FROM THE CHARACTER TO THE STYLE OF DALAT PEOPLE: THEORETICAL APPROACH AND FRAMEWORK OF CULTURAL ANTHROPOLOGY

Nguyễn Văn Tiệp

Abstract


Research on national and regional identity, characteristics, and lifestyle has been receiving increasing attention from scholars in the context of modernization and global integration. From the perspective of American psychological anthropology, this paper presents research trends from cultural and psychological anthropology to suggest an understanding about national characteristics and to build a theoretical framework on the style of Dalat’s people.


Keywords


Character; Dalat people; Identity; Style.

References


Barker, E. (1927). National character and the factors in its formation. London, UK: Methuen & Co. LTD.

Barnouw, V. (1968). Culture and personality. Illinois, USA: The Dorsey Press.

Benedict, R. (1934). Patterns of culture. Massachusetts, USA: Houghton Mifflin Company.

Benedict, R. (1946). Chrysanthemum and the sword: Patterns of Japanese culture. Massachusetts, USA: Houghton Mifflin Company.

Cao, T. T., Vũ, T. T. D., & Trương, T. L. H. (2018). Một số vấn đề lý thuyết, khung phân tích đề tài giữ gìn và phát huy phong cách hiền hòa, thanh lịch mến khách của người Đà Lạt. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Khoa học Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, Việt Nam.

Fyfe, H. (1940). The illusion of national character. New York, USA: Morrow Quill Paperbacks.

Fromm, E. (1949). Individual and social origins of neurosis. American Sociological Review. 9(4), 380-384.

Ginsberg, M. (1935). National charcter and national sentiment. In J. A. Hadfield, Psychology and modern problems (Ed.). London, UK: University of London.

Gorer, G. (1950). The concept of National Character. Sciences News, (18), 105-122.

Kardiner, A. (1939). The individual and his society. New York, USA: Columbia University Press.

Kardiner, A. (1945). The psychological frontiers of society. New York, USA: Columbia University Press.

Linton, R. (1945). The cultural background of personality. New York, USA: Columbia University Press.

Mead, M. (1930). Growing up in New Guinea. New York, USA: The New American Library.

Mead, M. (1953). The study of culture at a distance. Chicago, USA: University Of Chicago Press.

Mead, M. (1961). Coming of age in Samoa. New York, USA: Morrow Quill Paperbacks.

Ngô, T. P. L. (2017). Trường phái “Văn hóa và tính cách” và các gợi mở cho vấn đề giáo dục giới trẻ ở Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Philippe, C. (2006). Cá tính tập thể của các dân tộc: Các lý thuyết Anglo-saxon và các quan niệm của Pháp về tính cách dân tộc (Lê, D., Dịch giả). Cà Mau, Việt Nam: NXB. Phương Đông.

Thompson, R. A. (1975). Psychology and culture. Iowa, USA: William C. Brown Company Publishers.

Trương, T. L. H. (2018). Phong cách sống trong quan niệm của các học giả phương Tây. Bài báo được trình bày trong Hội thảo Khoa học Giữ gìn và phát huy phong cách của người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Việt Nam.

UBND TP. Đà Lạt. (1993). Đà Lạt - Thành phố cao nguyên. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. TP. Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.568(2019)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Nguyễn Văn Tiệp.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department