KHÁM PHÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỒNG SÁNG TẠO GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Phạm Viết Cường, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trần Đình Thức, Nguyễn Hoài Nam

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này đã đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến đồng sáng tạo giá trị của người dân địa phương dựa trên thái độ đối với phát triển du lịch, sự gắn kết cộng đồng và sự tương tác với khách du lịch của người dân. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu định lượng với 481 cư dân sinh sống tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đồng sáng tạo giá trị của người dân trị bị ảnh hưởng bởi sự gắn kết cộng đồng, sự tương tác với khách du lịch và thái độ tới phát triển du lịch. Kết quả cũng cho thấy yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến đồng tạo giá trị của người dân là thái độ tới phát triển du lịch của họ. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa sự tương tác của người dân với khách du lịch và thái độ của người dân tới phát triển du lịch. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản lý đối với cơ quan có thẩm quyền và các nhà cung cấp dịch vụ.


Từ khóa


Đà Lạt; Đồng sáng tạo giá trị; Khách du lịch; Người dân địa phương.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of tourism research, 32(4), 1056-1076.

Babin, B. J., & James, K. W. (2010). A brief retrospective and introspective on value. European Business Review, 22(5), 471-478.

Ballantyne, D., & Varey, R. J. (2006). Creating value-in-use through marketing interaction: The exchange logic of relating, communicating and knowing. Marketing theory, 6(3), 335-348.

Báo Lâm Đồng. (2017). Đà Lạt phát triển du lịch chất lượng cao. Retrieved from http://www.baolamdong.vn/dulich/201703/da-lat-phat-trien-du-lich-chat-luong-cao-2795955/.

Bảo, M. V. (2018). Đà Lạt-Lâm Đồng đón hơn 6,5 triệu lượt du khách năm 2018. Retrieved from https://nhandan.com.vn/du-lich/item/38315502-da-lat-lam-dong-don-hon-6-5-trieu-luot-du-khach-nam-2018.html.

Bimonte, S., & Punzo, L. F. (2016). Tourist development and host–guest interaction: An economic exchange theory. Annals of Tourism Research, 58, 128-139.

Binkhorst, E., & den Dekker, T. (2009). Agenda for co-creation tourism experience research. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), 311-327.

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. Oxford, UK: John Wiley & Sons Publishing.

Bolton, R. N., Grewal, D., & Levy, M. (2007). Six strategies for competing through service: An agenda for future research. Journal of Retailing, 83(1), 1-4.

Cabiddu, F., Lui, T., & Piccoli, G. (2013). Managing value co-creation in the tourism industry. Annals of Tourism Research, 42, 86-107.

Carneiro, M. J., Eusébio, C., & Caldeira, A. (2017). The influence of social contact in residents’ perceptions of the tourism impact on their quality of life: A structural equation model. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 19(1), 1-30.

Edvardsson, B., Tronvoll, B., & Gruber, T. (2011). Expanding understanding of service exchange and value co-creation: A social construction approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 327-339.

Eusébio, C., Vieira, A. L., & Lima, S. (2018). Place attachment, host–tourist interactions, and residents’ attitudes towards tourism development: The case of Boa Vista Island in Cape Verde. Journal of Sustainable Tourism, 26(6), 890-909.

Foa, E. B., & Foa, U. G. (1975). Resource theory of social exchange. In K. Törnblom & A. Kazemi (Eds.), Handbook of social resource theory: Theoretical extensions, empirical insights, and social applications (pp. 15-32). New York, USA: Springer Publishing.

Galvagno, M., & Dalli, D. (2014). Theory of value co-creation: A systematic literature review. Managing Service Quality, 24(6), 643-683.

Goudy, W. J. (1990). Community attachment in a rural region 1. Rural Sociology, 55(2), 178-198.

Grönroos, C. (2008). Service logic revisited: Who creates value? And who co-creates? European Business Review, 20(4), 298-314.

Gummerus, J. (2013). Value creation processes and value outcomes in marketing theory: Strangers or siblings? Marketing Theory, 13(1), 19-46.

Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105.

Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. New Jersey, USA: Prentice Hall Publishing.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). California, USA: Sage Publishing.

Järvi, H., Kähkönen, A., & Torvinen, H. (2018). When value co-creation fails: Reasons that lead to value co-destruction. Scandinavian Journal of Management, 34(1), 63-77.

Karpen, I. O., Bove, L. L., & Lukas, B. A. (2012). Linking service-dominant logic and strategic business practice: A conceptual model of a service-dominant orientation. Journal of Service Research, 15(1), 21-38.

Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527-540.

Lin, Z., Chen, Y., & Filieri, R. (2017). Resident-tourist value co-creation: The role of residents' perceived tourism impacts and life satisfaction. Tourism Management, 61, 436-442.

Loots, I., Ellis, S., & Slabbert, E. (2012). Factors predicting community support: The case of a South African arts festival. Tourism & Management Studies, 7, 121-130.

Luo, X., Brown, G., & Huang, S. S. (2015). Host perceptions of backpackers: Examining the influence of intergroup contact. Tourism Management, 50, 292-305.

McCool, S. F., & Martin, S. R. (1994). Community attachment and attitudes toward tourism development. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34.

Moghavvemi, S., Woosnam, K. M., Paramanathan, T., Musa, G., & Hamzah, A. (2017). The effect of residents’ personality, emotional solidarity, and community commitment on support for tourism development. Tourism Management, 63, 242-254.

Ouyang, Z., Gursoy, D., & Sharma, B. (2017). Role of trust, emotions and event attachment on residents' attitudes toward tourism. Tourism Management, 63, 426-438.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903.

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.

Ranjan, K. R., & Read, S. (2016). Value co-creation: concept and measurement. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3), 290-315.

Reisinger, Y., & Turner, L. W. (2012). Cross-cultural behaviour in tourism. London, UK: Routledge Publishing.

Rihova, I., Buhalis, D., Moital, M., & Gouthro, M. B. (2015). Conceptualising customer‐to‐customer value co‐creation in tourism. International Journal of Tourism Research, 17(4), 356-363.

Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management, 42, 37-49.

Spohrer, J., & Maglio, P. P. (2008). The emergence of service science: Toward systematic service innovations to accelerate co‐creation of value. Production and Operations Management, 17(3), 238-246.

Teye, V., Sirakaya, E., & Sönmez, S. F. (2002). Residents' attitudes toward tourism development. Annals of Tourism Research, 29(3), 668-688.

Vargo, S. L. (2008). Customer integration and value creation: Paradigmatic traps and perspectives. Journal of Service Research, 11(2), 211-215.

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-17.

Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: An evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and Psychological Measurement, 76(6), 913-934.

Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2015). Life satisfaction and support for tourism development. Annals of Tourism Research, 50, 84-97.

Woodruff, R. B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(2), 139-153.

Woosnam, K. M., Draper, J., Jiang, J. K., Aleshinloye, K. D., & Erul, E. (2018). Applying self-perception theory to explain residents' attitudes about tourism development through travel histories. Tourism Management, 64, 357-368.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22.

Zhang, J., Inbakaran, R. J., & Jackson, M. S. (2006). Understanding community attitudes towards tourism and host-Guest interaction in the urban-rural border region. Tourism Geographies, 8(2), 182-204.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.4.592(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Phạm Viết Cường, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trần Đình Thức, Nguyễn Hoài Nam.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin