ẢNH HƯỞNG CỦA KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỔ PHIẾU ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Phùng Đức Nam, Hoàng Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Vương

Tóm tắt


Mục tiêu của bài nghiên cứu này là nhằm kiểm định mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu và chính sách chi trả cổ tức của 267 doanh nghiệp (DN) được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2008-2016. Kết quả cho thấy mối quan hệ ngược chiều và có ý nghĩa thống kê của hai yếu tố này ở thị trường Việt Nam. Điều này có nghĩa là khi cổ phiếu của một doanh nghiệp có tính thanh khoản càng cao thì xác suất để doanh nghiệp đó không chi trả cổ tức hoặc chi trả cổ tức tiền mặt sẽ thấp.


Từ khóa


Chính sách chi trả cổ tức; HOSE; Thanh khoản cổ phiếu.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.

Banerjee, S., Gatchev, V. A., & Spindt, P. A. (2007). Stock market liquidity and firm dividend policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(2), 369-397.

Ben, N. S., & Nachi, W. (2006). Does the Tunisian accounting reform improve the value relevance of financial information? Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=888922.

Brockman, P., Khurana, I. K., & Martin, X. (2008). Voluntary disclosures around share repurchases. Journal of Financial Economics, 89(1), 175-191.

Fama, E. F., & French, K. R. (2001). Disappearing dividends: Changing firm characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial Economics, 60(1), 3-43.

Jiang, F., Ma, Y., & Shi, B. (2017). Stock liquidity and dividend payouts. Journal of Corporate Finance, 42, 295-314.

Kuo, J. M., Philip, D., & Zhang, Q. (2013). What drives the disappearing dividends phenomenon? Journal of Banking & Finance, 37(9), 3499-3514.

Griffin, C. H. (2010). Liquidity and dividend policy: International evidence. International Business Research, 3(3), 3-9.

Hoda, T., & Uno, J. (2011). Liquidity, ownership structure, and market share repurchases: Evidence from Japan. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1914152

Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. The Review of Financial Studies, 12(5), 1113-1141.

Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. The Journal of Business, 34(4), 411-433.

Michaely, R., & Qian, M. (2016). Stock liquidity and dividend policy: Evidence from a natural experiment. Retrieved from https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=CICF2017&paper_id=202

Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid‐ask spread in an efficient market. The Journal of Finance, 39(4), 1127-1139.

Seyedkkhosroshahi, S., Sabaei, A., & Vatankhah, P. (2013). Stock market liquidity, firm characteristics and dividend payouts. Journal of American Science, 9(4s), 172-177.

Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 26(1), 24-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.461(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phùng Đức Nam, Hoàng Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Vương

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin