TỪ TÍNH CÁCH ĐẾN PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT: TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC VĂN HÓA VÀ KHUNG PHÂN TÍCH

Nguyễn Văn Tiệp

Tóm tắt


Nghiên cứu về bản sắc, tính cách, và phong cách văn hóa dân tộc và các vùng miền lâu nay được quan tâm ở Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp cận trên lý thuyết nhân học tâm lý của nhân học Mỹ, bài báo trình bày các xu hướng nghiên cứu nhân học văn hóa và tâm lý văn hóa từ sự kết hợp văn hóa và tâm lý để đưa ra cách hiểu về tính cách dân tộc và xây dựng khung lý thuyết về phong cách người Đà Lạt hiện nay.


Từ khóa


Bản sắc; Người Đà Lạt; Phong cách; Tính cách.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Barker, E. (1927). National character and the factors in its formation. London, UK: Methuen & Co. LTD.

Barnouw, V. (1968). Culture and personality. Illinois, USA: The Dorsey Press.

Benedict, R. (1934). Patterns of culture. Massachusetts, USA: Houghton Mifflin Company.

Benedict, R. (1946). Chrysanthemum and the sword: Patterns of Japanese culture. Massachusetts, USA: Houghton Mifflin Company.

Cao, T. T., Vũ, T. T. D., & Trương, T. L. H. (2018). Một số vấn đề lý thuyết, khung phân tích đề tài giữ gìn và phát huy phong cách hiền hòa, thanh lịch mến khách của người Đà Lạt. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Khoa học Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, Việt Nam.

Fyfe, H. (1940). The illusion of national character. New York, USA: Morrow Quill Paperbacks.

Fromm, E. (1949). Individual and social origins of neurosis. American Sociological Review. 9(4), 380-384.

Ginsberg, M. (1935). National charcter and national sentiment. In J. A. Hadfield, Psychology and modern problems (Ed.). London, UK: University of London.

Gorer, G. (1950). The concept of National Character. Sciences News, (18), 105-122.

Kardiner, A. (1939). The individual and his society. New York, USA: Columbia University Press.

Kardiner, A. (1945). The psychological frontiers of society. New York, USA: Columbia University Press.

Linton, R. (1945). The cultural background of personality. New York, USA: Columbia University Press.

Mead, M. (1930). Growing up in New Guinea. New York, USA: The New American Library.

Mead, M. (1953). The study of culture at a distance. Chicago, USA: University Of Chicago Press.

Mead, M. (1961). Coming of age in Samoa. New York, USA: Morrow Quill Paperbacks.

Ngô, T. P. L. (2017). Trường phái “Văn hóa và tính cách” và các gợi mở cho vấn đề giáo dục giới trẻ ở Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Philippe, C. (2006). Cá tính tập thể của các dân tộc: Các lý thuyết Anglo-saxon và các quan niệm của Pháp về tính cách dân tộc (Lê, D., Dịch giả). Cà Mau, Việt Nam: NXB. Phương Đông.

Thompson, R. A. (1975). Psychology and culture. Iowa, USA: William C. Brown Company Publishers.

Trương, T. L. H. (2018). Phong cách sống trong quan niệm của các học giả phương Tây. Bài báo được trình bày trong Hội thảo Khoa học Giữ gìn và phát huy phong cách của người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Việt Nam.

UBND TP. Đà Lạt. (1993). Đà Lạt - Thành phố cao nguyên. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. TP. Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.568(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Nguyễn Văn Tiệp.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin