HƯỚNG DẪN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN KẾT QUẢ LÀM BÀI ĐỌC CỦA HỌC SINH TRÊN LỚP: NGHIÊN CỨU TẠI MỘT TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM

Lạc Minh Thư, Khâu Hoàng Anh, Nguyễn Thị Phương Nam

Tóm tắt


Đọc là một kĩ năng quan trọng mà người học cần phải đạt được. Vì nếu đọc giỏi, người học có thể lĩnh hội được nhiều tri thức về nhiều lĩnh vực khác nhau của các dân tộc và quốc gia trên thế giới. Lo lắng khi đọc là một trong những vấn đề thường gặp trong quá trình học tiếng Anh của nhiều học sinh ngôn ngữ, điều đó đã ngăn cản việc tiếp thu ngôn ngữ nước ngoài của họ. Nhiều năm qua, một số bài nghiên cứu được tiến hành đã chỉ ra hiệu quả của việc sử dụng các chiến lược đọc nhận thức và hướng dẫn các chiến lược đọc cho sự cải thiện về kết quả làm bài đọc của học sinh trên lớp. Nghiên cứu này nhằm làm rõ về ảnh hưởng của việc rèn luyện sử dụng các chiến lược đọc nhận thức lên khả năng làm bài của học sinh ngôn ngữ ở một trường Cấp ba của tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Thêm vào đó, mục đích của bài nghiên cứu còn nhằm xem nhận thức của học sinh về sự hiệu quả từ việc rèn luyện sử dụng các chiến lược đọc nhận thức. Hai nhóm, gồm 32 học sinh ở nhóm thực nghiệm và 37 học sinh ở nhóm đối chứng, đã tham gia vào cuộc khảo sát. Bài nghiên cứu sử dụng cả hai phương pháp định tính và định lượng để thu thập số liệu. Kết quả từ số liệu cho thấy có sự cải thiện tổng quát trong việc đọc hiểu của học sinh và có được nhận thức tích cực về việc rèn luyện cách sử dụng các chiến lược đọc nhận thức.


Từ khóa


Chiến thuật đọc nhận thức; Học sinh ngôn ngữ; Hướng dẫn chiến lược đọc nhận thức; Nhận thức.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Anderson, N. J. (1991). Individual differences in strategy use in second language reading and testing. The Modern Language Journal, 75(4), 460-472.

Artley, S. (1961). What is reading: A report on elementary education. Chicago, USA: Scott Foresman.

Bazerman, C. (1985). Physicists reading physics: Schema-laden purposes and purpose-laden schema. Written Communication, 2(1), 3-23.

Block, C. C., Gambrell, L. B., & Pressley, M. (2002). Improving comprehension instruction: Rethinking research, theory, and classroom practice. San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Block, E. (1986). The comprehension strategies of second language readers. TESOL Quarterly, 20(3), 463-494.

Carrell, P. L., & Eisterhold, J. C. (1983). Schema theory and ESL reading pedagogy. TESOL Quarterly, 17(4), 553-573.

Fedderholdt, K. (1998). Using diaries to develop language learning strategies. Retrieved from http://jalt-publications.org/old_tlt/files/98/apr/fedderholdt.html.

Fillmore, L. W. (1991). Second language learning in children: A model of language learning in social context. In E. Bialystok (Ed.), Language processing in bilingual children (pp. 49-69). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Ghonsooly, B. (1997). Introspection as a method of describing competence in L2 reading comprehension. (Doctoral Dissertation), Stirling University, Stirling, UK.

Houghton, M. H. (2019). American heritage dictionary of the English language. Retrieved from https://ahdictionary.com/word/search.html?q=cognition.

Hosenfeld, C. (1979). A learning‐teaching view of second language instruction. Foreign Language Annals, 12(1), 51-54.

Huang, L. S. (2010). Do different modalities of reflection matter? An exploration of adult second-language learners' reported strategy use and oral language production. System, 38(2), 245-261.

Kustaryo, S. (1988). Reading techniques for college students. Jakarta, Indonesia: P21 PTK.

Magliano, P. J., Little, D. L., & Graesser, C. A. (1993). The impact of comprehension instruction on the calibration of comprehension. Reading Research and Instruction, 32(3), 49-63.

MOET. (2014). Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mokhtari, K., & Reichard, C. (2000). Development of the metacognitive-awareness-of-reading-strategies-inventory (MARSI). Oklahoma, USA: Oklahoma State University.

Muñiz, S. M. (1994). The effects of metacognitive reading strategy training on the reading performance and student reading analysis strategies of third grade bilingual students. Bilingual Research Journal, 18(1-2), 83-97.

Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. New Jersey, USA: Prentice-Hall.

Nuttall, C. (1996). Teaching reading skills in a foreign language. New Hampshire, USA: Heinemann Press.

Oberholzer, B. (2005). The relationship between reading difficulties and academic performance among a group of foundation phase learners who have been identified as experiencing difficulty with reading and referred for reading remediation. (Unpublished master’s thesis), University of Zululand, KwaDlangezwa, Republic of South Africa.

O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York, USA: Newbury House Publishers.

Pressley, M., & Afflerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading. New Jersey, USA: Erlbaum.

Rupley, W. H., Blair, T. R., & Nichols, W. D. (2009). Effective reading instruction for struggling readers: The role of direct/explicit teaching. Reading & Writing Quarterly, 25(2-3), 125-138.

Sheorey, R., & Mokhtari, K. (2001). Differences in the metacognitive awareness of reading strategies among native and non-native readers. System, 29(4), 431-449.

Soonthornmanee, R. (2002). The effect of the reciprocal teaching approach on the reading comprehension of EFL students. RELC Journal, 33(2), 125-141.

Swan, M. (2008). Talking sense about learning strategies. RELC Journal, 39(2), 262-273.

Yang, Z. (2010). An investigation of cognitive learning styles and strategy use in EFL reading comprehension among university student. Kiaohsiung, Taiwan (R. O. C): I-Shou University.

Zare-ee, A. (2007). The relationship between cognitive and meta-cognitive strategy use and EFL reading achievement. Journal of Applied Psychology, 2(5), 105-119.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.562(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Lạc Minh Thư, Khâu Hoàng Anh, Nguyễn Thị Phương Nam.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin