ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN CÁC PHÁT XẠ UPCONVERSION VÀ NIR CỦA ERBIUM TRONG VẬT LIỆU GỐM THỦY TINH TELLURITE TRONG SUỐT

Vũ Hằng Nga, Đoàn Thị Phúc, Hồ Kim Dân

Tóm tắt


Trong bài báo này, ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt đến cường độ phát xạ chuyển đổi bước sóng từ vùng hồng ngoại sang vùng ánh sáng nhìn thấy (UC: Upconversion) và cường độ phát xạ cận hồng ngoại (NIR) của đơn tạp Er3+ trong vật liệu gốm thủy tinh trong suốt TeO2-Al2O3-BaF2 (TAB) chứa tinh thể nano BaF2 đã được nghiên cứu. Tinh thể nano BaF2được hình thành và xác nhận bởi kết quả phân tích nhiễu xạ XRD. Cấu trúc của tinh thể nano BaF2 được xác định bởi ảnh TEM, chứng minh rằng tinh thể nano BaF2 có kích thước khoảng 25 nm. So sánh với mẫu thủy tinh trước khi xử lý nhiệt, cường độ phát xạ UC và cường độ phát xạ NIR của Er3+ được tăng cường đáng kể sau quá trình xử lý nhiệt.


Từ khóa


Gốm thủy tinh; Phát xạ NIR; Phát xạ UC; Tinh thể nano BaF2; Xử lý nhiệt.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Cheng, Q., Sui, J. H., & Cai, W. (2012). Enhanced upconversion emission in Yb3+ and Er3+ co-doped NaGdF4 nanocrystals by introducing Li+ ions. Nanoscale, 4, 779-784.

Clegg, R. M. (1995). Fluorescence resonance energy transfer. Current Opinion in Biotechnology, 6(1), 103-110.

Dan, H. K., Le, D. N., Nguyen, T. H. T., Tra, D. T., Ha, X. V., Nguyen, M. T. ... Qiu, J. (2020). Effects of Y3+ the enhancement NIR emission of Bi+-Er3+ co-doped in transparent silicate glass-ceramics for Erbium-doped fiber amplifier (EDFA), Journal of Luminescence, 219, 1-9.

Dan, H. K., Zhou, D. C., Wang, R., Hau, T. M., Jiao, Q., Yu, X., & Qiu, J. B. (2013). Upconversion of Er3+/Yb3+ co-doped transparent glass-ceramics containing Ba2LaF7 nanocrystals. Journal of Rare Earths, 31(9), 843-848.

Dan, H. K., Zhou, D. C., Wang, R. F., Yu, X., Jiao, Q., Yang, Z. W., Song, Z. G., & Qiu, J. B. (2014). Energy transfer and upconversion emission of Er3+/Tb3+/Yb3+ co-doped transparent glass-ceramics containing Ba2LaF7 nanocrystals under heat treatment, Optical Materials. 36, 639-644.

Kawamoto, Y., Kanno, R., & Qiu, J. B. (1998). Upconversion luminescence of Er3+ in transparent SiO2-PbF2-ErF3 glass-ceramics. Journal of Materials Science, 33, 63-67.

Kumar, K., Rai, S. B., & Rai, D. K. (2006). Upconversion studies in Er3+ doped TeO2-M2O (M = Li, Na and K) binary glasses. Solid State Communications, 139(7), 363-369.

Li, Z., Zhou, D., Yang, Y., Gao, Y., Ren, P., & Qiu, J., (2016). Effects of Li+ ions on the enhancement of up-conversion emission in Ho3+-Yb3+ co-doped transparent glass-ceramics containing Ba2LaF7 nanocrystals. Optical Materials, 60, 277-282.

Peng, W., Zou, S., Liu, G., Xiao, Q., Meng, J., & Zhang, R. (2011). Combustion synthesis and upconversion luminescence of CaSc2O4:Yb3+, Er3+ nano-powders. Journal of Rare Earths, 29(4), 330-334.

Qiu, J. B., & Song, Z. G. (2008). Nanocrystals precipitation and upconversion luminescence in Yb3+-Tm3+ co-doped oxyfluoride glasses. Journal of Rare Earths, 26, 919-923.

Uvarov, V., & Popov, I. B. (2007). Metrological characterization of X-ray diffraction methods for nanocrystallite size determination. Materials Characterization, 58(10), 883-891.

Wang, Y., & Ohwaki, J. (1993). New transparent vitroceramics codoped with Er3+ and Yb3+ for efficient frequency upconversion. Applied Physics Letters, 63(24), 3268-3270.

Wang, F., Han, Y., Lim, C. S., Lu, Y., Wang, J., Xu, J. ... Liu, X. G. (2010). Simultaneous phase and size control of upconversion nanocrystals through lanthanide doping. Nature, 463, 1061-1065.

Xu, C., Ma, M., Yang, L., Zeng, S., & Yang, Q. (2012). Lanthanide doping-facilitated growth of ultrasmall monodisperse Ba2LaF7 nanocrystals with excellent photoluminescence. Journal of Colloid and Interface Science, 368(1), 49-55.

Zhou, D., Song, Z., Chi, G., & Qiu, J. B. (2009). NIR broadband luminescence and energy transfer in Er3+-Tm3+ co-doped tellurite glasses. Journal of Alloys and Compounds, 481, 881-884.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.640(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Vũ Hằng Nga, Đoàn Thị Phúc, Hồ Kim Dân.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin