SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI H’MÔNG DI CƯ TỰ DO TẠI XÃ RÔ MEN, HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Phạm Hồng Hải

Tóm tắt


Bài viết tập trung phân tích các nguồn vốn dùng để đảm bảo sinh kế của người H’Mông; Làm rõ thực trạng các hoạt động sinh kế của người H’Mông tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ, so với trước khi di cư, nguồn lực sinh kế các hộ gia đình người H’Mông tại Rô Men đã được cải thiện, đặc biệt là vốn tự nhiên và vốn vật chất. Bên cạnh sinh kế chủ đạo là trồng trọt thì các hoạt động sinh kế khác như buôn bán, chăn nuôi đang dần hình thành và bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, vốn tài chính và vốn con người của các hộ gia đình H’Mông còn nhiều thiếu hụt. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết khuyến nghị một số giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người H’Mông trong thời gian tới.


Từ khóa


Di cư; Người H’Mông; Sinh kế; Xã Rô Men.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Cư, H. V., & Hoàng, N. (1994). Dân tộc Mông ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Department For International Development. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. Retrieved from http://www.livelihoodscentre.org/documents/20720/100145/Sustainable+livelihoods+guidance+sheets/8f35b59f-8207-43fc-8b99-df75d3000e86.

Dương, T. L. (2017). Nghiên cứu sinh kế của người Sán Dìu ở Thái Nguyên - Tiếp cận từ góc độ khu vực học. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, (5), 109-116.

Đàm, T. H., & Nguyễn, V. T. (2016). Sinh kế cho người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14(6), 978-987.

Lê, T. H. G., & Nguyễn, Đ. C. (2019). Thực trạng và rào cản trong giáo dục phổ thông của người H’Mông di cư đến Đắk Lắk. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, (1), 74-83.

Lê, T. T. (2017). Sinh kế của người H’Mông ở huyện biên giới Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Dân tộc học, (4), 38-45.

Lục, M. H. (2018). Sinh kế của người Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang: Truyền thống và biến đổi (Nghiên cứu tại xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì). Tạp chí Dân tộc học, (5), 51-59.

Ngô, T. P. L. (2017). Sinh kế tộc người trong bối cảnh Việt Nam đương đại. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn, B. M. (2014). Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Mông tỉnh Hà Giang. Được truy lục từ http://tapchidantoc.ubdt.gov.vn/2015-0508/891c5400484bf2fa969cf60a16629500-cema.htm.

Nguyễn, Đ. H. P. (2016). Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu sinh kế của người Mạ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, (2), 101-111.

Nguyễn, H. Y., & Trần, H. N. (2017). Từ dân tộc Miêu ở Trung Quốc đến dân tộc H’Mông ở Việt Nam: Đôi nét về nguồn gốc tộc người và lịch sử di cư. Tạp chí Dân tộc học, (6), 52-60.

Nguyễn, M. T. (2014). Những đỉnh núi du ca. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Nguyễn, T. A., Phạm, V. C., Nguyễn, T. K. H., & Đinh, T. D. (2012). Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Bài báo được trình bày tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học Lần thứ 4, Việt Nam.

Nguyễn, V. M. (2012). Sinh kế của người Mảng ở Việt Nam với phát triển bền vững tộc người (Qua nghiên cứu trường hợp xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững, (36), 29-37.

Nguyễn, V. S. (2010). Khung sinh kế bền vững: Một cách phân tích toàn diện về phát triển và giảm nghèo. Tạp chí Dân tộc học, (2), 3-12.

Nguyễn, X. M., & Nguyễn, D. T. (2011). Sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Xã hội học, (116), 55-67.

Phạm, Q. H. (2001). Sự thích nghi của người H’Mông ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (4), 68-73.

Phan, X. L., & Quyền, Đ. H. (2016). Sinh kế của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lăk. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14(2), 229-237.

Trần, B. (2001). Tập quán hoạt động kinh tế của một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trần, B. (2005). Tập quán mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Phương Đông.

Trần, H. H. (2011). Sinh kế của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Dân tộc học, (6), 12-22.

Trần, H. S. (1996). Văn hóa H’Mông. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trần, M. Đ. (2010). Về việc định canh, định cư của người H’Mông ở Lâm Đồng (trường hợp xã Rô Men). Thông tin Khoa học Xã hội, (10). 37-43.

Trần, T. K., & Nguyễn, N. D. (2012). Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam. (Đề tài nghiên cứu cấp trường), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

UBND huyện Đam Rông. (2017). Báo cáo tình hình thực hiện chính sách ổn định dân di cư tự do trên đia bàn huyện Đam Rông. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND huyện Đam Rông.

UBND xã Rô Men. (2017). Báo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND xã Rô Men.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (2001). Địa chí Lâm Đồng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Võ, T. M. P. (2016). Di cư tự do của người H’Mông ở Đắc Lắk (thực trạng và những vấn đề đặt ra). Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (2), 73-82.

Võ, V. S., Trương, Q. H., & Bùi, V. T. (2014). Nguồn lực sinh kế của hộ gia đình huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 17(X4), 36-47.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.583(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Phạm Hồng Hải.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin