ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MÔ SẸO CÂY THU HẢI ĐƯỜNG BÀ TÀI (Begonia bataiensis)

Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thu Hậu

Tóm tắt


Mẫu lá và cuống lá non cây Thu hải đường được khử trùng bằng Calcium hypochlorite (Ca(OCl)2) nồng độ 10% với các mức thời gian 0, 4, 6, 8, 10, 12 phút, sau đó cấy trên môi trường ½ MS có bổ sung 30g/l đường sucrose, 7.5g/l agar. Sau 21 ngày nuôi cấy, tỷ lệ tạo mẫu sạch đạt 81.7%. Mẫu lá và thân non cây Thu hải đường in vitro cấy trên môi trường ½ MS có bổ sung 30g/l đường sucrose, 7.5g/l agar và các chất kích thích sinh trưởng thực vật là 2.4-Dichlorophenoxyacetic acid (2.4 D) và thidiazuron (TDZ) nồng độ thay đổi từ 0; 0.1; 0.3; 0.5; 1 mg/l. Sau 21 ngày, kết quả thu được 96 % mẫu tạo mô sẹo trên môi trường có bổ sung 0.3 mg/l TDZ. Mô sẹo có khối lượng tươi là 2,642mg/mẫu, khối lượng khô là 271/mẫu mg. Các mô sẹo trên được chuyển sang môi trường hình thành chồi và hình thành rễ để tạo cây in vitro hoàn chỉnh. 


Từ khóa


Cây Thu hải đường bataiensis (Begonia bataiensis); Chất kích thích sinh trưởng thực vật; In vitro; Mô sẹo.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Frodin, D. G. (2004). History and concepts of big plant genera. Taxon, 53(3), 753-776.

Guse, W. E., Kumar, M., & Larsen, F. E. (2010). Propagation of plants from specialized structures. Retrieved from http://cru.cahe.wsu.edu/CEPublications/pnw164/PNW164.pdf.

Guse, W. E., & Larsen, F. E. (2001). Propagating herbaceous plants from cuttings. Retrieved from http://lewis-mg-mrc.org/yahoo_site_admin/assets/docs/pnw0151.167165125.pdf.

Hughes, M. (2008). An annotated checklist of Southeast Asian Begonia. Edinburgh, UK: Royal Botanic Garden Edinburgh.

Luong, T. H. (2013). Conservation and promotion of the value of the Kiengiang biosphere. Retrieved from http://biendoikhihau.longan.gov.vn/conservation-and-promotion-of-the-value-of-the-kien-giang-biosphere-p1021c1257.

Nguyen, H. Q., & Ku, M. S. (2010). Begonia vietnamensis, an attractive new species with peltate leaves from Vietnam. Begonian, 77, 18-21.

Peng, C. I., Lin, C. W., Yang, A. H., Kono, Y., & Nguyen, H. Q. (2015). Six new species of Begonia (Begoniaceae) from limestone areas in Northern Vietnam. Botanical Studies, 56(1), 1-23.

The Red List. (2018). Begonia bataiensis. Retrieved from http://www.iucnredlist.org/details/89663596/0.

Viện Sinh thái học miền Nam. (2009). Giới thiệu núi đá vôi Kiên Giang. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Nông nghiệp.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.438(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thu Hậu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin