RADIO AND TELEVISION PROGRAMS FOR ETHNIC MINORITIES IN LAMDONG PROVINCE: SPECIAL MEDIA FOR SPECIAL AUDIENCES

Lê Phong Lê

Abstract


Communicating with ethnic minority audiences in their own language is a particularly important matter which has also attracted the State’s attention for years. Lamdong is a province where many ethnic minority people live; thus it also has radio and television for these particular audiences. This article focuses on journalism and the audience in a unified relationship. We will: firstly, research the current status of radio and television for ethnic minorities in Lamdong in terms of content, form and other factors; secondly, survey the demand for information by people from ethnic minorities in Lamdong province. From comparison and evaluation of the findings, initial solutions and recommendations will be given to improve the quality of specialized journalism for local ethnic minorities in the future.

Keywords


Audience; Ethnic minority; Journalism; Radio; Television.

References


Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng. (2013). Giới thiệu dân tộc thiểu số. Được truy lục từ http://www.lamdong.gov.vn/viVN/a/bandantoc/Gioithieu/Pages/Dantocthieuso.aspx.

Bộ Chính trị. (1989). Nghị quyết số 22/NQ-TW về Một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế – xã hội miền núi. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đặng, T. T. H. (2018). Hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trên báo chí. Tạp chí Người làm báo, 413(7), 52-55.

Lê, P. L. (2018). [Kết quả khảo sát công chúng dân tộc thiểu số tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; Xã Phi Tô, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; Xã Đà Loan, huyện Đức Trọng; và xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương]. Dữ liệu thô chưa được công bố.

Mạc, Đ. (1983). Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng, Việt Nam: Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Biên tập tiếng dân tộc thiểu số. (2017, 2018). Kịch bản chương trình phát thanh – truyền hình tiếng Cơ Ho và Chu Ru. Lâm Đồng, Việt Nam: Đài PT-TH Lâm Đồng.

Stephen, H. R. (1992). Ethnic minority media: An international perspective (communication and human values). California, USA: SAGE Publications.

Thủ tướng Chính phủ. (1998). Chỉ thị số 39 về Đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

Trần, H. Q. (2015). Xã hội học báo chí. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.522(2018)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Lê Phong Lê

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department