ƯỚC TÍNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ METHANE TỪ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA IPCC

Võ Thị Nho, Hoàng Anh Vũ

Tóm tắt


Nước thải sinh hoạt có hàm lượng hữu cơ cao nên sẽ phát thải một lượng đáng kể khí CH4. Theo IPCC (2006), hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy trong nước thải càng cao thì mức độ phát sinh khí CH4 càng lớn. Nghiên cứu này tập trung vào ước tính lượng phát thải khí Methane từ nước thải sinh hoạt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ năm 2017-2020 theo hướng dẫn của IPCC. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2017-2020, tải lượng Methane phát thải tăng theo sự gia tăng dân số của huyện Lệ Thủy. Đến năm 2020, lượng Methane phát thải theo kịch bản thấp, trung bình, và cao lần lượt là 226,280 tấn/năm, 386,804 tấn/năm, và 532,132 tấn/năm. Mức độ phát thải khí CH4 ở kịch bản phát thải thấp (80% hộ gia đình sử dụng hố xí tự hoại chuyển sang sử dụng bể xử lý công nghệ hiếu khí) sẽ giảm 71% so với kịch bản phát thải cao.


Từ khóa


IPCC; Nước thải sinh hoạt; Phát thải khí nhà kính; Tỉnh Quảng Bình.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


BQLCTCC huyện Lệ Thủy. (2017). Báo cáo công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2017. Quảng Bình, Việt Nam: Ban Quản lý Công trình công cộng (BQLCTCC) huyện Lệ Thủy.

CCTK huyện Lệ Thủy. (2017). Niên giám thống kê năm 2017. Quảng Bình, Việt Nam: Chi cục thống kê (CCTK) huyện Lệ Thủy.

IPCC. (2006). Guidelines for national greenhouse gas inventories. London, England: Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC).

Nguyễn, L. H., & Fukushi, K. (2019). Addressing climate change in the water sector: The study of run-of-river hydro power potential in Vugia - Thubon river basin of Vietnam. Paper presented at Conference proceeding of the 4th International Forum on Sustainable in Asia, Vietnam.

Trần, V. N., & Dương, T. H. (2016). Environmental protection and energy security by cost-effective anaerobic membrane Bioreactor (AnMBR) technology treating slaughterhouse wastewater in Vietnam. Paper presented at the Water and Environment Technology Conference, Vietnam.

UBND huyện Lệ Thủy. (2015). Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Quảng Bình, Việt Nam: Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lệ Thủy.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.2.547(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Võ Thị Nho, Hoàng Anh Vũ.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin