TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH DÀNH CHO CÔNG CHÚNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI LÂM ĐỒNG

Lê Phong Lê

Tóm tắt


Việc thông tin đến đối tượng công chúng dân tộc thiểu số bằng ngôn ngữ của họ là điều rất cần thiết và luôn được Nhà nước ta quan tâm, chú trọng trong nhiều năm qua. Lâm Đồng là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống nên đã có những chương trình dành cho đối tượng công chúng chuyên biệt này. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng về nội dung, hình thức và các yếu tố khác; Khảo sát nhu cầu thông tin của công chúng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng hiện nay. Bài viết gợi ý một số giải pháp, khuyến nghị ban đầu nhằm nâng cao chất lượng báo chí chuyên biệt dành cho công chúng dân tộc thiểu số tại địa phương trong tương lai.


Từ khóa


Báo chí; Công chúng; Dân tộc thiểu số; Phát thanh; Truyền hình.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng. (2013). Giới thiệu dân tộc thiểu số. Được truy lục từ http://www.lamdong.gov.vn/viVN/a/bandantoc/Gioithieu/Pages/Dantocthieuso.aspx.

Bộ Chính trị. (1989). Nghị quyết số 22/NQ-TW về Một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế – xã hội miền núi. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đặng, T. T. H. (2018). Hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trên báo chí. Tạp chí Người làm báo, 413(7), 52-55.

Lê, P. L. (2018). [Kết quả khảo sát công chúng dân tộc thiểu số tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; Xã Phi Tô, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; Xã Đà Loan, huyện Đức Trọng; và xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương]. Dữ liệu thô chưa được công bố.

Mạc, Đ. (1983). Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng, Việt Nam: Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Biên tập tiếng dân tộc thiểu số. (2017, 2018). Kịch bản chương trình phát thanh – truyền hình tiếng Cơ Ho và Chu Ru. Lâm Đồng, Việt Nam: Đài PT-TH Lâm Đồng.

Stephen, H. R. (1992). Ethnic minority media: An international perspective (communication and human values). California, USA: SAGE Publications.

Thủ tướng Chính phủ. (1998). Chỉ thị số 39 về Đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

Trần, H. Q. (2015). Xã hội học báo chí. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.522(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Lê Phong Lê

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin