TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT HỢP CHẤT PHENOL TỪ LÁ TRÀ ĐÀ LẠT CAMELLIA DALATENSIS LUONG, TRAN & HAKODA

Huỳnh Đình Dũng, Lữ Hoàng Trúc Linh, Lương Văn Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trịnh Thị Điệp

Tóm tắt


Các điều kiện chiết xuất polyphenol từ lá Trà mi Đà Lạt (C. dalatensis) đã được tối ưu hóa bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, sử dụng phần mềm Design-Expert.V11.1.0.1. Qua phương pháp tối ưu hóa bằng đáp ứng bề mặt, các điều kiện chiết xuất polyphenol tối ưu đã được xác định là: Dung môi chiết cồn 49.29%, nhiệt độ chiết 60oC, thời gian siêu âm 40 phút, kích thước nguyên liệu 0.5mm, và tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 5.47.


Từ khóa


Camellia dalatensis; Chiết xuất Polyphenol; Phương pháp đáp ứng bề mặt; Tối ưu hóa chiết xuất.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Anderson, M. J., & Whitcomb, P. J. (2017). RSM simplified: Optimizing processes using response surface methods for design of experiments (2nd ed.). New York, USA: Taylor & Francis Group.

Chang, C. J., Chiu, K. L., Chen, Y. L., & Chang, C. Y. (2000). Separation of catechins from green tea using carbon dioxide extraction. Food Chemistry, 68(1), 109-113.

Fu, Q. Y., Li, Q. S., Lin, X. M., Qiao, R. Y., Yang, R., Li, X. M., Dong, Z. B., Xiang, L. P., Zheng, X. Q., Lu, J. L., Yuan, C. B., Ye, J. H., Liang, Y. R. (2017). Antidiabetic effects of tea. Molecules, 22(5), 1-19.

Ghitescu, R. E., Volf, I., Carausu, C., Bühlmann, A. M., Gilca, I. A., Popa, V. I. (2015). Optimization of ultrasound-assisted extraction of polyphenols from spruce wood bark. Ultrasonics Sonochemistry, 22, 535-541.

Higdon, J. V., Frei, B. (2003). Tea catechins and polyphenols: Health effects, metabolism, and antioxidant functions. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 43(1), 89-143.

Jun, X., Deji, S., Shou, Z., Bingbing, L., Ye, L., & Rui, Z. (2009). Characterization of polyphenols from green tea leaves using a high hydrostatic pressure extraction. International Journal of Pharmaceutics, 382(1-2), 139-143.

Jun, X., Shuo, Z., Bingbing, L., Rui, Z., Ye, L., Deji, S., & Guofeng, Z. (2010). Separation of major catechins from green tea by ultrahigh pressure extraction. International Journal of Pharmaceutics, 386(1-2), 229-231.

Kanwar, J., Taskeen, M., Mohammad, I., Huo, C., Chan, T. H., & Dou, Q. P. (2012). Recent advances on tea polyphenols. Frontiers in Bioscience, 4, 111-131.

Klanian, M. G., & Preciat, M. T. (2017). Optimization of the ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Brosimum alicastrum leaves and the evaluation of their radical-scavenging activity. Molecules, 22(8), 12-19.

Liang, H., Liang, Y., Dong, J., & Lu, J. (2007). Tea extraction methods in relation to control of epimerization of tea catechins. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(9), 1748-1752.

Maron, D. J., Lu, G. P., Cai, N. S., Wu, Z. G., Li, Y. H., Chen, H., Zhu, J. Q., Jin, X. J., Wouters, B. C., Zhao, J. (2003). Cholesterol-lowering effect of a theaflavin-enriched green tea extract: A randomized controlled trial. The Archives of Internal Medicine, 163(12), 1448-1453.

Ministry of Science and Technology. (2013a). Tea - Preparation of ground sample of known dry matter content. Retrieved from http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209745-1-2013.doc.

Ministry of Science and Technology. (2013b). Determination of substances characteristic of green and black tea. Retrieved from https://vanbanphapluat.co/ tcvn-9738-2013-che-chuan-bi-mau-nghien-xac-dinh-ham-luong-chat-kho.

Nkhili, E., Tomao, V., Hajji, H. E., Boustani, E. S. E., Chemat, F., & Danglesb, O. (2009). Microwave-assisted water extraction of green tea polyphenols. Phytochemical Analysis, 20(5), 408-415.

Nour, V., Trandafir, I., & Cosmulescu, S. (2016). Optimization of ultrasound-assisted hydroalcoholic extraction of phenolic compounds from walnut leaves using response surface methodology. Pharmaceutical Biology, 54, 2176-2187.

Rafieian, K. M., Movahedi, M. (2017). Breast cancer chemopreventive and chemotherapeutic effects of Camellia sinensis (green tea): An updated review. Electron Physician, 9(2), 3838-3844.

Rajaei, A., Barzegar, M., Hamidi, Z., & Sahari, M. A. (2010). Optimization of extraction conditions of phenolic compounds from pistachio (Pistachia vera) green hull through response surface method. Journal of Agricultural Science and Technology, 12, 605-615.

Saci, F., Louaileche, H., Bachirbey, M., & Meziant, L. (2017). Optimization of phenolic compound recovery and antioxidant activity from carob pulp using response surface methodology. International Food Research Journal, 24(3), 1094-1101.

Scalbert, A., Manach, C., Morand, C., Remesy, C., Jimenez, L. (2005). Dietary polyphenols and the prevention of diseases. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 45(4), 287-306.

Sharmila, G., Nikitha, V., Ilaiyarasi, S., Dhivya, K., Rajasekar, V., Kumar, N. M., Muthukumaran, K., & Muthukumaran, C. (2016). Ultrasound assisted extraction of total phenolics from Cassia auriculata leaves and evaluation of its antioxidant activities. Industrial Crops and Products, 84, 13-21.

Su, X., Duan, J., Jiang, Y., Shi, J., & Kakuda, Y. (2006). Effects of soaking conditions on the antioxidant potentials of Oolong tea. Journal of Food Composition and Analysis,19(4), 348-353.

Tran, N., & Luong, V. D. (2012). Camellia dalatensis: A new species and precious gene should be conserved. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 28(2S), 34-36.

Tran, T. P. L., Lu, H. T. L., Tran, T. T. P., Luong, V. D., & Trinh, T. D. (2017). Investigation of chemical composition and evaluation of polyphenol content in leaf samples of Camellia species naturally grown in Lamdong province. Journal of Medicinal Materials, 22(4), 206-209.

Vilkhu, K., Mawson, R., Simons, L., & Bates, D. (2008). Applications and opportunities for ultrasound assisted extraction in the food industry - A review. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9, 161-169.

Xia, T., Shi, S., & Wan, X. (2006). Impact of ultrasonic-assisted extraction on the chemical and sensory quality of tea infusion. Journal of Food Engineering, 74(4), 557-560.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.2.530(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Huỳnh Đình Dũng, Lữ Hoàng Trúc Linh, Lương Văn Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trịnh Thị Điệp

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin