MẬT ĐỘ NGƯNG TỤ CỦA KHÍ BOSE TƯƠNG TÁC YẾU BỊ GIAM GIỮA HAI TƯỜNG CỨNG TRONG GẦN ĐÚNG HARTREE-FOCK CẢI TIẾN

Nguyễn Văn Thụ

Tóm tắt


Bằng cách sử dụng thế hiệu dụng Cornwall-Jackiw-Tomboulis, chúng tôi nghiên cứu mật độ ngưng tụ của khí Bose tương tác yếu bị giam giữ giữa hai tường cứng trong gần đúng Hartree-Fock cải tiến (IHF). Các kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng mật độ ngưng tụ trong gần đúng IHF luôn lớn hơn giá trị của nó trong gần đúng hai vòng và nó phụ thuộc mạnh vào khoảng cách giữa hai tường cứng cũng như thông số khí.


Từ khóa


Gần đúng Hartree-Fock cải tiến; Hiệu ứng kích thước hữu hạn; Khí Bose; Mật độ ngưng tụ.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Andersen, J. O. (2004). Theory of the weakly interacting Bose gas. Rev. Mod. Phys. 76, 599-639.

Ao, P., & Chui, S. T. (1998). Binary Bose-Einstein condensate mixtures in weakly and strongly segregated phases. Physical Review A, 58(6), 4836-4840.

Arfken, G. B., & Weber, H. J. (2005). Mathematical Methods for Physicists. California, USA: San Diego Academic.

Barankov, R. A. (2002). Boundary of two mixed Bose-Einstein condensates. Physical Review A, 66, 1-5.

Egorov, M., Opanchuk, B., Drummond, P., Hall, B. V., Hannaford, P., & Sidorov, A. I. (2013). Measurement of s-wave scattering lengths in a two-component Bose-Einstein condensate. Physical Review A, 87, 3614-3620.

Indekeu, J. O., Lin, C. Y., Nguyen, V. T., Schaeybroeck, B. V., & Tran, H. P. (2015). Static interfacial properties of Bose-Einstein-condensate mixtures. Physical Review A, 91, 3615-3621.

Indekeu, J. O., Nguyen, V. T., Lin, C. Y., & Tran, H. P. (2018). Capillary-wave dynamics and interface structure modulation in binary. Physical Review A, 97, 3605-3612.

Ivanov, Y. B., Riek, F., & Knoll, J. (2005). Gapless Hartree-Fock resummation scheme for the O(N) model. Physical Review D, 71, 5016-5023.

Nguyen, V. T. (2018). The forces on a single interacting Bose-Einstein condensate. Phys. Lett. A, 382, 1078-1085.

Nguyen, V. T., & Hoang, V. Q. (2018). Antonov wetting line phase transition of two-component Bose-Einstein condensates under constraint of Robin boundary condition. Dalat University Journal of Science, 8(3), 61-68.

Nguyen, V. T., & Luong, T. T. (2017). Casimir force of two-component Bose-Einstein condensates confined by a parallel plate geometry. Journal of Statistical Physics 168(1), 1-10.

Nguyen, V. T., & Luong, T. T. (2018). Influence of the finite size effect on properties of a weakly interacting Bose gas in improved Hartree-Fock approximation. Vietnam National University Journal of Science, 34(3), 43-47.

Nguyen, V. T., & Luong, T. T. (2019). Finite-size effect on Bose Einstein condensate mixtures in improved Hartree-Fock approximation. Int. J. Mod. Phys. B, 33(12), 1-10.

Pethick, C. J., & Smith, H. (2008). Bose-Einstein condensation in dilute gas. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tran, H. P., Le, V. H., Nguyen, T. A., & Nguyen, V. L. (2009). Bose-Einstein condensation in binary mixture of Bose gases. Ann. Phys. 324, 2074-2085.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.579(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Văn Thụ.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin