ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN DU CỦA NGUYỄN THẾ QUANG

Nguyễn Thị Thẩm Mỹ

Tóm tắt


Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi tập trung giới thiệu một số đặc điểm cơ bản về phương diện ngôn ngữ trong cuốn tiểu thuyết Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang như: Ngôn ngữ trần thuật, ngôn ngữ đối thoại, và ngôn ngữ độc thoại. Qua đó làm nổi bật lên tư tưởng và chủ đề của tác phẩm cũng như góp phần khẳng định giá trị của tác phẩm trong tiến trình vận động của tiểu thuyết hiện đại Việt Nam, nhất là với loại tiểu thuyết lịch sử.


Từ khóa


Ngôn ngữ trần thuật; Nguyễn Du; Nguyễn Thế Quang; Tiểu thuyết lịch sử.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Thái, P. V. A. (2010). Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, (2), 62-71.

Mikhail, M. B. (1992). Lý luận và thi pháp tiểu thuyết (Phạm. V. C., Dịch giả). Hà Nội, Việt Nam: Trường Viết văn Nguyễn Du.

Nguyễn, T. B. (2007). Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - một cái nhìn khái quát. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, (2), 43-51.

Phan, C. Đ. (2003). Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lê, B. H., Trần, Đ. S., & Nguyễn, K. P. (1999). Từ điển thuật ngữ văn học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Nguyễn, T. Q. (2012). Nguyễn Du. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.581(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Nguyễn Thị Thẩm Mỹ.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin