QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH TỪ ĐÈO NGANG ĐẾN MIỀN TÂY NAM BỘ (THẾ KỶ XI - XVII)

Bùi Văn Hùng

Tóm tắt


Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVII, các triều đại phong kiến Việt Nam không ngừng xây dựng và củng cố nền độc lập dân tộc. Trong quá trình ấy, việc hoạch định cương giới lãnh thổ là vấn đề đặc biệt quan trọng mang tính thường xuyên và liên tục, nhất là ở vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Việc xác lập đơn vị hành chính từ Đèo Ngang đến cực Nam của đất nước không chỉ là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của quốc gia và dân tộc. Bài báo đề cập các nội dung về xác lập chủ quyền, tổ chức sản xuất, và ổn định an ninh - văn hóa - xã hội của các vương triều: Thời nhà Lý và nhà Trần là xác lập đơn vị hành chính ở vùng đất phía Bắc đèo Hải Vân; Vương triều Hồ và Lê Sơ là xác lập đơn vị hành chính ở vùng đất phía Bắc đèo Cù Mông; và Các chúa Nguyễn khẳng định chủ quyền lãnh thổ từ đèo Cù Mông đến Hà Tiên. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin và những dữ liệu lịch sử, đồng thời là nguồn tri thức tốt cho giảng viên và sinh viên các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Đà Lạt, cũng như những ai quan tâm đến mảng đề tài này.


Từ khóa


Cương giới lãnh thổ; Đèo Ngang đến cực Nam; Đơn vị hành chính; Thế kỷ XI đến thế kỷ XVII.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Châu, Đ. Q. (2007). Chân Lạp phong thổ ký (H. Lê, Dịch). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Văn nghệ.

Đào, D. A. (1964). Đất nước Việt Nam qua các đời. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học.

Lê, Q. Đ. (1961). Phủ biên tạp lục. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, V. H., Phan, P. T., & Ngô, S. L. (2011a). Đại Việt sử ký toàn thư (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, V. H., Phan, P. T., & Ngô, S. L. (2011b). Đại Việt sử ký toàn thư (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Ngô, M. O. (2018). Một hướng tiếp cận nghiên cứu lịch sử Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, Đ. T. (1970). Nam tiến Việt Nam. Tập san Sử Địa, (19-20), 25-43.

Nguyễn, V. H. (1970). Sự thôn thuộc và khai thác đất Tầm Phong Long - Chặng đường cuối cùng của cuộc Nam tiến. Tập san Sử Địa, (19-20), 3-24.

Phan, H. L., & Đỗ, B. (2014). Nguyễn Hoàng - Người mở cõi. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Phan, H. L. (2016). Vùng đất Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.

Phù, L. T. B. P. (1970). Lịch sử cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam. Tập san Sử Địa, (19-20), 45-137.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (1998). Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Trần, Đ. C. (2017). Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ khởi thủy đến năm 1945. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Trần, T. M. (2008). Vai trò của cộng đồng người Việt trong công cuộc khai phá đồng bằng sông Cửu Long (thế kỉ XVII - XIX) (Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Bộ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trịnh, H. Đ. (1998). Gia Định thành thông chí. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Trương, H. Q., Phan, Đ. D., & Nguyễn, C. M. (2006). Đại cương lịch sử Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Viện Sử học. (1994). Di dân của người Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX. Hà Nội, Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.641(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Bùi Văn Hùng.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin