TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG DI CƯ QUỐC TẾ Ở NGƯỜI CƠ HO HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương

Tóm tắt


Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, di cư quốc tế đã trở thành một trong những vấn đề lớn của thời đại ngày nay. Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại vấn đề di cư lại diễn ra với quy mô lớn, tính chất, và có nhiều tác động như hiện nay. Có nhiều nguyên nhân thúc đẩy quá trình di cư, bao gồm quy luật cung - cầu về sức lao động, sự chênh lệch về mức sống, thu nhập, điều kiện làm việc, an sinh, dịch vụ xã hội, hưởng thụ văn hóa... Trong bài viết này, trước tiên chúng tôi tập trung tìm hiểu nguồn gốc, các loại hình của quá trình di cư ra nước ngoài của người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng; Thứ hai là mô tả thực trạng di cư ra nước ngoài của họ; và Thứ ba là phân tích vai trò của di cư ra nước ngoài trong đời sống gia đình và cộng đồng.


Từ khóa


Di cư; Di cư quốc tế; Người di cư.

Các tài liệu tham khảo


Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao, & IOM - OIM. (2017). Hồ sơ di cư Việt Nam 2016. Hà Nội, Việt Nam: Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Liên minh Châu Âu, & Tổ chức di cư Quốc tế IOM. (2011). Báo cáo tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Hà Nội, Việt Nam: Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Đặng, A. N. (2009). Xã hội học dân số. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dương, N. (2018). Người lao động. Được truy lục từ https://nld.com.vn/kinh-te/wb-kieu-hoi-du-kien-189-ti-usd-nam-2018-20181220165711118.htm

Perruchoud, R., & Cross, R. J. (2011). Thuật ngữ về di cư. Hà Nội, Việt Nam: Tổ chức Di cư Quốc tế.

Sử, H. T. (2018). Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018. Lâm Đồng, Việt Nam: Uỷ ban Nhân dân huyện Lạc Dương.

Thomas, T. (1998). Vấn đề người cao tuổi Việt Nam ở Úc. Trong Việt Nam học - Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ 1 (tr. 287). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần, T. K. X. (2005). Nguyên nhân phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long kết hôn với người Đài Loan (nghiên cứu tại Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, và Vĩnh Long). Tạp chí Xã hội học, (1), 73-84.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin