SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC TRÊN ĐẤT VÀ KHÔNG CẦN ĐẤT: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đặng Đức Huy, Phạm Thị Thuyền, Đàm Thị Hải Âu, Trần Thanh Giang, Nguyễn Thị Trà My

Tóm tắt


Ngày nay, nhằm đảm bảo sản xuất trong điều kiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế đòi hỏi các phương pháp sản xuất sáng tạo để đạt được sự cân bằng giữa trồng trọt và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu này điều tra các thực hành canh tác phổ biến nhất hiện nay để làm sáng tỏ các hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai với mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và chi phí thấp nhất, thông qua việc sử dụng các chỉ số đánh giá đầu tư, và phân tích độ nhạy. Nghiên cứu này tiếp cận hệ thống canh tác rau xà lách trên đất và không cần đất (thủy canh, khí canh), để làm nổi bật khả năng kinh tế và giới hạn của mỗi công nghệ. Các phát hiện cho thấy các hệ thống không đất hiệu quả hơn về sản lượng sản xuất chung và hiệu quả kinh tế so với các hệ thống dựa trên đất. Kết quả phân tích độ nhạy trên canh tác không dùng đất, tác động của các biến đầu vào lên Hiện giá ròng NPV giảm dần theo thứ tự: Lãi suất, tổng doanh thu, và tổng chi phí vận hành. Tầm quan trọng của NPV thay đổi nhiều nhất dưới tác động của tổng doanh thu trong hệ thống thủy canh và khí canh, trong khi ở hệ thống dựa trên đất chỉ đứng thứ hai. Tác động lớn nhất của tổng doanh thu cũng cho thấy sự thay đổi đến từ giá bán hoặc sản lượng đầu ra, quan trọng hơn nhiều so với chi phí hoạt động và lãi suất.


Từ khóa


Canh tác trên đất; Khí canh; Phân tích độ nhạy; Thuỷ canh.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Alexandratos, N., & Bruinsma, J. (2012). World agriculture towards 2030/2050: The 2012 revision. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-ap106e.pdf.

AlShrouf, A. (2017). Hydroponics, aeroponic, and aquaponic as compared with conventional farming. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 27(1), 247-255.

Barbosa, G. L., Gadelha, F. D. A., Kublik, N., Proctor, A., Reichelm, L., Weissinger, E., & Halden, R. U. (2015). Comparison of land, water, and energy requirements of lettuce grown using hydroponic vs. conventional agricultural methods. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 6879-6891.

Barman, N., Mehedi, M., Rezuanul, M., & Banu, N. (2016). A review on present status and future prospective of hydroponics technique. Plant Environment Development, 5(2), 1-7.

Barrett, G. E., Alexander, P. D., Robinson, J. S., & Bragg, N. C. (2016). Achieving environmentally sustainable growing media for soilless plant cultivation systems –A review. Scientia Horticulturae, 212, 220-234.

Bragg, N. (1995). Grower handbook nol-growing media. Kent, UK: Nexus House Publishing.

Dang, H. D., Dam, A. H. T., Pham, T. T., & Nguyen, T. M. T. (2019). Determinants of credit demand of farmers in Lam Dong, Vietnam: A comparison of machine learning and multinomial logit. Agricultural Finance Review, 80(2), 269-288.

Dang, H. D. (2020). Sustainability of the rice-shrimp farming system in Mekong Delta, Vietnam: A climate adaptive model. Journal of Economics and Development, 22(1), 21-45.

Dang, H. D., & Tran, G. T. (2020a). Explaining consumers' intention for traceable pork regarding animal diseases: The role of food safety concern, risk perception, trust, and habit. International Journal of Food Science, 2020, 1-13.

Dang, H. D., & Tran, G. T. (2020b). Consumers value healthy eating and environmental responsibility: How negative food contexts aid decision-making. Food Science and Technology, 1-11.

de Boodt, M., & Verdonck, O. (1972). The physical properties of the substrates in horticulture. Acta Horticulturae, 26(5), 37-44.

Đỗ, T. H., Hà, M. T., Lê, H. L., & Phạm, Q. H. (2016). Ảnh hưởng của thâm canh đến hàm lượng một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất tại Lâm Đồng. Paper presented at Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai, Cần Thơ, Việt Nam. Retrieved from http://www.vaas.org.vn/Upload/Documents/Ket-qua-KHCN-1315/Dat%20-%20PB-MT/19.pdf.

FAO. (2009). Report, global agriculture towards 2050. Retrieved from http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf.

Fonteno, W. C. (1992). Problems & considerations in determining physical properties of horticultural substrates. Acta Horticulturae, 342(22), 37-44.

Lakhiar, I. A., Gao, J., Syed, T. N., Chandio, F. A., & Buttar, N. A. (2018). Modern plant cultivation technologies in agriculture under controlled environment: A review on aeroponics. Journal of Plant Interactions, 13(1), 338-352.

Giafiadellis, I., Mattas, K., Maloupa, E., Tzouramani, I., & Galanopoulos, K. (2000). An economic analysis of soilless culture in Gerbera production. HortScience, 35(2), 300-303.

Gomiero, T., Pimentel, D., & Paoletti, M. G. (2011). Environmental impact of different agricultural management practices: Conventional vs. organic agriculture. Critical Reviews in Plant Sciences, 30(1-2), 95-124.

Handreck, K. A. (1992). Rapid assessment of the rate of nitrogen immobilisation in organic components of potting media: II. Nitrogen drawdown index and plant growth. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 23(3-4), 217-230.

Handreck, K. A. (1993). Use of the nitrogen drawdown index to predict fertilizer nitrogen requirements in soilless potting media. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 24(17-18), 2137-2151.

Hassall, & Associates (2001). Hydroponics as an agricultural production system. Report for the Rural Industries Research and Development Corporation, Australia.

Hảo, L. (2019). Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng: Không dễ quy hoạch. Retrieved from từ http://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/nong-nghiep-cong-nghe-cao-lam-dong-khong-de-quy-hoach/20190404013434178p1c785.htm.

Huỳnh, T. M. D., Nguyễn, H. C., Phan, T. N., & Ngô, N. H. (2011). Ảnh hưởng của bón than hấp thụ nước thải biogas đến sự phát thải NH3 và sinh trưởng của xà lách. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, (18b), 193-202.

Lâm V. (2018). Quy hoạch lại sản xuất rau, hoa trong nhà kính. Retrieved from https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/quy-hoach-lai-san-xuat-rau-hoa-trong-nha-kinh-1019579.html.

Lê, T. K., & Nguyễn, V. Q. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ dung dịch dinh dưỡng NQ2 đến sinh trưởng và năng suất xà lách xoăn trồng phương pháp thủy canh bấc đèn tại Thừa Thiên Huế. Hue University Journal of Science, (100), 1-21.

Lê, T. T. T., Nguyễn, V. H., Nguyễn, M. S., & Nguyễn, N. T. (2016). Nghiên cứu mức độ tích lũy của đồng từ đất trồng lên sinh khối một số loại rau. Dalat University Journal of Science, 6(3), 316-323.

Mateus, R. J. R., de Haan, S., Andrade, P. J. L., & Res., A. J. P. (2013). Technical and economic analysis of aeroponics and other systems for potato mini-tuber production in Latin America. American Journal of Potato Research, 90(4), 357-368.

Mattas, K., Bentes, M., Paroussi, G., & Tzouramani, I. (1997). Assessing the economic efficiency of a soilless culture system for off-season strawberry production. HortScience, 32(6), 1126-1129.

NASA. (2006). Progressive plant growing has business blooming. Retrieved from https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2006/er_2.html

Nguyễn, Đ. C. (2016). Thành phố Đà Lạt - Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Retrieved from http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hnd/hdh/ptnd/Pages/THANH-PHO-DA-LAT-DAY.aspx

Phan, N. N., Ngô, T. M. H., Nguyễn, T. K. K., Tống, T. S. N., Võ, T. B. T., & Trần T. B. (2016). Ảnh hưởng của loại đèn LED và thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng và năng suất xà lách thủy canh. Can Tho University Journal of Science, (3), 170-178.

Putra, P. A., & Yuliando, H. (2015). Soilless culture system to support water use efficiency and product quality: A review. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3, 283-288.

Quagrainie, K. K., Flores, R. M. V., Kim, H. J., & McClain, V. (2018). Economic analysis of aquaponics and hydroponics production in the U.S. Midwest. Journal of Applied Aquaculture, 30(1), 1-14.

Souza, S. V., Gimenes, R. M. T., & Binotto, E. (2019). Economic viability for deploying hydroponic system in emerging countries: A differentiated risk adjustment proposal. Land Use Policy, 83, 357-369.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.4.587(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Đặng Đức Huy, Phạm Thị Thuyền, Đàm Thị Hải Âu, Trần Thanh Giang, Nguyễn Thị Trà My.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin