ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA DẠNG GIỚI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Hồng Trang

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này xem xét tác động của sự đa dạng giới tính trong Hội đồng quản trị (HĐQT) đến thành quả hoạt động của 170 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự đa dạng giới tính được đo lường thông qua tỉ lệ thành viên nữ và số lượng nữ giới trong Hội đồng quản trị có ảnh hưởng tích cực đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, kết quả phân tích thực nghiệm còn cho thấy rằng Hội đồng quản trị có từ ba thành viên nữ trở lên sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực hơn đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp so với khi Hội đồng quản trị chỉ có từ hai thành viên trở xuống.


Từ khóa


Đa dạng giới tính; Hội đồng quản trị; Thành quả hoạt động.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94(2), 291-309.

Ahern, K. R., & Dittmar, A. K. (2012). The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation. The Quarterly Journal of Economics, 127(1), 137-197.

Asch, S. E., & Guetzkow, H. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. Retrieved from https://www.gwern.net/docs/psychology/1952-asch.pdf.

Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressure. Scientific American, 193(5), 31-35.

Bond, R. (2005). Group size and conformity. Group Processes & Intergroup Relations, 8(4), 331-354.

Bøhren, Ø., & Strøm, R. Ø. (2010). Governance and politics: Regulating independence and diversity in the board room. Journal of Business Finance & Accounting, 37(9‐10), 1281-1308.

Campbell, K., & Mínguez, V. A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of Business Ethics, 83(3), 435-451.

Carter, D. A., D'Souza, F., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. (2010). The gender and ethnic diversity of US boards and board committees and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review, 18(5), 396-414.

Carter, D. A., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. (2003). Corporate governance, board diversity, and firm value. Financial Review, 38(1), 33-53.

Cox, T. H., Lobel, S. A., & McLeod, P. L. (1991). Effects of ethnic group cultural differences on cooperative and competitive behavior on a group task. Academy of Management Journal, 34(4), 827-847.

Daily, C. M., & Dalton, D. R. (2003). Women in the boardroom: A business imperative. Journal of Business Strategy, 24(5), 300-325.

de Andres, P., & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. Journal of Banking & Finance, 32(12), 2570-2580.

Eagly, A. H., & Johannesen, S. M. C. (2001). The leadership styles of women and men. Journal of Social Issues, 57(4), 781-797.

Engelen, P. J., van den Berg, A., & van der Laan, G. (2012). Board diversity as a shield during the financial crisis. In S. Boubaker, N. D. Bang, & N. D. Khuong (Eds), Corporate Governance (pp. 259-285). Berlin, Germany: Springer Publishing.

Erhardt, N. L., Werbel, J. D., & Shrader, C. B. (2003). Board of director diversity and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review, 11(2), 102-111.

Erkut, S., Kramer, V. W., & Konrad, A. M. (2008). Critical mass: Does the number of women on a corporate board make a difference? In S. Vinnicombe, val Singh, R. J. Burke, D. Bilimoria, & M. Huse (Eds), Women on corporate boards of directors. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. The Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.

Farrell, K. A., & Hersch, P. L. (2005). Additions to corporate boards: The effect of gender. Journal of Corporate Finance, 11(1-2), 85-106.

Francoeur, C., Labelle, R., & Sinclair-Desgagné, B. (2008). Gender diversity in corporate governance and top management. Journal of Business Ethics, 81(1), 83-95.

Gul, F. A., Srinidhi, B., & Ng, A. C. (2011). Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics, 51(3), 314-338.

Hoàng, T. P. T., Phùng, Đ. N., & Hoàng, T. P. A. (2015). Giới tính, sở hữu nhà nước và thành quả công ty. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(8), 111-128.

Hoàng, C. T., & Võ, V. N. (2014). Ảnh hưởng của thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết. Tạp chí Phát triển Kinh tế, (290), 61-75.

Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (1998). Endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the CEO. American Economic Review, 88(1), 96-118.

Huse, M., & Grethe, S. A. (2006). Gender-related boardroom dynamics: How Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. Women in Management Review, 21(2), 113-130.

Kanter, R. M. (1977). Women and men of the corporation. New York, USA: Basic Books Publishing.

Kramer, V. W., Konrad, A. M., Erkut, S., & Hooper, M. J. (2006). Critical mass on corporate boards: Why three or more women enhance governance. Wellesley, UK: Wellesley Centers for Women.

Kravitz, D. A. (2003). More women in the workplace: Is there a payoff in firm performance? Academy of Management Perspectives, 17(3), 148-149.

Konrad, A. M., Kramer, V., & Erkut, S. (2008). Critical mass: The impact of three or more women on corporate boards. Organizational Dynamics, 37(2), 145-164.

Kristie, J. (2011). The power of three. Director Boards, 35(5), 22-32.

Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2014). Do women directors improve firm performance in China? Journal of Corporate Finance, 28, 169-184.

Mahadeo, J. D., Soobaroyen, T., & Hanuman, V. O. (2012). Board composition and financial performance: Uncovering the effects of diversity in an emerging economy. Journal of Business Ethics, 105(3), 375-388.

Martín, U. J. F., & Minguez, V. A. (2014). Firm performance and women on the board: Evidence from Spanish small and medium-sized enterprises. Feminist Economics, 20(3), 136-162.

Nemeth, C. J., & Kwan, J. L. (1987). Minority influence, divergent thinking and detection of correct solutions. Journal of Applied Social Psychology, 17(9), 788-799.

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Stanford, UK: Stanford University Press.

Rose, C. (2007). Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence. Corporate Governance: An International Review, 15(2), 404-413.

Rhode, D. L., & Packel, A. K. (2014). Diversity on corporate boards: How much difference does difference make. Del. J. Corp. L., 39, 377.

Sabatier, M. (2015). A women’s boom in the boardroom: Effects on performance? Applied Economics, 47(26), 2717-2727.

Singh, V., & Vinnicombe, S. (2004). Why so few women directors in top UK boardrooms? Evidence and theoretical explanations. Corporate Governance: An International Review, 12(4), 479-488.

Singh, V., Vinnicombe, S., & Terjesen, S. (2007). Women advancing onto the corporate board. In S. Terjesen (Eds), Handbook on women in business and management. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Terjesen, S., & Singh, V. (2008). Female presence on corporate boards: A multi-country study of environmental context. Journal of Business Ethics, 83(1), 55-63.

Trương, T. N. T., Nguyễn, T. H. L., Trần, T. H. L., Trần, M. A., & Nguyễn, H. T. (2014). Nữ thành viên hội đồng quản trị và kết quả tài chính: Nghiên cứu các công ty niêm yết Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (205), 84-88.

Võ, H. Đ., & Phan, B. G. T. (2013). Quản trị công ty và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển Kinh tế, (275), 1-15.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.1.463(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Hồng Trang.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin