ẢNH HƯỞNG CỦA CẢM NHẬN RỦI RO ĐẾN THÁI ĐỘ, Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI MUA THỊT LỢN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Kim Nam, Ngô Quang Huân

Tóm tắt


Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro đến thái độ, ý định và hành vi tiêu dùng thịt lợn tại TP. Hồ Chí Minh dựa trên khung lý thuyết hành động hợp lý trong tình huống giả định có rủi ro thực phẩm xảy ra. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính với một mẫu nghiên cứu thuận tiện gồm 240 người tiêu dùng cho thấy thái độ ảnh hưởng tích cực đến ý định và ý định ảnh hưởng tích cực đến hành vi; Cảm nhận rủi ro ảnh hưởng tiêu cực đến ý định và ảnh hưởng tiêu cựu đến hành vi. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng trong tình huống xảy ra rủi ro an toàn thực phẩm, việc gia tăng thái độ tích cực và cắt giảm cảm nhận rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng ý định và hành vi mua thịt lợn của người tiêu dùng.


Từ khóa


Cảm nhận rủi ro; Thái độ; Thực phẩm; TRA; Ý định hành vi.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50(2), 179-211.

Armitage, C., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta - analytic review. British Journal of Social Psychology, 40(4), 471-499.

Bean, N. H., & Griffen, P. M. (1990). Food borne disease outbreaks in the United States, 1973- 1987: Pathogens, vehicles, and trends. Journal of Food Protection, 53(9), 804-818.

Chen, M. F., & Li, H. L. (2007). The consumer’s attitude toward genetically modified foods in Taiwan. Food Quality and Preference, 18(4), 662-674.

Cong, L. C., Olsen, S. O., & Tuu, H. H. (2012). The roles of ambivalence, preference conflict, and family identity: A study of food choice among Vietnamese consumers. Food Quality and Preference, 28(1), 92-100.

Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. Journal of Consumer Research, 21(1), 119-134.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. California, USA: Harcourt Brace Jovanovich.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts, USA: Addison-Wesley Publishing.

Lobb, A. E., Mazzocchi, M., & Traill, W. B. (2007). Modelling risk perception and trust in food safety information within the theory of planned behaviour. Food Quality and Preference, 18(2), 384-395.

McCarthy, M., de Boer, M., O'Reilly, S., & Cotter, L. (2003). Factors influencing intention to purchase beef in the Irish market. Meat Science, 65(3), 1071-1083.

McCarthy, M., O'Reilly, S., Cotter, L., & de Boer, M. (2004). Factors influencing consumption of pork and poultry in the Irish market. Appetite, 43(1), 19-28.

Mitchell, V. W. (1998). Consumer perceived risk: Conceptualisations and models. European Journal of Marketing, 33(1/2), 163-195.

Mitchell, V. W., & Greatorex, M. (1988). Consumer risk perception in the UK wine market. European Journal of Marketing, 22(9), 5-15.

Olsen, S. O. (2001). Consumer involvement in fish as family meals in Norway: An application of the expectance - value approach. Appetite, 36, 173-186.

Thong, N. T., & Olsen, S. O. (2012). Attitude toward and consumption of fish in Vietnam. Journal of Food Products Marketing, 18(2), 79-95.

Tuu, H. H. (2015). Attitude, social norms, perceived behavioral control, past behavior, and habit in explaining intention to consume fish in Vietnam. Journal of Economic Development, 22(3), 102-122.

Tuu, H. H., & Olsen, S. O. (2009). Food risk and knowledge in the satisfaction-loyalty relationship. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21(4), 521-536.

Tuu, H., & Olsen, S. O. (2012). Certainty, risk and knowledge in the satisfaction-purchase intention relationship in a new product experiment. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(1), 78-101.

Tuu, H. H., Olsen, S. O., Thao, D. T., & Anh, N. T. K. (2008). The role of norms in explaining attitudes, intention and consumption of a common food (fish) in Vietnam. Appetite, 51(3), 546-551.

Yeung, R. M., & Morris, J. (2001). Consumer perception of food risk in chicken meat. Nutrition & Food Science, 31(6), 270-279.

Yeung, R. M., & Yee, W. M. (2002). Multi-dimensional analysis of consumer-perceived risk in chicken meat. Nutrition & Food Science, 32(6), 219-226.

Yeung, R., Yee, W., & Morris, J. (2010). The effects of risk-reducing strategies on consumer perceived risk and on purchase likelihood: A modelling approach. British Food Journal, 112(3), 306-322.

Zhang, Y. Y., Zhang, M. J., Wang, Q., Ren, Y., Ma, Y. G., Ma, S., Shao, W., Yin, S., & Shi, Z. (2015). The research on purchasing intention of fresh agricultural products under O2O mode based on the framework of perceived benefits-perceived risk. China Soft Science, 6, 128-138.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.1.446(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Nguyễn Kim Nam, Ngô Quang Huân.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin