ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG HẠI KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) TẠI ĐÀ LẠT

Lê Thị Ngọc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Kiều Oanh, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Bá Lê, Hồ Thị Thu Hòa, Trần Thị Minh Loan

Tóm tắt


Điều tra xác định thành phần tuyến trùng ký sinh thực vật bằng mô tả hình thái tuyến trùng tuổi hai và tuyến trùng trưởng thành. Xác định mật số tuyến trùng trong đất và trong rễ khoai tây bằng phương pháp Baermann cải biên, mức độ gây hại của tuyến trùng bằng phương pháp của Bridge và Page (1980). Qua quá trình điều tra đã xác định được sáu giống thuộc năm họ và một bộ tuyến trùng thực vật ký sinh gây hại trên khoai tây. Trong đó giống Helicotylenchus có tần suất xuất hiện cao nhất với 93.33%, Meloidogyne có tần suất xuất hiện 83.33%, Pratylenchus có tần suất xuất hiện 50%, và Criconemella có tần suất xuất hiện 33.33%, Ditylenchus có tần suất xuất hiện 30%, Globodera có tần suất xuất hiện 20% trong tổng số 30 vườn được điều tra. Mật số tuyến trùng ký sinh gây hại trong đất phổ biến ở khoảng từ 500 cá thể đến 3,000 cá thể trong 50cm3 đất, trong rễ từ 200 đến 2,204 cá thể và mức độ gây hại là 1,754 đến mức 5,262.


Từ khóa


Globodera; Helicotylenchus; Khoai tây; Meloidogyne; Pratylenchus; Tuyến trùng ký sinh thực vật.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Alphey, T. J. W., Woodford, J. A. T., & Gordon, S. C. (1986). Field and laboratory studies on the control of nematode and aphid virus vectors in potatoes by pesticides applied as side-bands. Crop Protection, 5(2), 114-121.

Bezooijen, J. V. (2006). Methods and techniques for nematology. Retrieved from http://www.nematologia.com.br/files/tematicos/5.pdf.

Bin, F. T. (1990). Gall nematodes of vegetables and potatoes in Dalat (Tei Nguen Plateau, Vietnam) and description of Meloidogyne cynariensis, a parasite of artichokes. Zoologicheskii Zhurnal, 69(4), 128-131.

Bridge, J., & Page, L. J. (1980). Estimation of root-knot nematode infestation levels on roots using a rating chart. Tropical Pest Management, 26(3), 296-298.

Bridge, J., & Starr, J. L. (2007). Plant nematodes of agricultural importance. Barcelona, Spain: Manson Publishing.

Cadima, X., Zonneveld, M. V., Scheldeman, X., Castañeda, N., Patiño, F., Beltran, M., & Damme, P. V. (2014). Endemic wild potato (Solanum spp.) biodiversity status in Bolivia: Reasons for conservation concerns. Journal for Nature Conservation, 22(2), 113-131.

Chitwood, D. J. (2003). Research on plant-parasitic nematode biology conducted by the United States department of Agriculture - Agricultural Research Service. Pest Management Science, 59, 748-753.

FAOSTAT. (2017). Crop. Retrieved from http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QC.

Gray, L. J., Curtis, R. H., & Jones, J. T. (2001). Characterisation of a collagen gene subfamily from the potato cyst nematode Globodera pallida. Gene, 263(1-2), 67-75.

Hooper, D. J., Hallmann, J., & Subbotin, S. A. (2005). Methods for extraction, processing and detection of plant and soil nematodes. In M. Luc, R. A. Sikora, & J. Bridge (Eds.), Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. Wallingford, UK: CAB International.

Karssen, G., Wesemael, W., & Moens, M. (2013). Root-knot nematodes. In M. M. Perry (Eds.), Plant nematology. London, UK: CABI Publishing.

Khuong, N. B. (1983). Plant parasitic nematodes of south Vietnam. Journal of Nematology, 15(2), 319-323.

Kimpinski, J. (1987). Nematodes associated with potato in priince edward island and new brunswick. Annual of Applied Nematology, 1, 17-19.

Luc, M., Shikora, R. A., & Bridge, J. (2005). Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture (2nd ed.). London, UK: CABI Publishing.

Minor, T., & Bond, J. K. (2016). Potatoes survey. Retrieved from https://www.ers.usda.gov/topics/crops/vegetables-pulses/potatoes.aspx.

Mugniéry, D., & Phillips, M. S. (2007). The nematode parasites of potato. In D. Vreugdenhil, J. Bradshaw, C. Gebhardt, F. Govers, D. K. L. Mackerron, M. A. Taylor, & H. A. Ross (Eds.), Potato biology and biotechnology (pp. 569-594). Amsterdam, Nederland: Elsevier Science.

Nguyễn, H. T., Nguyễn, T. D., Lê, T. M. L., & Trịnh, Q. P. (2015). Bước đầu khảo sát tuyến trùng ký sinh thực vật trên một số cây dược liệu tại Đông Triều, Quảng Ninh. Bài báo được trình bày tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Việt Nam.

Nguyễn, N. C., & Nguyễn, V. T. (2000). Động vật chí Việt Nam (Tập 4). Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn, T. D., Lê, T. M. L., Nguyễn, H. T., & Trịnh, Q. P. (2016). Bước đầu điều tra thành phần loài tuyến trùng ký sinh gây hại trên cà rốt ở Hải Dương. Tạp chí Sinh học, 38(1), 6-13.

Nguyễn, V. V., Lê, V. T., & Nguyễn, X. H. (1994). Thành phần tuyến trùng hại lạc ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Bảo vệ Thực vật, (3), 1-4.

Palomares, R. J. E., Oliveria, C. M. G., & Blok, V. C. (2014). Plant parasitic nematodes of potato. In R. Navarre & M. J. Pavek (Eds.), The potato botany, production, and uses (pp. 149-161). London, UK: CABI Publishing.

Perry, R. N., Moens, M., & Jones, J. T. (2018). Cyst nematodes. London, UK: CABI Publishing.

Perry, R. N., Moens, M., & Starr, J. L. (2009). Root knot nematodes. London, UK: CABI Publishing.

Ravichandra, N. G. (2010). Methods and techniques in plant nematology. New Delhi, India: PHI learning Private Limited.

Ravichandra, N. G. (2014). Horticultural nematology. Berlin, Germany: Springer Publishing.

Rodríguez, K. R., & Pope, M. H. (1981). A simple incubation method for exaction of nematodes from soil. Nematropica, 11(2), 175-185.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. (2016). Biểu tổng hợp trồng trọt tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng, Việt Nam: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Staniland, L. N. (1954). A modification of the Baermann funnel technique for the collection of nematodes from plant material. Journal of Helminthology, 18(1/2), 115-117.

Trần, T. T. H., & Nguyễn, T. T. (2011). Nghiên cứu thành phần và mật số tuyến trùng gây hại trên cây hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 67(4), 5-12.

Trần, V. P. (2012). Thành phần tuyến trùng ký sinh trên gừng tại An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (1), 262-267.

Wale, S., Platt, H. W. B., & Cattlin, N. (2008). Diseases, pests, and disorders of potatoes. London, UK: Manson Publishing.

Wesemael, W. M. L., Taning, L. M., Viaene, N., & Moens, M. (2014). Life cycle and damage of the root-knot nematode Meloidogyne minor on potato, Solanum tuberosum. Nematology, 16, 185-192.

Zeck, W. M. (1971). A rating schem for field evaluation of root-knot nematode infestation. Pflanzenschurtz Nachrichten, 24, 142-144.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.2.584(2019)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2019 Lê Thị Ngọc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Kiều Oanh, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Bá Lê, Hồ Thị Thu Hòa, Trần Thị Minh Loan

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin