CHÍNH SÁCH CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN

Nguyễn Văn Bắc

Tóm tắt


Sau khi về cơ bản dập tắt phong trào Cần Vương, từ cuối thế kỷ XIX, người Pháp bắt đầu tiến hành điều tra tất cả các khu vực địa lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam để làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách cai trị phù hợp với từng địa bàn. Vị trí chiến lược về địa chính trị - địa quân sự, nguồn tài nguyên phong phú, và sự đa dạng về tộc người ở Tây Nguyên đã tạo ra sức hút mạnh mẽ không chỉ đối với nhà cầm quyền thực dân mà còn đối với giới học giả thuộc nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau. Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều học giả quan tâm đến lịch sử vùng đất Tây Nguyên thời thuộc địa (đặc biệt là cụm các công trình về lịch sử Đảng bộ và Dư địa chí các địa phương) nhưng các nghiên cứu này chủ yếu tập trung mô tả chính sách bóc lột của người Pháp và lịch sử đấu tranh cách mạng của các dân tộc thiểu số dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở phân tích hệ thống văn bản pháp quy của Toàn quyền Đông Dương, Quốc trưởng Bảo Đại, và tổng hợp những nghiên cứu liên quan, tác giả bài viết này hy vọng sẽ góp phần làm rõ thêm về quá trình thiết lập hệ thống chính quyền, tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, và chính sách dân tộc của thực dân Pháp đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

 


Từ khóa


Chính sách cai trị; Dân tộc thiểu số; Đơn vị hành chính cấp tỉnh; Tây Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Borri, C. (2014). Xứ Đàng trong năm 1621 (N. Hồng, K. X. Nguyễn, & N. Nguyễn, Dịch). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp.

Bùi, M. Đ., Trần, H. T., & Bùi, B. L. (2006). Dân tộc Ba Na ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Cửu, L. G., & Toan, A. (1974). Cao nguyên miền Thượng. Được truy lục từ http://www.tusachtiengviet.com/images/file/n7rTck5c0wgQAB0k/caonguyenmienthuong1.pdf.

Dournes, J. (2013). Pơ tao, một lý thuyết về quyền lực của người Gia Rai ở Đông Dương (Pötao, une théorie du pouvoir chez les Jörais indochinois) (N. Nguyên, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Dương, K. Q. (2001). Việt Nam những sự kiện lịch sử 1958-1918. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Dương, T. Q. (2002). Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đinh, X. L., Nguyễn, V. K., & Nguyễn, Đ. L. (2000). Đại cương lịch sử Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đoàn, T. (1966). Việc từng ngày 1945-1964. Sài Gòn, Việt Nam: Nam chi Tùng thư.

Giáo phận Kon Tum (2011). Mừng 100 năm thành lập trường Yao Phu Cuénot (1908-2008). Được truy lục từ https://gpkontum.wordpress.com/2011/02/20/k%E1%BB%B7y%E1%BA%BFu-nam-thanh-yao-phu/.

Hickey, G. C. (1982). Sons of the mountains: Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands to 1954. Connecticut, USA: Yale University Press.

Hồ, C. M. (1946). Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây Cu (Pleiku). Được truy lục từ: https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/7033602.html.

Hồng, L., Cadière, L., & Nguyễn, V. T. (1944). Lịch sử Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam. Huế, Việt Nam: Đại Việt Thiện bản.

Lacouture, J. (1968). Ho Chi Minh: A political biography. New York, USA: Random House.

Lê, Đ. C. (2006). Người thượng miền Nam Việt Nam. California, USA: NXB. Văn mới.

Lê, N. (2019). Cuộc phiêu lưu của Marie đệ nhất - Quốc vương xứ Sedang. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp.

Li, T. (1998). Nguyễn Cochinchina: Southern Vietnam in the seventeenth and eighteenth centuries. Ithaca, USA: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Maitre, H. (2008). Rừng người Thượng (Les Jungles mois) (Đ. T. Lưu, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Marr, D. G. (1997). Vietnam 1945: The quest for power. California, USA: University of California Press.

Moore, D. K. (2007). Tribal soldiers of Vietnam: The effects of unconventional warfare on tribal populations. Indiana, USA: Xlibris Corporation.

Nguyễn, H. (1959). Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Hiện tại.

Nguyen, V. B. (2019). From colonial to post-colonial rule: The transformation of rule in an important strategic area in South Vietnam. Bern, Switzerland: Peter Lang GmbH.

Nguyễn, V. K. (2000). Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia.

Paul, N. (1966). Sơ lược về chính sách Thượng vụ trong lịch sử. Sài Gòn, Việt Nam: Văn phòng Phủ Đặc ủy Thượng vụ.

Pentagon, P. (1971a). Background to the crisis, 1940-1950. Boston, USA: Beacon Press.

Pentagon, P. (1971b). U.S. Involvement in the Franco-Viet Minh war, 1950-1954. Boston, USA: Beacon Press.

Phan, K. (1961). Việt Nam Pháp thuộc sử 1884-1945. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Khai Trí.

Phan, T. B. (2008). Nhìn lại hai cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917) ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (5), 11-20.

Po, D. (2012). Từ FLM đến Fulro: Cuộc đấu tranh của dân tộc thiểu số miền Nam Đông Dương 1955-1975. California, USA: IOC-Champa.

Quốc hội. (2019). Danh sách đại biểu Quốc hội Khóa I. Được truy lục từ: http://dbqh.na.gov.vn/I/Daibieu.aspx.

Quốc sử quán triều Nguyễn (2001). Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Salemink, O. H. J. M. (2002). Vietnam: Indigenous minority groups in the Central Highlands. Retrieved from https://www.refworld.org/docid/3c6a48474.html.

Tonnesson, S. (2009). Vietnam 1946: How the war began (Vol. 3). California, USA: University of California Press.

Touneh, H. T. (1970). Phát triển xã hội Thượng trong triển vọng phát triển quốc gia (Luận văn tốt nghiệp). Trường Cao đẳng Quốc phòng Đà Lạt, Việt Nam.

Thái. P. A. (2003). Trăm núi ngàn sông. Los Angeles, USA: NXB. Đường Việt Hải ngoại.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. (2013). Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tài liệu lưu trữ (1862-1945). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hà Nội.

Ủy Ban Dân tộc. (2012). Nghị định số 359, ngày 9-9-1946, chiểu theo Sắc lệnh số 58, ngày 3-5-1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Được truy lục từ http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ubdt/source_files/2016/06/06/13510828_Sotaychatluong_16-06-06.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.625(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Văn Bắc.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin