BIỂU HIỆN TỔN THƯƠNG TÂM LÝ CỦA TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG TOÀN VẸN QUA XÚC CẢM, TÌNH CẢM CỦA TRẺ VỚI GIA ĐÌNH VÀ CUỘC SỐNG XÃ HỘI

Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Diễm My, Giang Thiên Vũ, Đặng Vũ Khoa

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến biểu hiện tổn thương tâm lý (TTTL) của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn (GĐKTV) qua xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội. Biểu hiện TTTL qua xúc cảm và tình cảm của ba nhóm trẻ “không có TTTL”, “trẻ ở mức ranh giới” và “trẻ TTTL trong GĐKTV” có sự chênh lệch. Trẻ TTTL trong GĐKTV có xúc cảm, tình cảm tiêu cực với gia đình và cuộc sống xã hội nhiều hơn so với hai nhóm còn lại. Số liệu còn cho thấy biểu hiện về xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội có sự khác biệt về cấp học (Sig. = 0.005).


Từ khóa


Biểu hiện; Gia đình và cuộc sống xã hội; Tổn thương tâm lý; Xúc cảm - tình cảm của trẻ.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Achenbach, T. M., & Ruffle, T. M. (2000). The child behavior checklist and related forms for assessing behavioral/emotional problems and competencies. Pediatrics in Review, 21(8), 265-271.

Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing likert data. Journal of Extension, 50(2), 1-5.

Clarke, S. K. A., Vandell, D. L., McCartney, K., Owen, M. T., & Booth, C. (2000). Effects of parental separation and divorce on very young children. Journal of Family Psychology, 14(2), 304-326.

Esme, F. (2013). Gender-specific association between childhood adversities and smoking in adulthood: Findings from a population-based study. Public Health, 127(5), 449-460.

Fuller, T., E., Filippeli, J., & Lue, C. C. (2013). Gender-specific association between childhood adversities and smoking in adulthood: Findings from a population-based study. Public Health, 127(5), 449-460.

Gottman, J. M., Katz, L. F., & Hooven, C. (2013). Meta-emotion: How families communicate emotionally. Abingdon-on-Thames, UK: Routledge.

Huỳnh, V. S. (2011). Tâm lý học phát triển. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lê, T. (1997). Vấn đề ly hôn - Nguyên nhân và xu hướng vận động. Tạp chí Xã hội học, (1), 18-29.

Michael, M., Sheldo, C., Denise, J. D., & William, J. D. (2017). Offspring of parents who were separated and not speaking to one another have reduced resistance to the common cold as adults. National Academy of Sciences, 114(25), 6515-6520.

Murphy, M. L. M., Cohen, S., Janicki, D. D., & Doyle, W. J. (2017). Offspring of parents who were separated and not speaking to one another have reduced resistance to the common cold as adults. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(25), 6515-6520.

Ngô, C. H. (1993). Tâm lý học gia đình. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

Nguyễn, B. Đ. (2014). Rối nhiễu tâm lý ở trẻ em sống trong gia đình có bạo lực. (Luận án Tiến sĩ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam.

Nguyễn, H. T. (2012). Tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguyễn, T. K. A. (1997). Tìm hiểu sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo trong gia đình không toàn vẹn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguyễn, T. N. T. (2017). Tổn thương tâm lý của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn tại TP. Hồ Chí Minh. (Luận văn thạc sĩ), Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn, T. K. C. (2003). Tổn thương tâm lý của thiếu niên do bố mẹ ly hôn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, D. (2008). Từ điển tâm lý học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Từ điển Bách Khoa.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.569(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Diễm My, Giang Thiên Vũ, Đặng Vũ Khoa.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin