VỐN THƯƠNG HIỆU TRÊN NỀN TẢNG KHÁCH HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM

Vũ Minh Tú

Tóm tắt


Việc phát triển vốn thương hiệu trên nền tảng khách hàng (Customer-based brand equity - CBBE) với các ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam vẫn chưa rõ ràng và chủ đề này chưa được nghiên cứu đầy đủ vì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Để thực hiện nghiên cứu về CBBE ở Việt Nam, bài nghiên cứu này thực hiện khảo sát 157 đối tượng là khách hàng của một hoặc nhiều ngân hàng. Dựa trên phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính và kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, các phát hiện cho thấy có mối quan hệ giữa sự hài lòng, chất lượng và tính độc đáo của thương hiệu, nghĩa là chất lượng cảm nhận tăng sẽ dẫn đến sự hài lòng về thương hiệu tăng. Tương tự, tính độc đáo của thương hiệu tăng cũng dẫn đến tăng sự hài lòng. Sự hài lòng về thương hiệu làm tăng sự trung thành với thương hiệu. Nghiên cứu này cũng cho thấy chất lượng cảm nhận và sự độc đáo của thương hiệu phải hình thành trước sự hài lòng để làm tăng sự trung thành với thương hiệu. Hơn nữa, tác động trực tiếp của chất lượng cảm nhận và sự độc đáo của thương hiệu đối với sự trung thành của thương hiệu thấp hơn tác động gián tiếp thông qua sự hài lòng về thương hiệu.

Từ khóa


Lòng trung thành với thương hiệu; Ngân hàng bán lẻ; Vốn thương hiệu.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity. New York, USA: The Free Press.

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38(3), 102-120.

Abdoli, M., Danaee, H., Haghtalab, H., & Khalili, M. (2012). Evaluating brand equity from the view of the customers in banking. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(8), 7466-7472.

Aziz, N. A., & Yasin, N. M. (2010). Analyzing the brand equity and resonance of banking services: Malaysian consumer perspective. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 180-189.

Berry, L. L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 128-137.

Chang, H. H., & Liu, Y. M. (2009). The impact of brand equity on brand preference and purchase intentions in the services industries. The Service Industries Journal, 29(12), 1687-1706.

de Chernatony, L., Harris, F. J., & Christodoulides, G. (2004). Developing a brand performance measure for financial services brands. The Service Industries Journal, 24(2), 15-33.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey, USA: Prentice Hall Press.

Hong, Y. H., Swinder, J., & Siva, M. (2010). Development of brand equity: Evaluation of four alternative models. The Service Industries Journal, 30(6), 911-928.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

Kirmani, A., & Zeithaml, V. A. (1993). Advertising, perceived quality, and brand image. In D. A. Aaker, & A. L. Biel (Eds.), Brand equity & advertising: Advertising's role in building strong brands (pp. 143-162). New Jersey, USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Krishnan, B. C., & Hartline, M. D. (2001). Brand equity: Is it more important in services? Journal of Services Marketing, 15(5), 328- 342.

Martensen, A., & Grønholdt, L. (2006). A brand equity measurement and management system. Journal of Management Systems, 18(1), 54-65.

Mitsis, A., & Patrick, F. (2008). An empirical examination of referentially modified quality and value for cost scale items. Paper presented at The 2008 ANZMAC Conference, Australia.

Netemeyer, R. D., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., Ricks, J., & Wirth, F. (2004). Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of Business Research, 57(2), 209-224.

Oliver, R. L. (1999). Whence customer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44.

Pushpender, N., & Anupam, B. (2011). Measurement of brand equity of services - Scale construction and validation. Journal of Services Research, 11(2), 135-154.

Taylor, S. A., Hunter, G. L., & Lindberg, D. L. (2007). Understanding (customer-based) brand equity in financial services. Journal of Services Marketing, 21(4), 241-252.

Zeithaml, V. A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.1.472(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Vũ Minh Tú.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin