 31(6), 674-696.

Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195-211.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. The Journal of Marketing, 52(3), 2-22.




DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.432(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Cao Quỳnh Tú, Lưu Tiến Dũng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin