THE DALAT UNIVERSITY’S ENTREPRENEURSHIP FACILITATION CENTER – PROMOTING INNOVATION, INCUBATING ENTREPRENEURSHIP

Trương Thị Ngọc Thuyên

Tóm tắt


This non-scholarly article introduces The Entrepreneurship Facilitation Center of Dalat University.

Toàn văn:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1.449(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Trương Thị Ngọc Thuyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin