PHÂN LỚP VĂN BẢN DỰA TRÊN SUPPORT VECTOR MACHINE

Lê Thị Minh Nguyện

Tóm tắt


Sự phát triển của Internet làm cho thông tin lưu trữ trực tuyến hàng ngày gia tăng nhanh chóng. Do vậy, để tìm đúng thông tin mà chúng ta cần quan tâm thì mất khá nhiều thời gian nên cần phải dùng những kỹ thuật tổ chức và xử lý dữ liệu về văn bản. Kỹ thuật này được gọi là phân lớp văn bản hay nói cách khác là phân loại văn bản. Đã có rất nhiều phương pháp nghiên cứu về phân loại văn bản nhưng trong bài viết này chúng tôi tìm hiểu và áp dụng phương pháp Support Vector Machine và so sánh hiệu quả của nó với phương pháp phân loại theo xác suất Naïve Bayes. Ngoài ra, trước khi thực hiện phân lớp chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý bằng cách trích xuất các từ khóa đặc trưng với kỹ thuật giảm chiều tập huấn luyện nhằm làm giảm thời gian trong quá trình phân lớp.


Từ khóa


Hàm nhân; Naïve Bayes; Phân lớp văn bản; Support Vector Machine; Vector đặc trưng.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


An, J., & Chen, Y. P. P. (2005). Keyword extraction for text categorization. Paper presented at The International Conference on Active Media Technology, Japan.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support vector networks. Machine Leaming, 20(3), 273-297

Ehrentraut, C., Ekholm, M., & Tan, H. (2018). Detecting hospital-acquired infections: A document classification approach using Support Vector Machines and gradient tree boosting. Health Informatics Journal, 24, 24-42.

Github. (2017). Vietnamese stopwords. Retrieved from https://github.com/stopwords/vietnamese-stopwords/blob/master/vietnamese-stopwords.txt

Kim, S., Han, K., Rim, H., & Myaeng, S. (2006). Some effective techniques for Naive Bayes text classification. Transactions on Knowledge and Data Engineering, 18(11), 1457-1466.

Leopold, E., & Kinermann, J. (2002). Text categorization with Support Vector Machines. How to represent texts in input space? Machine Learning, 46(1-3), 423-444.

Lin, D., Peng, H., & Liu, B. (2006). Support Vector Machines for text categorization in Chinese question classification. Paper presented at The International Conference on Web Intelligence, China.

Liu, Z., & Xu, H. (2013). Kernel parameter selection for Support Vector Machines classification. Journal of Algorithms & Computational Technology, 8(2), 163-177.

Madge, S., & Bhatt, S. (2015). Predicting stock price direction using Support Vector Machines. Retrieved from https://www.cs.princeton.edu/sites/default/files/uploads/saahil_madge.pdf

Nguyen, G. L., & Luong, M. T. (2006). Phân loại văn bản tiếng Việt với bộ phân loại vectơ hỗ trợ SVM. Retrieved from http://ictvietnam.vn/files/_layouts/biznews/uploads/file/Uploaded/admin/CS15012_bai_anh_Linh_Giang.pdf

Nguyen, S. D., Ngo, H. Q., & Jiamthapthaksin, R. (2016). State-of-the-art Vietnamese word segmentation. Paper presented at The International Conference on Science in Information Technology, Indonesia.

Ninh, D. K., & Nguyen, Q. V. (2017). Biểu diễn ngữ cảnh trong khai triển chữ viết tắt dùng tiếp cận học máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 5(114), 31-35.

Pham, T. V., & Ta, T. M. (2017). Vietnamese news classification based on BoW with keywords extraction and neural network. Paper presented at The Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems, Vietnam.

Phan, T. H., & Nguyen, Q. C. (2015). Automatic classification for Vietnamese news. Advances in Computer Science: An International Journal, 4(4), 126-132.

R. Courant, & D. Hilbert. (1953). Methods of mathematical physics. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.

Umair, S., & Sharif, M. (2018). Predicting students grades using artificial neural networks and Support Vector Machines. In M. K. Pour (Eds.), Encyclopedia of Information Science and Technology (4th ed. p. 14). Pennsylvania, USA: IGI Global USA.

Vladimir, V. (1999). The nature of statistical learning theory (2nd ed.). Berlin, Germany: Springer Publishing.

Vu, T. H. (2018). Bài 32: Naive Bayes classifier. Retrieved from https://machinelearningcoban.com/2017/08/08/nbc/

Xue, D., & Fengxin. (2015). Research of text categorization model based on random forests. Paper presented at The IEEE International Conference on Computational Intelligence & Communication Technology, India.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.2.536(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Lê Thị Minh Nguyện.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin