NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CÂY GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PUBESCENS) TRONG NHÀ KÍNH

Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Ái Vân, Đinh Văn Khiêm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Phan Xuân Huyên

Tóm tắt


Cây Giảo cổ lam (Gynostemma pubescens) phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc, là một trong những loại thảo dược quí và tốt cho sức khỏe của con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi trồng đánh giá sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Kết quả cho thấy, môi trường MS (Murashige Skoog) bổ sung 1mg/l BA, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 là tốt nhất đến sự tái sinh chồi in vitro, với chiều cao chồi 1.84 cm, số chồi 10.50 chồi/mẫu. Môi trường MS bổ sung 0.5 mg/l TDZ, 30g/l sucrose, 8 g/l agar, pH 5.8 là tốt nhất đến sự tái sinh chồi in vitro, với chiều cao chồi 1.99cm, số chồi 13.80 chồi/mẫu. Nồng độ IBA từ 0 - 1 mg/l đều thích hợp đến sự tái sinh rễ in vitro của cây Giảo cổ lam, với tỉ lệ tái sinh rễ đạt 100%. Vụn xơ dừa là giá thể thích hợp nhất để chuyển cây Giảo cổ lam cấy mô ra ngoài vườn ươm, với tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao cây 9.73cm, chiều dài rễ 6.45cm. Đất mùn là giá thể tốt nhất đến sự sinh trưởng phát triển của cây, với tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao cây 82.08cm, chiều dài rễ 36.57cm, khối lượng tươi 57.32g/cây. Tưới 100 ml phân Nitrophoska (2 g/l) theo định kỳ mỗi tuần một lần là tốt nhất đến sự sinh trưởng phát triển của cây, với tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao cây 94.22cm, chiều dài rễ 37.71cm, khối lượng tươi 59.38g/cây.

Từ khóa


Chiều cao cây; Chiều dài rễ; Cây Giảo cổ lam; Sinh trưởng phát triển; Số chồi.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bùi, Đ. L., Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. D., Nguyễn, V. B., Lã, V. H., & Ngô, X. B. (2015). Nghiên cứu khả năng nhân giống cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb) bằng phương pháp in vitro. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, (15), 249-256.

Cheng, T. C, Lu, J. F, Wang, J. S., Lin, L. J., Kuo, H. I., & Chen, B. H. (2011). Antiproliferation effect and apoptosis mechanism of prostate cancer cell PC-3 by flavonoids and saponins prepared from Gynostemma pentaphyllum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(20), 11319-11329.

Duncan, D. B. (1955). Multiple range and F tests. Biometrics, 11, 1-42.

Đoàn, T. Đ. (2014). Qui trình nhân giống cây đảng sâm bằng phương pháp nuôi cấy mô. Kon Tum, Việt Nam: Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum.

Đỗ, T. L. (1999). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Y học.

Huo, H., Wang, T., Yu, S., & Xiao, P. (1998). Protective effect of saponins of Gynostemma pubescens on neuronal injury in cultured cortical neurons of mice. China Pharmaceutical Bulletin, 14(2), 120-122.

Jala, A., & Patchpoonporn, W. (2012). Effect of BA, NAA and 2.4-D on micropropagation of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum Makino). International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 3(4), 362-369.

Li, Y., Lin, W., Huang, J., Xie, Y., & Ma, W. (2016). Anti-cancer effects of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino. Chinese Medicine, 11, 1-16.

Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue. Journal of Plant Physiology, 15, 473-497.

Phan, X. H., Hoàng, V. C., Đinh, V. K., Nguyễn, T. T. H., & Nguyễn, L. T. (2015). Vi nhân giống cây hoa lan Miltonia sp. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(2A), 459-467.

Phan, X. H., Huỳnh, T. N., & Nguyễn, T. P. H. (2017). Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm bố chính (Hibicus sagittifolius Kurz) thông qua nuôi cấy chồi ngủ đốt thân. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 15(5), 664-672.

Phan, X. H., Nguyễn, T. T. H., Phùng, Q. V., & Vũ, T. H. (2016). Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng cây lan gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downies). Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, (20), 68-74.

Phan, X. H., Trần, T. H. A., Nguyễn, T. P. H., Nguyễn, T. T. H., Đinh, V. K., & Hoàng, V. C. (2018). Nhân giống in vitro và ảnh hưởng của phân bón lá đến sự sinh trưởng cây lan gấm tại Lâm Đồng. Tạp chí Dược liệu, 23(1), 52-59.

Phan, X. H., & Nguyễn, L. T. (2014). Nghiên cứu nhân giống in vitro cây đảng sâm (Codonopsis javanica Blume) thông qua nuôi cấy chồi ngủ. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 12(4), 659-666.

Pham, C. K., & Tran, V. M. (2017). Preservation and development of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum) in the hot tropics of Vietnam. Paper presented at The Sixth International Conference on Advances in Applied Science and Environmental Technology, USA.

Quan, M. H., & Liang, J. (2017). The influences of four types of soil on the growth, physiological and biochemical characteristics of Lycoris aurea (L’ Her.) Herb. Scientific Reports, 7, 1-9.

Slupski, W., Tubek, B., & Matkowski, A. (2011). Micropropagation of Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. by axillary shoot multiplication. Acta Biologica Cracoviensia, 53(2), 87-93.

Utama-ang, N., Chompreeda, P., Haruthaithanasan, V., Lerdvuthisopon, N., Suwonsichon, T., Wood, K., & Watkins, B. A. (2006). Identification of major saponins from Jiaogulan extract (Gynostemma pentaphyllum). Kasetsart Journal, 40, 59-66.

Võ, V. C. (1997). Từ điển Cây thuốc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Y học.

Xie, Z., Liu, W., Huang, H., Slavin, M., Zhao, Y., Whent, M., Blackford, J., Lutterodt, H., Zhou, H., Chen, P., Wang, T. T., Wang, S., & Yu, L. L. (2010). Chemical composition of five commercial Gynostemma pentaphyllum samples and their radical scavenging, antiproliferative, and anti-inflammatory properties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(21), 11243-11249.

Yin, F., & Hu, L. H. (2016). Studies on chemical constituents of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum). Herbs: Challenges in Chemistry and Biology, 13, 170-184.

Zhang, Z. H., Liu, H., Zhao, L. H., & Han, X. Z. (1988). Clonal propagation of Gynostemma pentaphyllum (Thumb.) Makino in test tubes. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 14(6), 335-341.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.506(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Ái Vân, Đinh Văn Khiêm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Phan Xuân Huyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin