KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á: TIẾP CẬN BẰNG KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ GRANGER TÍNH HIỆU QUẢ THÔNG TIN GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG

Trần Thị Tuấn Anh

Tóm tắt


Tính hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán và mối liên hệ giữa các thị trường chứng khoán của các quốc gia Đông Nam Á là hai trong số những vấn đề rất được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, hai vấn đề này thường được tách biệt trong nghiên cứu riêng trong các nghiên cứu trước. Do vậy, bài viết này kết hợp nghiên cứu hai vấn đề này trong cùng một phân tích. Dữ liệu về chỉ số chứng khoán đóng cửa hàng ngày của sáu thị trường chứng khoán Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam được sử dụng để tính toán Shannon entropy nhằm đo lường tính hiệu quả của thị trường. Bên cạnh đó, bài viết cũng đồng thời áp dụng kiểm định nhân quả Granger để khảo sát mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán các quốc gia Đông Nam Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả sáu thị trường chứng khoán đều không đạt trạng thái hiệu quả thông tin, điều đó có nghĩa là biến động chỉ số chứng khoán và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chưa phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngoài ra, kết quả kiểm định Granger cho thấy rằng các thị trường chứng khoán ở các quốc gia Đông Nam Á có mối liên hệ hợp lý với nhau. Hai thị trường hội nhập tốt với khu vực bao gồm Indonesia và Malaysia. Việt Nam tham gia vào các mối liên hệ trong kinh tế khu vực với vai trò thụ động hơn các quốc gia khác, còn Philippines, mặc dù có khuynh hướng suy giảm trong suốt thời gian dữ liệu được thu thập, nhưng lại đóng vai trò chủ động trong khu vực. Thị trường chứng khoán Singapore cũng ít hội nhập với khu vực mặc dù đây là thị trường chứng khoán phát triển và trưởng thành vượt trội hơn các quốc gia còn lại.


Từ khóa


Kiểm định nhân quả Granger; Phương pháp cửa sổ cuộn; Shannon entropy; Thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á; Thị trường hiệu quả thông tin.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Gabriella, L. G., Suryanarayana, R., & Esady, V. (2016). Financial integration in ASEAN-5. Economics and Finance in Indonesia, 62(1), 44-58.

Jianga, Y., Niea, H., & Monginsidi, J. Y. (2017). Co-movement of ASEAN stock markets: New evidence from wavelet and VMD-based copula tests. Economic Modelling, 64, 384-398.

Fama, E. F. (1965). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.

Lahmiri, S., Bekiros, S., & Avdoulas, C. (2018). Time-dependent complexity measurement of causality in international equity markets: A spatial approach. Chaos, Solitons, & Fractals, 116, 215-219.

Mensi, W. (2012). Ranking efficiency for twenty-six emerging stock markets and financial crisis: Evidence from the Shannon entropy approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 7(1), 53-63.

Risso, W. A. (2009). The informational efficiency: The emerging markets versus the developed markets. Applied Economics Letters, 16(5), 485-487.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.

Tran, T. T. A. (2018a). Đo lường mức độ hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á bằng Shannon entropy. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (252), 22-29.

Tran, T. T. A. (2018b). Đo lường tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam bằng Shannon entropy và mối liên hệ với khả năng sụt giảm của chỉ số thị trường. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, (151), 7-17.

Tran, T. T. A. (2019). Đo lường độ phức tạp trong chuỗi thời gian của các cổ phiếu trong danh mục VN30: Tiếp cận bằng entropy hoán vị. Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 14(1), 18-28.

Zunino, L., Massimiliano, Z., Tabak, B. M., Pérez, D. G., & Rosso, O. A. (2009). Forbidden patterns, permutation entropy, and stock market inefficiency. Physica A, 388, 2854-2864.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.4.614(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Trần Thị Tuấn Anh.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin