BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY TRÔM TRÊN VÙNG KHÔ HẠN THUỘC KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH ĐĂK LĂK

Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh, Lưu Thế Trung

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, các kết quả bước đầu cho thấy cây Trôm có khả năng sinh trưởng tốt trên các địa điểm có lập địa khác nhau, đất nghèo dinh dưỡng và pH thấp tại khu vực khô hạn thuộc vùng biên giới của tỉnh Đăk Lăk. Sau 4 tháng gây trồng, cây Trôm có tỷ lệ sống cao, trung bình đạt 93,80% và không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê giữa các địa điểm gây trồng. Tuy nhiên, kết quả phân tích về chiều cao trung bình và đường kính trung bình có sự khác biệt rõ nét, chiều cao trung bình và đường kính trung bình đạt 0,40 m và đường kính gốc trung bình đạt 1,30 cm. Phẩm chất cây trồng chủ yếu là loại A (tỷ lệ trung bình chiếm 53,33%) và loại B (tỷ lệ trung bình chiếm 41,33%). Kết quả thử nghiệm tại điểm ĐL3 (thôn 6, xã Ia R’ve, huyện Ea Soup, tỉnh Đăk Lăk) cho thấy cây Trôm sinh trưởng và phát triển tốt nhất với tỷ lệ sống 92,38%, chiều cao cây 0,49 m, đường kính gốc 1,92 cm và phẩm chất cây trồng loại A, B, C tương ứng là 86%, 14%, 0%.


Từ khóa


Cây Trôm; Chiều cao; Đất; Đường kính gốc; Tỷ lệ sống.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Đặng, Đ. B., & Bùi, A. T. (2004). Cây Trôm, một cây quý đang được phát triển ở Ninh Thuận. Ninh Thuận, Việt Nam: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận.

Đỗ, H. B., Đặng, Q. C., Bùi, X. C., Nguyễn, T. D., Đỗ, T. Đ, Phạm, V. H., Vũ, N. L., Phạm, D. M., Phạm, K. M, Đoàn, T. N., Nguyễn, T., & Trần, T. (2003). Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Viêt Nam: NXB. Khoa học và Kỹ thuật.

Kale, S. S., Vijaya, D., & Thakur, H. A. (2011). Analysis of fixed oil from Sterculia foetida Linn. International Journal of Pharmaceutical Science and Research, 2(11), 2908-2914.

Nguyễn, T. T. T., & Vũ, N. H. (2014). Giáo trình trồng rừng Trôm. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nguyễn, X. P. (2004). Nghiên cứu kỹ thuật trồng Trôm hộ gia đình tại Ninh Phước, Ninh Thuận. (Khóa luận tốt nghiệp), Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nguyễn, X. Q., Nguyễn, V. C., & Đặng, V. T. (2009). Kỹ thuật trồng một số loài cây thân gỗ đa tác dụng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Nông nghiệp.

Phạm, H. H. (2000). Cây cỏ Việt Nam (Tập 1). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Phạm, T. D., Phùng, V. K., & Trần, V. T. (2010). Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa có giá trị ở vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận. [Đề tài khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010] Viện Khoa học Lâm nghiệp, Việt Nam.

Pierangeli, G. V., Rogelio, N. V. J., Josemaria, M. D., & Windell, L. R. (2010). Antimicrobial activity, cytotoxicity and phytochemical screening of Ficus septica Burm and Sterculia foetida L. leaf extracts. Journal of Medicinal Plants Research, 4(1), 58-63.

Prakash, Y. G., Gopal, V., & Kaviarasan, L. (2012). Promising pharmaceutical prospective of “Java olive” Sterculia foetida Linn. International Journal, 2, 93-96.

Trần, H. (2002). Tài nguyên cây gỗ Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Nông nghiệp.

Võ, V. C. (1997). Từ điển cây thuốc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Y học Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.499(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh, Lưu Thế Trung.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin