NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG CƠ CHẤT LÊN MEN

Nguyễn Hoàng Mai, Trương Bình Nguyên, Phan Hoàng Đại, Lê Bá Dũng

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng nuôi trồng năm loài nấm Pleurotus trên cơ chất lên men. Hạt thóc (Oryza sativa) được sử dụng để làm giống sản xuất. Năm loài Pleurotus (được định danh và tuyển chọn trong quá trình phân lập từ các trại nấm trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng) được cấy vào compost, quá trình nuôi trồng được theo dõi và đánh giá qua các thông số: Thời gian mọc kín cơ chất, tỷ lệ nhiễm bệnh, và hiệu suất sinh học. Các thí nghiệm được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại ba lần. Kết quả cho thấy các loài P. hybrid và P. sajor-caju có tiềm năng sinh trưởng và phát triển tốt trên cơ chất lên men. Sợi nấm mọc kín hoàn toàn cơ chất (túi nilon chứa 5kg) trong khoảng 21 ngày. Tuy nhiên, cũng theo kết quả thu được, ba loài nấm P. abalonus, P. citrinopileatus, và P. djamor, không phù hợp để nuôi trồng trên cơ chất lên men. Trong nghiên cứu này, mặc dù quá trình cấy giống không được tiến hành trong điều kiện vô trùng, nhưng không ghi nhận hiện tượng nhiễm khuẩn, nhiễm nấm mốc (tý lệ nhiễm là 0%) và hiệu suất sinh học đạt trên 62% (P. hybrid đạt 62.68 ± 9.13% và P. sajor-caju đạt 62.82 ± 7.56%).


Từ khóa


Compost; Cơ chất lên men; Hệ sợi; Nấm bào ngư; Nuôi trồng; Pleurotus spp.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Choi, K. W. (2004). Shelf cultivation of Oyster mushroom. In A. Evaristo et al. (Eds.), Oyster mushroom cultivation (pp. 167-179). Retrieved from http://www.fungifun.org/mushworld/Oyster-Mushroom-Cultivation/

Kong, W. S. (2004). Descriptions of commercially important Pleurotus species. In A. Evaristo et al. (Eds.), Oyster mushroom cultivation (pp. 54-61). Retrieved from http://www.fungifun.org/mushworld/Oyster-Mushroom-Cultivation/.

Marshall, E., & Nair, N. G. (2009). Rural infrastructure and agro-industries division. Retrieved from http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/flyers/AGS_flyer_industry.pdf

Rajarathnam, S., & Bano, Z. (1987). Pleurotus mushrooms. Part 1A: Morphology, life cycle, taxonomy, breeding, and cultivation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 26(2), 157-223.

Rajarathnam, S., & Bano, Z. (1988). Pleurotus mushrooms. Part 1B: Pathology, in vitro and in vivo growth requirements, and world status. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 26(3), 243-311.

Stamets, P. (1993). Growing gourmet and medicinal mushrooms. Hongkong, China: Ten Speed Press.

Vedder, P. J. C. (1978). Modern mushroom growing. London, UK: Stanley Thornes Publishing.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.2.539(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Trương Bình Nguyên, Nguyễn Hoàng Mai, Phan Hoàng Đại, Lê Bá Dũng.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin