ĐỘNG LỰC THỰC TIỄN MỞ RA XU THẾ HỘI NHẬP TRONG TẦM NHÌN NGÔN NGỮ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Lai

Tóm tắt


Tiếng Việt phát triển trong giao tiếp cách mạng của quảng đại quần chúng thời đại Hồ Chí Minh là một thứ tiếng Việt giàu động lực xã hội đang hành chức mạnh mẽ theo hướng ngôn ngữ học xã hội. Nó hoàn toàn không xa lạ với xu thế nghiên cứu chung trong tầm nhìn cập nhật hiện nay. Tại đây, sức mạnh thực tiễn tạo nên chiến lược ngôn từ của Hồ Chí Minh, vốn là kết tinh của quá trình trải nghiệm trong cách đặt hành động ngôn ngữ vào tương tác xã hội, đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho sự kiểm chứng những lí thuyết hội nhập đang được quan tâm... Phải chăng, chính tại đây, Hồ Chí Minh là người đầu tiên đã gợi mở cho chúng ta “cách thực tiễn hóa” chức năng ngôn ngữ, qua đó, đặt tiếng Việt giàu động lực xã hội thời đại Hồ Chí Minh vào lợi thế tối ưu của quá trình phát triển và hội nhập?

  • Chú thích của GS.TSKH. Nguyễn Lai: Bài báo này được viết và xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).

Từ khóa


Hành động ngôn ngữ trong tương tác xã hội; Quá trình phát triển và hội nhập; Tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Oxford, UK: Oxford University Press.

Crystal, D. (1985). A dictionary of linguistics and phonetics (4th Ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.

Dương, T. T. (2012). Về hành vi ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, (3), 1-11.

Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. Texas, USA: University Park Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Chúng ta sống bằng ẩn dụ. (Nguyễn, T. K. T., Dịch giả). TP. Hồ Chí Minh: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Levinson, C. S. (1983). Pragmatics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lê, V. C., & Nguyễn, T. N. (2010). Noam Chomsky và Michael Halliday. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, (12), 1-9.

Nguyễn, L. (1997). Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn, L. (2003). Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật.

NXB. Giáo dục. (1984). Những cơ sở triết học trong ngôn ngữ học. (Trúc, T., Dịch giả). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Stalnaker, R. C. (1999). Context and content. Oxford, UK: Oxford University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.467(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Lai

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin