ƯỚC TÍNH HỆ SỐ CÂY TRỒNG CỦA MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG TẠI KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Nguyễn Thị Thanh Thuận, Chế Đình Lý, Hồ Thị Hằng

Tóm tắt


Áp dụng phương pháp Lysimeter kết hợp với mô hình CROPWAT, hệ số cây trồng của hai loại rau (cải thảo, bắp cải) và ba loại hoa (hoa cúc, cát tường, và hoa ly) canh tác tại khu vực thượng nguồn Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt đã được xác định. Trong các loại cây trồng nghiên cứu, cải thảo có hệ số cây trồng thấp nhất ở cả ba giai đoạn đầu vụ, giữa vụ, và cuối vụ (tương ứng 0.3, 1.25, và 0.81). Hoa cúc có hệ số cây trồng ở giai đoạn giữa vụ lớn nhất (Kcmid = 1.4), tiếp đến là bắp cải (Kcmid = 1.3), cải thảo, hoa ly, và hoa cát tường có Kcmid xấp xỉ nhau (tương ứng 1.25, 1.27, và 1.25). Ở giai đoạn cuối vụ hoa cúc vẫn thể hiện được nhu cầu nước lớn với hệ số Kcend = 1.07, tiếp đến là hoa ly (1.05) và hoa cát tường (1.00), trong khi đó cải thảo và cải bắp có hệ số cây trồng ở giai đoạn này chỉ nằm ở mức 0.81 và 0.93. Có sự chênh lệch này là do đối với các loại cây trồng thuộc nhóm hoa vẫn cần nhiều nước để vừa đáp ứng nhu cầu thoát nước của lá và cung cấp nước cho quá trình nở của hoa. Một khi đã có được hệ số cây trồng, việc tính toán nhu cầu nước sẽ trở nên cực kỳ đơn giản thông qua phương trình tương quan giữa hệ số cây trồng, lượng bốc hơi mặt ruộng tham khảo, và lượng bốc hơi mặt ruộng thực. Thông qua đó, ta có thể có kế hoạch tưới tiêu hiệu quả giúp quản lý nguồn nước tưới tốt hơn.


Từ khóa


CROPWAT; Hệ số cây trồng; Lysimeter.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration- Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2011). TCVN 8641:2011–Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu cho cây lương thực và thực phẩm. Hà Nội, Việt Nam.

Burman, R., & Pochop, L. O. (1994). Evaporation, evapotranspiration, and climatic data (Vol. 22). New York, USA: Elsevier Publishing.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. (2013). Tình hình sử dụng, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật khu vực thượng nguồn Hồ Xuân Hương. Lâm Đồng, Việt Nam.

Dirirsa, G., Hordofa, T., & Bekele, D. (2015). Water requirement and crop coefficient of onion (Red Bombay) in the Central Rift valley of Ethiopia. International Journal of Recent Research in Life Sciences, 2(1), 1-6.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng. (2018). Số liệu khí tượng bề mặt Trạm Khí tượng Đà Lạt tháng 01/2015 - 9/2018. Lâm Đồng, Việt Nam.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2008). CROPWAT version 8.0 for windows Data Soils. Retrieved from http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/.

Lê, A. T. (2009). Giáo trình hệ thống tưới tiêu. Cần Thơ, Việt Nam: Trường Đại học Cần Thơ.

Lozano, D., Ruiz, N., & Gavilán, P. (2016). Consumptive water use and irrigation performance of strawberries. Agricultural Water Management, 169, 44-51.

Michael, O., & Constantine, M. (2012). Design, construction, and testing of a drainage Lysimeter. Journal of Agricultural Engineering and Technology, 20(1), 84-95.

Nguyễn, Q. P. (2014). Xác định nhu cầu tưới cho cây lạc bằng phương trình FAO PENMAN-MONTEITH và phương pháp hệ số cây trồng đơn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, (46), 79-85.

Nyatuame, M., Ampiaw, F., Owusu, G. V., & Mabinde, T. B. (2013). Irrigation scheduling and water use efficiency on cabbage yield. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 3(7), 29-35.

Singh, V. K., Tiwari, K., & Santosh, D. T. (2016). Estimation of crop coefficient and water requirement of dutch roses (Rosa hybrida) under greenhouse and open field conditions. Irrigation & Drainage Systems Engineering, 5(3), 169-177.

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO). (2019). Trồng rau, hoa dùng nhà kính: Công nghệ cao hay hóa chất? Được truy lục từ http://agro.gov.vn/vn/tID28332_Trong-rau-hoa-dung-nha-kinh-cong-nghe-cao-hay-hoa-chat.html.

Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. (2008). Địa chí Đà Lạt. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Vishnoi, L., Roy, S., Murty, N. S., & Nain, A. S. (2012). Study on water requirement of potato (Solanum tuberosum L.) using CROPWAT MODEL for Tarai region of Uttarakhand. Journal of Agrometeorology, 14(4), 180-185.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.580(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Thị Thanh Thuận, Chế Đình Lý, Hồ Thị Hằng.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin