PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN HIỆN THỰC TRONG TÁC PHẨM CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG DƯỚI GÓC NHÌN CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI

Kiều Thanh Uyên

Tóm tắt


Vũ Trọng Phụng là một trong những nhà văn sớm tiếp nhận chủ nghĩa hiện đại. Điều này cho thấy ý thức tiếp nhận cũng như nỗ lực cập nhật những trào lưu tư tưởng hiện đại, thời thượng nhằm bắt kịp xu hướng văn học thế giới của nhà văn này vào nửa đầu thế kỷ XX. Bài nghiên cứu này khảo sát và phân tích phương thức tiếp cận hiện thực theo trào lưu hiện đại chủ nghĩa trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Trên cơ sở đó, bài viết hướng đến khẳng định Vũ Trọng Phụng là một trong những nhà văn tiên phong tiếp thu chủ nghĩa hiện đại của văn học phương Tây, cũng như góp tiếng nói khẳng định về tài năng và phong cách của nhà văn này trong tiến trình văn học Việt Nam.


Từ khóa


Chủ nghĩa hiện đại; Phương thức tiếp cận hiện thực; Vũ Trọng Phụng.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Dettmar, K. J. H. (2006). Introduction. In D. Bradshaw, & K. J. H. Dettmar, A companion to modernist literature and culture (pp. 1-5). New Jersey, USA: Blackwell Publishing Ltd.

Đỗ, V. H. (2015). Vận dụng lý thuyết tự sự học vào nghiên cứu hình thái thể loại tiểu thuyết. Trong T. Đ. Sử, Tự sự học – Một số vấn đề lí luận và lịch sử (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Huỳnh, N. P. (2017). Tác phẩm và thể loại văn học. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lê, O. L., & Nguyễn, N. Đ. (2015). Dẫn luận về tự sự học của Susanna Onega và J. A. García Landa. Trong T. Đ. Sử, Tự sự học – Một số vấn đề lí luận và lịch sử (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Phương, L. (2015). Vấn đề phân loại góc nhìn trần thuật. Trong T. Đ. Sử, Tự sự học – Một số vấn đề lí luận và lịch sử (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Trần, Đ. S. (2002). Cá tính sáng tạo và đặc điểm tiểu thuyết hiện thực của Vũ Trọng Phụng. Tạp chí Văn học, (10), 22-28.

Vũ, T. P. (2000). Toàn tập (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Vũ, T. P. (2000). Toàn tập (Tập 3). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Vũ, T. P. (2014). Số đỏ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Vương, T. N. (1990). Một lớp người thành thị, một kiểu nhà văn – Trường hợp Vũ Trọng Phụng. Tạp chí Văn học, (43), 25-35.

Zinoman, P. (2001). Số đỏ của Vũ Trọng Phụng và chủ nghĩa hiện đại Việt Nam. Tạp chí Văn học, (45), 103-125.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.519(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Kiều Thanh Uyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin