PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Nguyễn Văn Thép, Tạ Quang Dũng

Tóm tắt


Mục tiêu chính của nghiên cứu này là giúp các doanh nghiệp bất động sản nâng cao được khả năng trả nợ. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo tài chính của 35 doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn 2011-2015. Để giúp các doanh nghiệp bất động sản nâng cao được khả năng trả nợ, tác giả tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Theo đó, mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) là phù hợp khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trong đó, các yếu tố tỷ số sinh lời tài sản (ROA) và số vòng quay tài sản (SOA) có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ, trong khi tỷ số sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ số nợ trên tài sản (DOA), và lạm phát (CPI) có tác động nghịch chiều.

Từ khóa


Doanh nghiệp bất động sản; Khả năng trả nợ; Lạm phát; Vốn chủ sở hữu.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23, 189-209.

Altman, E. I., & Sabato, G. (2007). Modeling credit risk for SMEs: Evidence from the US market. ABACUS Journal, 43(3), 332-357.

Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-111.

Đinh, C. K. (2015). Dữ liệu bảng. Được truy lục từ http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP7-523-OM04V-Du%20lieu%20bang--Dinh20Cong%20Khai_Data%204_Code-2015-05-05-14322452.pdf.

Fitzpatrick, P. (1931). Symptoms of industrial failure. Washington D.C, USA: Catholic University of America Press.

Hoàng, T. (2011). Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng mô hình Logistic. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (43), 193-199.

Hol, S., Westgaard, S., & Wijst, N. V. D. (2002). Capital structure and the prediction of bankruptcy. Gjøvik, Norway: Norwegian University of Science and Technology. Retrieved from http://www.textbiz.org/projects/defaultprediction/capitalstructureandbankruptcy.pdf.

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 53(3), 433-443.

Ninua, I. (2008). Does a collateralized loan have a higher probability to default? Retrieved from http://docplayer.net/10112385-International-school-of-economics-at-tbilisi-state-university-does-a-collateralized-loan-have-a-higher-probability-to-default.html.

Pederzoli, C., & Torricelli, C. (2010). A parsimonious default prediction model for Italian SMEs. Banks and Bank Systems, 5(4), 5-9.

Qu, Y. (2006). Macroeconomic factors and probability of default. (Master thesis), The Stockholm School of Economics, Sweden. Retrieved from http://arc.hhs.se/download.aspx? MediumId=212.

Westgaard, S., & Wijst, N. (2000). Default probabilities in a corporate bank portfolio: A logistic model approach. European Journal of Operational Research, 135(2), 338-349.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.452(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Văn Thép, Tạ Quang Dũng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin