TỔNG QUAN VỀ CÂY TRÔM VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOÀI NÀY Ở MỘT SỐ VÙNG KHÔ HẠN TẠI VIỆT NAM

Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh

Tóm tắt


Cây Trôm cho thấy khả năng thích ứng tốt với nhiều loại đất đai và mang lại nhiều giá trị khác nhau như thực phẩm, mỹ phẩm, y học, thuốc bảo vệ thực vật, dầu sinh học, nước giải khát, và đồ nội thất cho cuộc sống con người. Vì vậy, để đánh giá toàn diện cần có nhiều thông tin về giá trị và cách sử dụng, phương pháp khai thác và bảo quản nhựa, nhân giống và gây trồng. Các đánh giá được báo cáo tóm tắt trong nghiên cứu này và đưa ra những khuyến cáo cần thiết để phục hồi thành công đất đai và rừng bị suy thoái. Trên cơ sở đó, chúng tôi tổng hợp thông tin từ những nghiên cứu gần đây để cung cấp những chỉ dẫn hữu ích nhằm xác định vùng trồng thích nghi và phát triển loài cây này tại Việt Nam.


Từ khóa


Cây Trôm; Dầu; Hạt giống; Nhân giống; Nhựa.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Anitha, S., & Pullaiah, T. (2001). In vitro propagation of Sterculia foetida Linn. (Sterculiaceae). Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2(3-4), 139-144.

Anitha, S., & Pullaiah, T. (2002). Shoot regeneration from hypocotyl and shoot tip explants of Sterculia foetida L. derived from seedlings. Taiwania, 47(1), 62-69.

Bindhu, C., Reddy, J. R. C., Rao, B. V. S. K., Ravinder, T., Chakrabarti, P. P., Karuna, M. S. L., & Prasad, R. B. N. (2012). Preparation and evaluation of biodiesel from Sterculia foetida Seed oil. Journal of the American Oil Chemists' Society, 89(5), 891-896.

CSCNDPV. (2016). Report droughts, salinity intrusion and response solutions. Hanoi, Vietnam: Vietnam Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control (in Vietnamese).

Đặng, Đ. B., & Bùi, A. T. (2004). Cây Trôm, một cây quý đang được phát triển ở Ninh Thuận. Ninh Thuận, Việt Nam: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

Hoang, P. M., & Vo, D. H. (2013). Assessment of mixed protection forest plantation model between Dipterocarpus alatus, Hopea odorata, Ailanthus malabarica established in Songcau district, Phuyen. Journal of Forest Science, 1, 401-409 (in Vietnamese).

Hocking, G. M. (1997). A dictionary of natural products (2nd ed.). New Jersey, USA: Plexus Publishing.

Kale, S. S., Vijaya, D., & Thakur, H. A. (2011). Analysis of fixed oil from Sterculia foetida Linn. International Journal of Pharmaceutical Science and Research, 2(11), 2908-2914.

Kavitha, M., Vadivu, R., Radha, R. (2015). A review on Sterculia foetida Linn. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(4), 239-244.

Lim, T. K. (2011). Edible medicinal and non-medicinal plants. Berlin, Germany: Springer Publishing.

MARD. (2014). List of major tree species for production forest plantation and list of key plant species for afforestation by forest ecological zones. Hanoi, Vietnam: The Ministry of Agriculture and Rural Development (in Vietnamese).

MONRE. (2016). Scenario of climate change and sea level rise for Vietnam. Hanoi, Vietnam: The Ministry of Natural Resources and Environment (in Vietnamese).

Nguyen, T. T. T., & Vu, N. H. (2014). Planting: Sterculia foetida. Hanoi, Vietnam: The Ministry of Agriculture and Rural Development (in Vietnamese).

Nguyen, T. L. A., Le, N. H. M., & Truong, V. T. (2016). Manufacture of soft drink from Sterculia foetida latex. Journal of Science and Technology - The University of Danang, 3(100), 103-107 (in Vietnamese).

Nguyen, X. P. (2004). Research on household cultivation of Sterculia foetida in Ninhphuoc district, Ninhthuan province. (Graduation Thesis) Nonglam University, Vietnam (in Vietnamese).

Nguyen, X. Q., Nguyen, V. C., & Dang, V. T. (2009). Techniques for planting some multi-purpose tree species. Hanoi, Vietnam: Agricultural Publishing.

Nguyen, X. Q., Pham, D. S., & Cao, V. L (2015). Growth and productivity of timber plantations of some main species in Binhdinh and Phuyen, South Central region. Journal of Forest Science, 4, 456-462 (in Vietnamese).

Ninhthuan People’s Assembly (2016). Resolution on restructuring the agricultural sector in response to climate change response to 2020 and vision to 2030. Ninhthuan, Vietnam: Ninhthuan People’s Assembly (in Vietnamese).

Niran, V., & Chanida, P. (2009). Fatty acids of Sterculia foetida seed oil. Journal of Health Research, 23(3), 123-130.

Nirbhay, S. S., & Mehta, S. C. (2015). Mazaing tree Sterculia foetida found in Dhar and Ujjain (M.P.) India. An International Refereed Research Journal, 1, 28-31.

Orwa, C., Mutua, A., Kindt, R., Jamnadass, R., & Anthony, S. (2009). Sterculia foetida. Retrieved from http://worldagroforestry.org/output/agroforestree-database.

Pathipati, U. R. & Pala, R. (2010). Insecticidal activity of (2n-octylcycloprop-1-enyl)-octanoic acid (I) against three coleopteran stored product insects from Sterculia foetida L.. Journal of Pest Science, 83, 273-279.

Pathipati, U. R., Pala, R., & Nagaiah, K. (2011). Allelopathic effects of Sterculia foetida L. against four major weeds. Alleloppathy Journal, 28(2), 179-188.

Pham, H. H. (2000). An illustrated flora of Vietnam, episodes I. Hochiminh City: Young Publishing (in Vietnamese).

Pham, T. D., Phung, V. K., & Tran, D. T. (2010). Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số loài cây bản địa có giá trị kinh tế vùng khô hạn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Được truy lục từ http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2012/02/20cay%20chiu%20ha.pdf.

Phung, V. K., & Phung, V. K. (2017). Study propagation of Sterculia foetida L. by cutting and grafting method. Vietnam Journal of Forest Science, (Special issue), 2-7.

Pierangeli, G. V., Rogelio, N. V. J., Josemaria, M. D., & Windell, L. R. (2010). Antimicrobial activity, cytotoxicity, and phytochemical screening of Ficus septica Burm and Sterculia foetida L. leaf extracts. Journal of Medicinal Plants Research, 4(1), 58-63.

Prakash, Y. G., Gopal, V., & Kaviarasan. L. (2012). Promising pharmaceutical prospective of “Java olive” Sterculia foetida L.. International Journal, 2, 93-96.

Sabria, A. P., Joao, H. G. L., Mariana, H. C., & Edna, E. K. (2004). Evaluation of a methylation procedure to determine cyclopropenoids fatty acids from Sterculia striata St. Hil. Et Nauds seed oil. Journal of Chromatography, A, 235-239.

Silitonga, A. S., Ong, H. C., Masjuki, H. H., Mahlia, T. M. I., Chong, W. T., & Yusaf, T. F. (2013). Production of biodiesel from Sterculia foetida and its process optimization. Fuel, 111, 478-484

Tran, D. R. (2013). Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của Keo lai ở Quảng Trị. Được truy lục từ http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2011/09/8-Ruong.-Sinh-truongKeolaitaiQuangTri.pdf.

Vo, V. C. (1997). Dictionary of medicinal plants in Vietnam. Hanoi, Vietnam: Medical Publishing (in Vietnamese).

Yashwant, R. (2014). Growth and development of rare tree species Sterculia foetida Linn. in district Meerut, (U.P.) India. International Journal of Science and Research, 3(6), 324-327.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.2.504(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin