ĐỊNH VỊ TRUYỆN TRẠNG TRONG DÒNG TỰ SỰ DÂN GIAN VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Chiến

Tóm tắt


Bài báo này nghiên cứu về truyện Trạng dân gian Việt Nam. Thông qua sự khác biệt của truyện Trạng, chúng tôi muốn khẳng định tư cách thể loại của truyện Trạng so với các thể loại cổ tích, ngụ ngôn, và truyện cười. Đặc biệt, trong bài viết này, chúng tôi phác thảo con đường vận động hình thành truyện Trạng dân gian Việt Nam. Qua đó, góp phần vào việc nghiên cứu truyện Trạng nói riêng và loại hình tự sự trong văn học dân gian nói chung.


Từ khóa


Thể loại; Truyện Trạng; Tự sự; Văn học dân gian.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bùi, M. N., Hồ, Q. H., & Nguyễn, T. N. Đ. (2008). Văn học dân gian - Những công trình nghiên cứu. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đinh, G. K. (1972). Văn học dân gian Việt Nam (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học và Trung học Chuyên nghiệp.

Đinh, G. K., Chu, X. D., & Võ, Q. N. (2009). Văn học dân gian Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Guxep, V. E. (1998). Mỹ học folklore (Hoàng, N. H., Dịch giả). Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Hoàng, N. P., & Kiều, T. H. (1965). Giai thoại văn học Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Kiều, T. H. (2006). Văn học dân gian người Việt: Góc nhìn thể loại. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, C. Q., Võ, Q. N., & Nguyễn, H. V. (2004). Văn học dân gian Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê, H. P. (2011). So sánh folklore. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thanh niên.

Lê, H. P. (2015). Nghiên cứu folklore theo hướng tiếp cận liên ngành. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mai, H. (1956). Giá trị truyện Trạng Quỳnh. Tạp chí Nghiên cứu Văn - Sử - Địa, (21, 22), 50-59.

Nguyễn, C. B. (2004). Thử xác định đặc điểm thể loại truyện trạng trong Văn học dân gian Việt Nam. Bài báo được trình bày tại Hội nghị Khoa học của Viện Nghiên cứu Văn hóa, Việt Nam.

Nguyễn, N. C. (2007). Đặc điểm nghệ thuật truyện Trạng dân gian Việt Nam. (Luận văn thạc sĩ), Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam.

Nguyễn, V. N. (1920). Chuyện Trạng Quỳnh. Hà Nội, Việt Nam: Nhà in Mạc Đình Tư.

Nguyễn, X. K, Võ, Q. D., & Phan, T. H. L. (2014). Truyện ngụ ngôn Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Triều, N. (2016a). Tìm hiểu về truyện Trạng Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Sân khấu.

Triều, N. (2016b). Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trương, V. K. (1962). Chuyện đời xưa. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Khai trí.

Văn, T. (1959). Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn Sử Địa.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2004). Thông báo văn hóa dân gian 2003. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, A. T., Phạm, T. Y., Nguyễn, V. H., & Phạm, Đ. X. H. (2012). Giáo trình văn học dân gian. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.573(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Nguyễn Ngọc Chiến.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin