TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIẢNG DẠY CÁC CHIẾN THUẬT NGHE HIỂU TIẾNG ANH ĐẾN SINH VIÊN NĂM NHẤT CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ QUÁ TRÌNH HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA HỌ

Hồ Thị Giáng Châu

Tóm tắt


Bài viết này báo cáo một nghiên cứu về việc giảng dạy các chiến thuật nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Đà Lạt. Nghiên cứu tập trung vào hiệu quả của việc hướng dẫn chiến thuật nghe đối với người học và quá trình mà người học xử lý các chiến thuật này khi thực hiện các bài tập của kỹ năng nghe. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các bài kiểm tra trước và sau thực nghiệm, bài tập suy nghĩ/tư duy thành lời, quan sát và phỏng vấn. Các phát hiện đã chỉ ra rằng việc giảng dạy và hướng dẫn chiến thuật nghe có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất của người học và mang lại lợi ích cho cả những người học có năng lực thấp và cao. Học viên sử dụng một loạt các chiến thuật nghe cho một bài tập cụ thể và cho các giai đoạn khác nhau của quá trình nghe hiểu. Một số khuyến nghị cho việc thực hành giảng dạy cũng được nêu ra ở cuối bài báo.


Từ khóa


Chiến thuật nghe hiểu; Giảng dạy/hướng dẫn các chiến thuật nghe hiểu; Quá trình nghe hiểu.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ahmed, M. O. (1989). Vocabulary learning strategies. In P. Meara (Eds.), Beyond words (pp. 3-14). London, UK: The Centre for Information on Language Teaching and Research.

Allwright, D., & Bailey, K. M. (1991). Focus on the language classroom: An introduction to classroom research for language teachers. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Anda, D. (2007). Intervention research and program valuation in the school setting: Issues and alternative research design. Children and Schools, 29(2), 87-94.

Baxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (1996). How to research. Buckingham, UK: Open University Press.

Chamot, A. U., & Rubin, J. (1994). Comments on Janie Ree-Miller’s “A critical appraisal of learner training: Theoretical bases and teaching implications”. TESOL Quarterly, 28(4), 771-776.

Chamot, A. U. (1995). Learning strategies and listening comprehension. In D. J. Mendelsohn and J. Rubin (Eds.), A guide for the teaching of second language listening (pp. 13-30). San Diego, US: Dominie Press.

Chamot, A. U. (2004). Issues in language learning strategy research and teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), 14-26.

Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second language. New York, US: Longman Press.

Goh, C. C. M. (1998). How ESL learners with different listening abilities use comprehension strategies and tactics. Language Teaching Research, 2(2), 124-147.

Goh, C. C. M. (2002). Learners’ self-reports on comprehension and learning strategies for listening. Asian Journal of English Language Teaching, 12, 45-68

Graham, S., Santos, D., & Vanderplank, R. (2011). Exploring the relationship between listening development and strategy use. Language Teaching Research, 15(4), 435-456.

Green, J. M., & Oxford, R. (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency, and gender. TESOL Quarterly, 29(2), 261-297.

Ho, Y. (1993). A review of Ellis & Sinclair’s “Learning to learn English: A course in learner training”. TESOL Quarterly, 27(1), 122-124.

Hsueh, S., & Liu, J. (2008). Listening comprehension strategies and learning styles in foreign language education. Paper presented at The British Educational Research Association Annual Conference, UK.

Kazemi, A., & Kiamarsi, S. (2017). An investigation into listening comprehension strategies and the relationship between listening comprehension strategies and overall proficiency level of intermediate and advanced learners. Journal of Language Teaching and Research, 8(1), 149-156.

Mendelsohn, D. J. (1994). Learning to listen. San Diego, US: Dominie Press.

Minichiello, V., Aroni, R., Timewell, E., & Alexander, L. (1995). In-depth interviewing (2nd ed.). New York, US: Longman Press.

Nikoopour, J., Moakhar, R. K., & Esfandiari, N. (2017). The impact of explicit integrated strategies instruction on IELTS applicants’ listening comprehension. Journal of Language Teaching and Research, 8(4), 774-781.

Nunan, D. (1991). Language teaching methodology: The textbook for teachers. New Jersey, USA: Prentice Hall.

Oxford, R. (1990). Looking at language learning strategies. Retrieved from https://vi.scribd.com/doc/7326385/Looking-at-Language-Learning-Strategies

Oxford, R. (1992). Language learning strategies in a nutshell. TESOL Journal, 2(2), 18-22.

Rodgers, T. (2000). Methodology in the new millennium. English Teaching Forum, 38(2), 2-13.

Serri, F., Boroujeni, A. J., & Hesabi, A. (2012). Cognitive, metacognitive, and social/affective strategies in listening comprehension and their relationships with individual differences. Theory and Practice in Language Studies, 2(4), 843-849.

Thompson, I., & Rubin, J. (1996). Can strategy instruction improve listening comprehension? Foreign Language Annals, 29(3), 331-342.

Vahdany, F., Akbari, E., Shahrestani, F., & Askari, A. (2016). The relationship between cognitive and metacognitive strategy use and EFL listening test performance. Theory and Practice in Language Studies, 6(2), 385-391.

Vandergrift, L. (1997). The comprehension strategies of second language (French) listeners: A descriptive study. Foreign Language Annals, 30(3), 387-409.

Vandergrift, L. (1999). Facilitating second language listening comprehension: Acquiring successful strategies. ELT Journal, 53(3), 168-176.

Zarrabi, F. (2016). The impact of listening strategy training on the metacognitive listening strategies awareness of different learner types. English Language Teaching, 9(5), 154-165.

Zhang, Y. (2012). The impact of listening strategy on listening comprehension. Theory and Practice in Language Studies, 2(3), 625-629.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.465(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Hồ Thị Giáng Châu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin