ĐỒNG NAI THỜI SƠ SỬ: NƠI GẶP GỠ CỦA NHIỀU LUỒNG VĂN HÓA

Lâm Thị Mỹ Dung

Tóm tắt


Nói đến khảo cổ học sơ sử ở miền Nam Việt Nam có lẽ không quá khi nhận định rằng vùng đất Đông Nam Bộ là địa bàn khởi đầu và xuất phát cho sự hội tụ và lan tỏa các luồng văn hóa. Các dấu vết hoạt động của người cổ nơi đây trải dài suốt từ thời đại Đồ đá - Kim khí - Lịch sử và phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Yếu tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” của vùng đất Đông Nam Bộ từ lâu đã được nhiều người nghiên cứu để lý giải cho mật độ tập trung và tính chất đa dạng của các di tích khảo cổ học ở đây. Nghiên cứu này đặt vùng đất Đông Nam Bộ - Đồng Nai trong nền cảnh khu vực thời sơ sử (thế kỷ V TCN đến thế kỷ I-II SCN) nhằm tập trung vào một số vấn đề: Bối cảnh thời sơ sử Việt Nam và Đông Nam Á lục địa; Các cộng đồng cư dân thời Sơ sử trên đất Đồng Nai; và Giá trị của di sản khảo cổ thời Sơ sử và phát triển bền vững ở Đồng Nai.

Từ khóa


Di sản khảo cổ học; Đông Nam Bộ; Đồng Nai; Phát triển bền vững; Sơ sử.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Antonino, T., Thongsa, S., Nigel, C., & Viengkeo, S. (2014). Ancient copper mining in Laos: Heterarchies, incipient states, or post-state anarchists? Journal of Anthropology and Archaeology, 2(2), 1-15.

Andreas, R., Vin, L., & Seng, S. (2009). The first golden age of Cambodia: Excavation at prohear. Bonn, Germany: Thomas Muntzer Gmbh.

Bellina, B., & Silapanth, P. (2006). Khao Sam Kaeo and the Upper Thai Peninsula: Understanding the mechanisms of early trans - Asiatic trade and cultural exchange. In E. A. Bacus, I. C. Glover, & V. C. Pigott (Eds.), Uncovering Southeast Asia’s past (pp. 379-392). Singapore: National University of Singapore Press.

Bouchot, J. (1927). Les fouilles (de Xuân Lộc). BSEI, 2(2), 155-156.

Bouchot, J. (1929). Quelques notes en marge de la de1couverte de Xuân Lộc. BSEI, 4(2), 114-124.

Bùi, C. H., Nguyễn, K. T. K., & Đặng, N. K. (2017). Khảo cổ học Nam Bộ thời tiền sử. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Carbonnel, J. P. (1979). Recent data on the Cambodian neolithic: The problem of the cultural continuity in Southern Indochina. In R. B. Smith, & W. Watson, (Eds.), Early South East Asia (pp. 223-226). New York, USA: Oxford University Press.

Charles, H. (1991). The archaeology of mainland Southeast Asia: From 10,000BC to the fall of Angkor. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Cristina, C. (2011). Rice in Thailand: The archaeobotanical contribution. Rice, 4(3), 114-120.

Glover, I. C., & Glover, E. A. (1986). Ban Don Ta Phet: The 1984-85 excavation. In I. C. Glover, & E. A. Glover, (Eds.), Southeast Asian archaeology (pp. 139-184). Oxford, UK: B.A.R. International.

Hán, V. K. (2008). Cơ sở khảo cổ học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà, V. T. (1999). Khảo cổ học Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

ICOMOS (1990). Charter for the protection and management of the Archaeological Heritage. Retrieve from http://wp.icahm.icomos.org/wpcontent/uploads/2017/01/1990-Lausanne-Charter-for-Protection-and-Management-of Archaeological-Heritage.pdf.

Lâm, T. M. D. (2009a). Văn hóa Đông Sơn. Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2009/09/van-hoa-ong-son.html.

Lâm, T. M. D. (2009b). Văn hóa Đồng Nai. Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2009/09/van-hoa-ong-nai.html.

Lâm, T. M. D. (2009c). Bối cảnh Đông Nam Á thời Tiền sử (4). Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2009/09/boi-canh-ong-nam-va-ong-nam-thoi-tien_23.html.

Lâm, T. M. D. (2009d). Ứng dụng phương pháp và lý thuyết của khảo cổ học hiện đại trong nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam: Vấn đề và Triển vọng. Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2009/12/lien-nganh-trong-nghien-cuu-khao-co-hoc.html.

Lâm, T. M. D. (2010). The first Golden Age of Cambodia: Excavation at Prohear (Thời kỳ Vàng đầu tiên ở Campuchia: Khai quật Prohear) - Giới thiệu sách. Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2010/03/first-golden-age-of-cambodia-excavation.html.

Lâm, T. M. D. (2014). Giao thương thời tiền, sơ sử trên Biển Đông qua tài liệu khảo cổ học. Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2014/02/giao-thuong-thoi-tien-so-su-tren-bien.html.

Lâm, T. M. D. (2016). Tài nguyên Văn hoá - Nguồn tài nguyên không vô tận, không tái tạo. Được truy lục từ http://dzunglam.blogspot.com/2016/09/tai-nguyen-van-hoa-nguon-tai-nguyen.html.

Lâm, T. M. D. (2019). Phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh (1909-2019). Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 9(3), 75-97.

Lê, X. D., Phạm, Q. S., & Bùi, C. H. (1991). Khảo cổ Đồng Nai thời tiền sử. Đồng Nai, Việt Nam: NXB. Đồng Nai.

Lương, C. T., & Nguyễn, X. N. (2019). Phát hiện mới từ hai hiện vật tù và di tích quốc gia đặc biệt mộ cự thạch Hàng Gòn. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2018, Hà Nội, Việt Nam.

Mélissa, C., Thongsa, S., Viengkeo, S., Thonglith, L., Philippe, D., Christophe, C., & Pryce, T. O. (2019). Laos' central role in Southeast Asian copper exchange networks: A multi-method study of bronzes from the Vilabouly Complex. Journal of Archaeological Science, 109, 1-18.

Miriam, T. S. (2006). Pre-Angkorian settlement trends in Cambodia’s Mekong Delta. Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin, 26, 98-109.

Nguyễn, L. C. (2019). Những nghiên cứu cổ nhân học quan trọng của Việt Nam (1906-2018). Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 9(3), 17-55.

Nguyễn, T. Đ. (2002). Di tích đất đắp hình tròn Bình Phước (Luận án Tiến sĩ). Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Việt Nam.

Parmentier, H. (1929). Vestiges mégalithiques à Xuân Lộc. BEFEO, (28), 479-485.

Phạm, Đ. M. (1985). Suy nghĩ về không gian văn hóa Sa Huỳnh. Tạp chí Khảo cổ học, (3), 31-46.

Phạm, Đ. M., Nguyễn, G. H., & Nguyễn, H. A. (2016). Hàng Gòn kỳ quan cự thạch Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Phạm, Q. S., & Nguyễn, T. H. H. (2008). Báo cáo khai quật, thăm dò di tích mộ cự thạch Hàng Gòn năm 2007. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Trung tâm nghiên cứu Khảo cổ.

Quốc hội. (2001). Luật Di sản Văn hóa. Được truy lục từ http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=80239

Trịnh, H. H. (2019). Kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa (2007-2014): Tư liệu và thảo luận. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 9(3), 98-123.

Vũ, Q. H. (1991). Di chỉ Suối Chồn (khai quật lần thứ hai). Hà Nội, Việt Nam: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Vũ, Q. H. (2008). Vài suy nghĩ về các di tích mộ chum ở Đông Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.638(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Lâm Thị Mỹ Dung.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin