VỀ TÁNG THỨC “MỘ CHUM” Ở NHÓM CƯ DÂN TÀY, HOA, NÙNG, THÁI TẠI THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA (ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG)

Cao Thế Trình

Tóm tắt


Trên cơ sở khảo sát điền dã tại địa bàn, đối chiếu với các nguồn tài liệu từ mạng Internet về táng thức mộ chum ở các cư dân thuộc dân tộc Choang và nhóm Khách Gia ở khu vực Đông nam Trung Quốc, tác giả cho rằng tập tục cải táng vào lu (ắn xùng) ở nhóm cư dân Tày, Hoa, Nùng, và Thái ở Thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) là sự kế thừa một truyền thống từ nguyên quán của họ – các tỉnh khu vực Đông Nam Trung Quốc. Khi sang Việt Nam và sau đó di cư vào Liên Nghĩa từ giữa thế kỷ trước họ đã mang theo táng thức mộ chum và tiếp tục duy trì trên quê hương mới. Táng tục này đã có từ thời tiền sử, rất phổ biến ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có các di chỉ thuộc các nền văn hóa Sa Huỳnh, Lung Leng, và Cần Giờ vẫn đang được bảo lưu tại thị trấn Liên Nghĩa (Lâm Đồng).


Từ khóa


Cải táng; Dân tộc Choang; Hung táng; Táng thức mộ chum; Tập tục cải táng vào lu.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


BCH Đảng bộ TT Liên Nghĩa. (2015). Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Liên Nghĩa (1954 – 2010). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Do, T. H. (2016). Tại sao người Khách Gia phải tiến hành cải táng? Được truy lục từ https://kknews.cc/culture/96mgbbq.html.

Do, T. H. (2017). Phong tục tang lễ ở người Khách Gia – Một truyền thống nhất định không thể để mai một? Được truy lục từ https://kknews.cc/culture/96aj85b.html.

Đào, T. H. (2010). Tìm hiểu người Thổ ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. (Khóa luận tốt nghiệp), Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam.

Đào, T. N. (2016). Thế lực Khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Hồ, C. M. (2002). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 12). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Hội đồng dân tộc Quốc gia biên soạn năm loại sách về dân tộc (1984). Các dân tộc thiểu số Trung Quốc. Bắc Kinh, Trung Quốc: Nhân dân Xuất bản xã.

Lâm, T. M. D. (2003). Về truyền thống mộ chum. Tạp chí Khảo cổ học, (2), 48-70.

Nguyễn, H. K. (2013). Nghi lễ tang ma truyền thống của người Nùng (Khảo sát ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, (26), 9-12.

Nguyễn, K. S. (2007). Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Nguyễn, M. T. (2016). Đôi lời phi lộ. Trong Đào, T. N. (chủ biên), Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Nguyễn, T. H. (2007). Táng tục mộ chum ở Đông Nam Á. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 7(10), 1-9.

Phan, C. T. (2017). Tập tục đời người: Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Quỷ, Đ. G. (2016). Bàn về việc cải táng. Được truy lục từ https://www.guidaye.com/fs/mudi/24150.html

Sở Nghiên cứu khảo cổ học Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Sở nghiên cứu Văn vật tỉnh Hà Bắc, Bảo tàng Thành phố Hoàng Hoa. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Úng quan táng và giao lưu văn hóa Đông Á thời cổ đại. Hoàng Hoa, Trung Quốc: Khoa học Xuất bản xã.

Trần, C. N. (1971). Khảo sát các sinh hoạt của các cư dân thượng du Bắc Việt định cư tại xã Tùng Nghĩa. (Tiểu luận Cao học) Viện Đại học Đà Lạt, Việt Nam.

UBND TT Liên Nghĩa. (2018). Bảng tổng hợp thành phần các dân tộc trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND TT Liên Nghĩa.

Vũ, C. Q. (1999). Mộ chum văn hóa Sa Huỳnh và mộ chum ở Đông Nam Á. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (3), 51-59.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.490(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Cao Thế Trình

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin