MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

Nguyễn Văn Tố Hữu

Tóm tắt


Quy định chặt chẽ về hợp đồng thử việc (HĐTV) nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong thời gian thử việc. Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định mới về HĐTV nhưng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Bài viết sẽ trình bày khái quát chung về HĐTV, sự phát triển quy định về HĐTV qua các giai đoạn cũng như phân tích, chỉ rõ những bất cập trong quy định hiện hành về HĐTV.


Từ khóa


Hợp đồng thử việc; Lao động; Thử việc.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bùi, Q. T. (1957). Luật Lao động dẫn giải. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Khai Trí.

Phan, T. T. (2014). Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tư pháp.

Quốc Hội. (2012). Bộ luật Lao động năm 2012. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Quốc Hội. (2015). Luật Viên chức. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Quốc Hội. (2016). Luật Cán bộ, Công chức. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Trần, H. H. (2015). Giáo trình Luật Lao động. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.469(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Văn Tố Hữu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin