TÁC ĐỘNG CỦA BẤT ĐỊNH CHÍNH TRỊ ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

Đoàn Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu vai trò của yếu tố bất định chính trị đối với hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại tại 20 quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA (Stochastic Frontier Approach) để đo lường hệ số hiệu quả của ngân hàng, tác giả phát hiện rằng biến động của yếu tố bất định chính trị tại các cuộc bầu cử quốc gia có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại tại khu vực này. Đối với ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu vốn, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng các ngân hàng thương mại quốc doanh có hiệu quả thấp hơn so với các ngân hàng thương mại tư nhân nắm quyền chi phối khác; Trong khi đó, không có sự khác biệt đáng kể về mức độ hiệu quả chi phí giữa các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng tư nhân trong nước.


Từ khóa


Bất định chính trị; Bầu cử; Hiệu quả ngân hàng; SFA.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2004). Institutions as the fundamental cause of long-run growth (Working Paper No. 10481). Retrieved from http://www.nber.org/papers/w10481.pdf

Aigner, D., Lovell, C., & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6, 21-37.

Barth, J. R., Dopico, L. G., Nolle, D. E., & Wilcox, J. A. (2002). Bank safety and soundness and the structure of bank supervision: A cross-country analysis. International Review of Finance, 3(3-4), 163-188.

Berger, A. N., Clarke, G. R. G., Cull, R., Klapper, L., & Udell, G. F. (2005). Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership. Journal of Banking & Finance, 29(8-9), 2179-2221.

Berger, A. N., Hasan, I., & Zhou, M. M. (2009). Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world's largest nation? Journal of Banking & Finance, 33(1), 113-130.

Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European Journal of Operational Research, 98(2), 175-212.

Berger, A. N., & Mester, L. J. (1997). Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions? Journal of Banking & Finance, 21(7), 895-947.

Bonin, J. P., Hasan, I., & Wachtel, P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29(1), 31-53.

Đặng, H. M., & Hoàng, D. V. A. (2014). Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 209, 82-94.

Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., & Levine, R. (2004). Regulations, market structure, institutions, and the cost of financial intermediation. Journal of Money Credit and Banking, 36(3), 593-622.

Doan, A. T., Lin, K. L., & Doong, S. C. (2017). What drives bank efficiency? The interaction of bank income diversification and ownership. International Review of Economics & Finance, 55, 203-219.

Francis, B. B., Hasan, I., & Zhu, Y. (2014). Political uncertainty and bank loan contracting. Journal of Empirical Finance, 29, 281-286.

Haber, S., & Perotti, E. (2008). The political economy of financial systems. Retrieved from https://papers.tinbergen.nl/08045.pdf.

Heritage Foundation. (2010). Index of economic freedom. Retrieved from http://www.heritage.org/index.

Jappelli, T., Pagano, M., & Bianco, M. (2005). Courts and banks: Effects of judicial enforcement on credit markets. Journal of Money Credit and Banking, 37(2), 223-244.

Julio, B., & Yook, Y. (2012). Political uncertainty and corporate investment cycles. Journal of Finance, 67(1), 45-83.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (Working Paper No. 5430). Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3913/WPS5430.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Krueger, A. (1974). Foreign trade regimes and economic development: Turkey. New York, USA: The National Bureau of Economic Research.

Kumbhakar, S. C., & Lovell, C. A. K. (2000). Stochastic frontier analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Micco, A., Panizza, U., & Yanez, M. (2007). Bank ownership and performance: Does politics matter? Journal of Banking & Finance, 31(1), 219-241.

Nguyễn, C. T., & Nguyễn, M. T. (2012). Hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại các nước Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, 199, 17-30.

Pasiouras, F., Tanna, S., & Zopounidis, C. (2009). The impact of banking regulations on banks' cost and profit efficiency: Cross-country evidence. International Review of Financial Analysis, 18, 294-302.

Perotti, E., & Vorage, M. (2009). Entry: Direct control or regulation? Amsterdam, Nederland: University of Amsterdam. Retrieve from https://pure.uva.nl/ws/files/1246818/99006_974fulltext.pdf

Stigler, G. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2, 3-21.

Stiroh, K. J., & Rumble, A. (2006). The dark side of diversification: The case of US financial holding companies. Journal of Banking & Finance, 30(8), 2131-2161.

Sun, L., & Chang, T. P. (2011). A comprehensive analysis of the effects of risk measures on bank efficiency: Evidence from emerging Asian countries. Journal of Banking & Finance, 35(7), 1727-1735.

Ray, S. C. (1982). A translog cost function analysis of U.S. Agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 64(3), 490-498.

Westman, H. (2011). The impact of management and board ownership on profitability in banks with different strategies. Journal of Banking & Finance, 35(12), 3300-3318.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.439(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Đoàn Anh Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin